Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2832. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Ribnica, stran 7776.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05), pete alineje 6. člena in 11. člena Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 51/09, 104/09) in po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Ribnica, št. 007-0017/2010 z dne 10. junija 2010, Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec lokalne gospodarske javne službe dejavnosti oskrbe s toplotno energijo in proizvodnjo toplote na lesno biomaso za daljinsko ogrevanje na območju Občine Ribnica izdaja
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Ribnica
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Ribnica (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji), se urejajo odnosi med distributerjem in dobaviteljem toplote ter odjemalci toplote na področju oskrbe s toplotno energijo iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Ribnica in sicer na vseh področjih medsebojnega sodelovanja.
S Splošnimi pogoji se urejajo pogoji oskrbe s toploto, pravice, obveznosti in odgovornosti distributerja in dobavitelja ter odjemalcev toplote, na način, ki omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije toplote.
2. člen
Distributer in dobavitelj toplote na območju mesta Ribnica je Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote), ki ji je podeljena izključna pravica za dobavo in distribucijo toplote na območju mesta Ribnica. Območje mesta Ribnica je določeno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote R7 del Ribnica (Uradni list RS, št. 8/96).
3. člen
V teh Splošnih pogojih so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
- distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
- distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
- distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu, kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
- glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
- hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
- interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
- merilna naprava je:
- merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno, in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
- vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo, in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
- obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
- odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje, in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
- odjemalec toplote oziroma odjemalec: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo ali vročo vodo po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
- priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s Tehničnimi pogoji za priključitev na toplovodno omrežje na območju mesta Ribnica;
- priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
- priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo, in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
- razdelilnik stroškov: dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
- toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave.
2. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
4. člen
V kolikor se distributer toplote in odjemalec ne dogovorita drugače, so naprave v upravljanju distributerja toplote:
- proizvodni viri, ki spreminjajo primarno energijo goriv v toploto,
- črpališča, ki omogočajo pretok toplotnega medija po omrežju,
- glavni vodi distribucijskega omrežja,
- priključni vodi distribucijskega omrežja,
- toplotna postaja, ki je sestavljena iz ventilov na primarni strani, regulacijskega ventila in krmilnika s komunikacijsko enoto, obračunskega toplotnega števca, izmenjevalca toplote, pogonske črpalke na sekundarni strani ter ventilov na sekundarni strani, ki predstavljata mejo med distributerjevimi in odjemalčevimi napravami.
Skica na kateri je označena meja med deli toplotne postaje, ki so v lasti odjemalca in deli s katerimi upravlja distributer toplote je priloga k tem Splošnim pogojem in njihov sestavni del.
5. člen
Dolžnosti distributerja toplote so:
- da po določilih pogodbe med odjemalcem in distributerjem toplote ter po določilih Splošnih pogojev dobavlja odjemalcem toplote potrebno količino toplote,
- da seznani odjemalca oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika s Splošnimi pogoji,
- obveščanje odjemalcev o zmanjšanju obsega dobave in omejitvi ali prekinitvi dobave toplote,
- organiziranje 24-urne dežurne službe, ki ves čas sprejema informacije odjemalcev o motnjah pri dobavi energije in da na zahtevo odjemalca motnjo, ki mu onemogoči odjem energije v ustrezni količini in kakovosti, odpravi takoj, ko je to mogoče,
- da v primeru večjih okvar takoj ukrene vse potrebno za preprečitev večje škode,
- redno vzdrževanje toplotnih naprav s katerimi upravlja.
3. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA
6. člen
V kolikor se distributer toplote in odjemalec ne dogovorita drugače, so toplotne naprave v lasti in upravljanju odjemalca:
- interne toplotne naprave, ki so za ventiloma na sekundarni strani toplotne postaje.
Projektiranje, izgradnja in montaža internih toplotnih naprav odjemalca je obveznost in strošek odjemalca.
Distributer toplote ima pravico vršiti nadzor nad projekti in gradnjo ter montažo toplotnih naprav odjemalca.
7. člen
Dolžnosti odjemalca toplote so:
- da skrbi za redno vzdrževanje svojih toplotnih naprav,
- da ne dela sprememb na svojih toplotnih napravah brez pisnega soglasja distributerja toplote glede na izdano soglasje in veljavno pogodbo,
- obveščanje distributerja o vseh napakah na omrežju,
- zagotovitev ustreznega prostora v objektu za postavitev toplotne postaje ter neoviranega dostopa distributerjevim delavcem (in z distributerjeve strani pooblaščenim osebam) do teh prostorov,
- upoštevanje navodil distributerja v primeru omejitve porabe,
- odjemalec je odgovoren za svoje naprave in je dolžan poveriti vzdrževalne in konstrukcijske posege podjetjem, oziroma usposobljenim osebam, ki takšna dela lahko opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi,
- da nemudoma pisno obvesti distributerja toplote o vseh lastninskih in statusnih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in distributerjem toplote.
4. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
8. člen
V kolikor se distributer toplote in odjemalec izrecno ne dogovorita drugače, nadzor nad delovanjem (obratovanjem) toplotne postaje opravlja distributer toplote, v taki meri, da zagotovi minimalni standard delovanja omrežja, skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje daljinskega ogrevanja mesta Ribnica (v nadaljevanju: SON ali Sistemska obratovalna navodila). Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju toplote nemoten dostop do toplotne postaje za potrebe nadzora.
Distributer toplote lahko nadzira delovanje toplotne postaje daljinsko (postaje, opremljene z možnostjo daljinskega nadzora) ali lokalno. Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja naprav, ki so v upravljanju distributerja toplote, so vkalkulirani v fiksnem delu prodajne cene toplote.
9. člen
Odjemalec je dolžan vzdrževati svoje toplotne naprave na svoje stroške. Stanje toplotnih naprav mora biti tako, da s svojim delovanjem ne motijo drugih odjemalcev in toplotnih naprav distributerja.
10. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije.
11. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih merilnih naprav opravlja distributer toplote ali druga pooblaščena oseba, skladno z veljavno zakonodajo.
5. IZDAJANJE SOGLASIJ
12. člen
Soglasja so pisni dokumenti, ki jih distributer toplote izdaja na osnovi Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Energetskega zakona, Zakona o splošnem upravnem postopku ter Sistemskih obratovalnih navodil.
Odjemalec, ki želi priključiti svoje naprave na distribucijsko omrežje mora pridobiti od distributerja toplote soglasje k priključitvi.
Za vsako spremembo toplotnih naprav odjemalca, katere posledica je sprememba priključne moči ali obratovalne spremembe, mora odjemalec od distributerja toplote pridobiti soglasje.
Odjemalec v celoti prevzame pravice in obveznosti iz soglasij, sklenjenih pogodb in sporazumov njegovih pravnih predhodnikov, ki so ga o tem dolžni seznaniti.
Stroške priprave in izdaje soglasja iz tega člena nosi distributer toplote.
13. člen
Distributer toplote na podlagi odjemalčevih načrtovanih del opredeli, katere od dokumentov, navedenih v nadaljevanju, potrebuje za izdajo soglasja navedenega v 12. členu:
- projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), in projekte za izvedbo del (PZI) ali projekte izvedenih del (PID) toplotnih naprav odjemalca,
- spremembe navedenih projektov,
- investitor ali odjemalec, ki zaprosi za soglasje h graditvi in priključitvi objekta, na podlagi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora distributerju toplote predložiti tudi projekte za izvedbo del (PZI) toplotnih naprav,
- dokazilo o lastništvu za objekt ali del objekta,
- soglasje lastnikov objekta ali delov objekta za priključitev.
Poleg naštetih dokumentov lahko za potrebe izdaje soglasja distributer toplote z obrazložitvijo zahteva tudi druge dokumente.
14. člen
Distributer toplote mora dati odjemalcu ali investitorju pisno soglasje, če so zahteve v vlogi za soglasje usklajene s temi Splošnimi pogoji, Sistemskimi obratovalnimi navodili in Tehničnimi pogoji za priključitev na toplovodno omrežja na območju mesta Ribnica, in če to dopuščajo zmogljivosti distributerjevih toplotnih naprav in distribucijskega omrežja ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje vsebuje pogoje za priključitev ali spremembo odjemalčevih oziroma investitorjevih toplotnih naprav.
Izdano soglasje predstavlja distributerjevo obvezo za dobavo toplotne energije, vendar šele, ko je investitor ali odjemalec izpolnil vse pogoje soglasja, ko je izvršen pregled izvedenih del in sklenjena pogodba o dobavi toplotne energije. Posamezno soglasje, v kolikor ni drugače določeno, velja eno leto od dneva izdaje.
Zoper odločbo o zavrnitvi posameznega soglasja je dopustna pritožba na podlagi določil področne zakonodaje, o kateri odloča župan.
6. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN TOPLOTNE POSTAJE
15. člen
Vrsto, število in lego priključnih vodov določi distributer toplote.
16. člen
Nadzor nad gradnjo priključnega voda in toplotne postaje izvaja distributer toplote na svoje stroške.
17. člen
Odjemalec toplote mora, v kolikor je to potrebno, v svojih prostorih distributerju toplote omogočiti vgradnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav.
18. člen
Odjemalčeve naprave lahko gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave sme priključiti na distributerjevo omrežje le distributer toplote ali pooblaščen izvajalec v distributerjevi in odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na toplotnih napravah odjemalca, ki povzročijo obratovalne spremembe ali spremembe priključne moči.
7. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
19. člen
Odjemalec s priključitvijo na omrežje v celoti prevzame pravice in obveznosti iz teh Splošnih pogojev, Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju mesta Ribnica in veljavnih tarifnih postavk.
20. člen
Distributer toplote prevzame s priključitvijo toplotnih naprav odjemalca na distribucijsko omrežje jamstvo za pravilnost izvedbe in brezhibno dobavo toplote do toplotnih naprav odjemalca. Dimenzioniranje in projektiranje, izvedba, priključevanje, obratovanje in vzdrževanje priključnih cevovodov, toplotnih postaj in internih toplotnih naprav mora biti v skladu s Tehničnimi pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v mestu Ribnica, ki se sprejemajo sočasno s Splošnimi pogoji.
21. člen
Zagon internih toplotnih naprav in hišne postaje se obvezno izvede v navzočnosti distributerjevega pooblaščenega delavca o čemer se naredi zapisnik. Investitor oziroma odjemalec mora pisno zagotoviti, da so vse naprave izvedene po projektni dokumentaciji in obratovalno usposobljene in, da ni možen izliv vode.
22. člen
Distributer toplote vključi investitorjeve naprave v redno obratovanje, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb. Distributer toplote s priključitvijo odjemalčevih naprav na svoje omrežje ne prevzema poroštva za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in ne odpravlja napak na njih, če ne delujejo pravilno, čeprav je pregledal projekte in nadziral zagon investitorjevih naprav.
23. člen
Rok priključitve se določi v soglasju za priključitev na toplovodno omrežje. Nove priključitve so možne praviloma od 15. maja do 15. septembra, izjemoma tudi med ogrevalno sezono, če to ne moti dobave toplote drugim odjemalcem.
24. člen
Odjemalec sme zamenjati toplotne naprave v času izven kurilne sezone, izjemoma v času kurilne sezone, če ima od drugih odjemalcev pridobljeno pisno soglasje. Za vsako spremembo toplotnih naprav, katerih posledica je sprememba priključne moči, mora pridobiti soglasje distributerja toplote.
8. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
25. člen
Dobava toplote po toplovodnem omrežju se začne izvajati:
- ko je izdano soglasje za priključitev in so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanega soglasja,
- ko je priključitev pravilno izvedena,
- ko je sklenjena pogodba o dobavi toplotne energije,
- in so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega odjemalca do distributerja toplote.
26. člen
Distributer toplote in odjemalec potrdita začetek obratovanja ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z zapisnikom. Zapisnik mora vsebovati:
- naslov naročnika (investitorja ali odjemalca),
- odjemno mesto,
- priključno moč,
- tip merilnika toplote,
- začetno stanje merilnika toplote,
- datum priključitve.
9. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
27. člen
Pogodbo o dobavi toplotne energije (v nadaljevanju: Pogodbo o dobavi) skleneta distributer toplote in odjemalec v pisni obliki.
Če Pogodba o dobavi ni sklenjena v pisni obliki, pa odjemalec dejansko odjema toploto, se šteje, da je pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote, oziroma tehničnega prevzema in se začne obračunavati obračunska moč stroškov ogrevanja.
Distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne Pogodbe o dobavi.
28. člen
Distributer toplote in odjemalec toplote skleneta Pogodbo o dobavi za nedoločen čas.
Odjemalec lahko odpove Pogodbo o dobavi pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer toplote upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Če se odjemalci znova odločijo za odjem na istem odjemnem mestu v roku, ki je krajši od 12 mesecev, morajo pred ponovnim priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačevali, če bi toploto odjemali nepretrgoma.
29. člen
Odjemalec mora najkasneje v 15 dneh obvestiti distributerja toplote o vsaki spremembi, ki vpliva na razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem in o tem predložiti dokaze.
Odjemalec mora distributerja toplote pisno obvestiti o morebitni spremembi naslova za dostavo računov in drugih podatkih, ki vplivajo na razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem, ter skrbeti, da tudi njegov naslednik vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplotne energije. Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja.
Obvestilo obsega:
- ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega odjemalca,
- ime, priimek in naslov novega odjemalca,
- priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
- rojstne podatke,
- podatke o zaposlitvi,
- število oseb v gospodinjstvu,
- davčna številka,
- podpisano izjavo novega odjemalca na obrazcu distributerja toplote, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje ali s strani novega odjemalca podpisano novo pogodbo).
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike naslednje podatke:
- firmo,
- naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta,
- številko žiro računa in banke, pri kateri je odprt,
- število oseb,
- davčno številko.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti zavezan dotedanji odjemalec oziroma etažni lastnik.
30. člen
Pogodba velja in zavezuje distributerja toplote in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto, in če v tem času ni izkazana količina dobavljene toplote. V tem primeru sklenjena Pogodba distributerja toplote in odjemalca zavezuje še največ 12 mesecev od dne, ko na odjemnem mestu odjemalca neprekinjeno ni več izkazana dobava toplote. V primeru, da želi odjemalec toplote po prenehanju veljavnosti Pogodbe ponovno začeti z odjemom toplote, mora ponovno izvesti vse zahtevane postopke kot pri prvi priključitvi na omrežje.
31. člen
Odstop od Pogodbe ni mogoč:
- če je podana zahteva s strani posameznega odjemalca toplote na skupnem odjemnem mestu,
- v primeru zahteve po odstopu od Pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti Pogodbe odjemalec želel ogrevati, pa je na določenem območju na podlagi posebnega kogentnega predpisa predpisan obvezen način ogrevanja preko sistema daljinskega ogrevanja.
32. člen
V primeru, da odjemalec toplote zaradi sprememb Splošnih pogojev ali Tarifnega sistema ne želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko, razen v primerih iz prejšnjega člena, odstopi od pogodbe o dobavi in odjemu toplote z odpovednim rokom 45 dni. V tem primeru mora od Pogodbe odstopiti v roku 30 dni po javni objavi sprememb Splošnih pogojev ali tarifnega sistema, sicer se šteje, da se s spremembami strinja.
10. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH MESTIH
33. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta lahko predčasno odpovedo Pogodbe o dobavi samo pisno s 30-dnevnim odpovednim rokom. Distributer toplote upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka. Odpoved velja le, če Pogodbe odpovedo vsi odjemalci skupnega odjemnega mesta.
Distributer toplote lahko v pogodbi o odjemu toplote z odjemalci v primeru predčasne prekinitve Pogodbe o dobavi zahteva povrnitev neamortiziranega dela toplovoda s toplotnimi postajami, računano glede na delež priključne moči odjemalca v priključni moči vseh odjemalcev.
Kot odjemalec sklepa pogodbe za dobavo in odjem toplote za večstanovanjske stavbe v imenu in za račun odjemalcev na skupnem odjemnem mestu upravnik ali pooblaščenec odjemalcev skupnega odjemnega mesta, na podlagi predhodnega dogovora z etažnimi lastniki večstanovanjskih stavb.
Distributer toplote meri odjemalcu dobavljeno toploto na prevzemnem mestu v priključni postaji.
Merjenje dobave toplote vsakemu posameznemu stanovanju (posamezen del ali odjemna enota) v večstanovanjskih stavbah z upravnikom ali pooblaščencem odjemalcev skupnega odjemnega mesta, ni predmet niti strošek distributerjeve obveznosti, kot tudi ne delitev stroškov dobavljene toplote po posameznih delih večstanovanjskih stavb.
Distributer toplote na skupnem odjemnem mestu po svoji izbiri lahko izstavi vsem etažnim lastnikom en račun za vse finančne obveznosti na posameznem skupnem merilnem mestu, ki ga pošlje upravniku ali drugi pooblaščeni osebi.
Če večstanovanjska stavba s skupnim odjemnim mestom nima upravnika ali pooblaščenca, sklepa distributer toplote Pogodbe o dobavi z vsakim odjemalcem posebej.
Če se razdelitev stroškov v taki stavbi določa na osnovi delilnikov, morajo odjemalci skupnega odjemnega mesta distributerju toplote predložiti sporazumno in v skladu s predpisi izdelan delilnik stroškov, v nasprotnem veljajo določila iz Stanovanjskega zakona.
V delilniku stroškov se določi delež stroškov dobave posameznemu odjemalcu oziroma etažnemu lastniku, vsota vseh deležev pa mora biti 100 odstotkov.
Delilnik stroškov se lahko spremeni v skladu s predpisi in se upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.
Distributer toplote v stavbah brez upravnika ali pooblaščenca skupnega odjemnega mesta izstavi več računov, vsakemu etažnemu lastniku posebej za njegov delež. Etažni lastniki so zavezani za plačila dobavljene toplote na skupnem odjemnem mestu, v skladu s svojimi deleži.
Če etažni lastniki distributerju toplote ne predložijo delilnika stroškov za toploto, se šteje, da so zavezani za plačilo po enakih deležih.
11. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
34. člen
Distributer dobavlja odjemalcu toploto v času ogrevalne sezone in mu zagotavlja na odjemnem mestu s Pogodbo dogovorjeno obračunsko moč. Ogrevalna sezona se začne po 15. septembru, ko pade zunanja temperatura v mestu Ribnica ob 21. uri tri dni zapored na +12 ºC ali manj ter se praviloma konča od 1. do 15. maja, ko zunanja temperatura ob 21. uri tri dni zapored znaša +12 ºC ali več.
35. člen
Distributer toplote zagotavlja parametre dobavljene toplote tako, da je temperatura ogrevane vode v priključni postaji taka, kot je določena s Sistemskimi obratovalnimi navodili.
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe območja Občine Ribnica pogoji za dobavo toplote spremenijo v takšni meri, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na napravah distributerja toplote in odjemalca, nosi stroške, ki nastanejo na napravah distributerja distributer, na napravah odjemalca pa odjemalec.
36. člen
V kolikor odjemalec potrebnih del iz prejšnjega člena ne izvede v dogovorjenem roku, mu distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
12. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
37. člen
Dobavljene količine toplote se merijo z merilnimi napravami, neposredno s toplotnimi števci nameščenimi v toplotnih postajah in se izražajo v MWh.
V primeru okvare merilnih naprav se poraba toplote oceni. Pri oceni se uporablja količina, izračunana na podlagi porabe toplote v primerljivem obračunskem obdobju ob nemotenem delovanju merilnika toplote in ob upoštevanju okoliščin, ki vplivajo na običajen odjem toplote. Dobavljena količina se izračuna po naslednji enačbi:
Q = Qh x K x Y
Pri tem pomenijo:
Q - dobavljena količina toplote (MWh)
Qh - priključna moč toplotnih naprav odjemalca (MW)
K - ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju
Y - faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko obdobje = 1
K = 24 x Z x (t(n) - t(z) (sr))/ (t(np) - (t (z) (min))
Z - število ogrevalnih dni
t(n) - srednja projektna ali predpisana temperatura prostora 20 °C
t(z) (sr) - Srednja mesečna zunanja temperatura v Kočevju v obračunskem obdobju glede na 30-letno povprečje (1961-1990)
t(np) - projektna notranja temperatura 20 °C
t(z) (min) - računska minimalna zunanja temperatura -16 °C
Izračun K za Ribnico:
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|    MESEC   |   Z   |  t(zsr)   | K pri Y=1 |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|   Januar   |   31   |  -1,6 °C  |  446,4  |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|   Februar   |   28   |  0,2 °C   |  369,6  |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|    Marec   |   31   |  3,6 °C   |  338,9  |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|    April   |   30   |  8,1 °C   |  238,0  |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|   Oktober   |   31   |  9,0 °C   |  227,3  |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|   November   |   30   |  4,0 °C   |  320,0  |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|   December   |   31   |  -0,5 °C  |  423,7  |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
38. člen
Količina prevzete toplote se ugotovi na osnovi odčitkov merilne naprave na odjemnem mestu v toplotni postaji, ne glede na nameščene merilne naprave, ki rabijo za interno porazdelitev porabljene toplote.
Podatke z merilnih naprav v priključni postaji odbira distributer toplote, odjemalec pa jih ima pravico kontrolirati. Stroški odbiranja merilnih naprav so zajeti v fiksnem delu prodajne cene toplote.
39. člen
Namestitev toplotnega števca na merilno mesto v priključni postaji opravi distributer toplote na svoje stroške.
Merilne naprave na merilnem mestu morajo biti tipsko odobrene in overjene v skladu s predpisom o meroslovnih zahtevah za vodomere, oziroma predpisom o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije.
40. člen
Redne preglede, overovitve in zamenjave merilnih naprav v toplotni postaji v skladu s predpisi za vzdrževanje merilnih naprav opravlja distributer toplote ali druga pooblaščena oseba, skladno z veljavno zakonodajo.
Distributer toplote in odjemalec imata poleg rednih pregledov iz prejšnjega odstavka pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja odstopanje merilnih naprav, kakor je dopustno, poravna stroške preskusa distributer toplote, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota pa se za tisto obdobje obračuna po določilih 37. člena Splošnih pogojev.
13. REKLAMACIJE
41. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec telefonsko, pisno ali po elektronski pošti. Reklamacija zoper obračun je lahko samo pisna.
Odjemalec lahko pri distributerju toplote reklamira:
- količino in kvaliteto prevzete toplote,
- obračun prevzete toplote,
- nepravilno delovanje merilnikov toplotne energije,
- zastoje ter okvare pri dobavi toplote,
- druge storitve.
Upravičene reklamacije upošteva distributer toplote sorazmerno s časom njihovega trajanja. Ne upoštevajo se odbitki na račun nedobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega dneva.
42. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja distributer toplote na podlagi Splošnih pogojev, oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema distributer toplote samo v pisni obliki v roku 8 dni po prejemu računa ali obračuna. Kasnejših reklamacij se ne upošteva.
Distributer toplote je dolžan na reklamacijo odgovoriti v roku 8 osem delovnih dni od prejema pisne reklamacije.
Distributer toplote je dolžan odpraviti napako v roku 30 koledarskih dni, razen v primeru ko je odprava napake povezana s tehničnimi ali drugimi objektivnimi omejitvami.
Reklamacija ne zadrži plačila računa za nesporni del. Če se ugotovi, da je obračun napačen, je distributer toplote dolžan preveč plačani znesek vrniti v roku 15 dni od dneva, ko je ugotovljeno, da je reklamacija upravičena.
14. NEUPRAVIČENI ODJEM
43. člen
Za neupravičeni odjem toplote šteje vsaka poraba toplote, ki ni prijavljena in merjena pri distributerju toplote in za katero odjemalec ni pridobil soglasja distributerja toplote.
Če odjemalec pridobi soglasje za pridobitev lokacijskega dovoljenja in/ali soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enotnega gradbenega dovoljenja in priključi svoje naprave brez dobaviteljeve vednosti na sistem, ki že obratuje, lahko distributer toplote sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Distributer toplote v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.
Za neupravičeni odjem toplote se šteje tudi, če odjemalec, ki je pridobil soglasje distributerja toplote za odjem toplote, in ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi toplotne energije, namerno vpliva na merilne naprave v škodo distributerja toplote, ali če mu ne omogoči odčitka porabljenih količin, ali če ne poskrbi za redno vzdrževanje in overitev merilnih naprav skladno s predpisanimi tehničnimi normativi in drugimi pogoji za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem.
44. člen
Vsako neupravičeno uporabo toplote bo distributer toplote prijavil organom pregona.
V primerih neupravičenega odjema je distributer toplote upravičen zaračunati porabljeno toploto na način, ki velja v primeru okvare merilnika, povečan za 100%. Do izpolnitve vseh pogojev za priključitev na omrežje lahko distributer toplote ustavi dobavo toplote ali pa jo zaračunava še naprej 100% dražje.
Če se trajanje neupravičenega odjema ne more z gotovostjo ugotoviti, se neupravičeni odjem zaračuna za dobo enega leta za nazaj.
V primerih neupravičenega odjema je distributer upravičen tudi do povračila nastale škode in stroškov, ki presegajo znesek iz drugega odstavka tega člena.
15. PREKINITEV IN USTAVITEV DOBAVE TOPLOTE
45. člen
Distributer toplote sme brez odškodnine znižati običajen obseg dobave toplote, omejiti, spremeniti ali prekiniti dobavo toplote pri nastopu višje sile. Distributer toplote sme zmanjšati obseg dobave toplote, omejiti ali prekiniti dobavo toplote brez odškodnine samo v primeru, da je ravnal kot dober gospodar:
- pri izrednih vzdrževalnih delih na napravah distributerja, gradnji ali razširitvi omrežja,
- pri priključevanju novih odjemalcev na toplovodno omrežje,
- pri priključevanju novega toplovodnega omrežja,
- zaradi okvar na omrežju in napravah,
- v kolikor je takšen poseg potreben zaradi gradnje ali rekonstrukcije cest, del na drugih komunalnih napravah in komunikacijah ali gradnje drugih objektov.
Spremembe, omejitve ali prekinitev dobave toplote lahko trajajo le toliko časa, dokler ni v najkrajšem možnem času odpravljen vzrok, zaradi katerega je do teh ukrepov prišlo.
Distributer toplote je dolžan vsa načrtovana dela praviloma izvajati izven kurilne sezone, za morebitne prekinitve pa upoštevajoč vse objektivne okoliščine izbrati čas, ki po njegovi presoji najmanj prizadene odjemalce.
Ravnanje po načelu dobrega gospodarja iz prvega odstavka tega člena, odpravo vzrokov v najkrajšem možnem času iz drugega odstavka tega člena in upoštevanje vseh objektivnih okoliščin iz tretjega odstavka tega člena presoja komisija za nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
46. člen
Distributer toplote lahko takoj in brez predhodnega pisnega obvestila na stroške odjemalca ustavi dobavo toplote v primerih, ko naprave odjemalca ogrožajo življenje, zdravje ljudi in varnost okolice.
47. člen
Distributer toplote lahko ustavi dobavo toplote po predhodnem pismenem opominu v primerih, ko:
- naprave odjemalca ovirajo redno dobavo toplote drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti,
- odjemalec ne omogoči distributerju toplote varnega vstopa v prostore, kjer so toplotne naprave,
- med odjemalci na skupnem odjemnem mestu ni več sporazuma o delilniku in načinu plačevanja dobavljenih količin in je to razlog za neplačevanje računov,
- odjemalec, v skladu s Tarifnim sistemom, ne poravna zapadlih obveznosti do distributerja,
- odjemalec pisno ne obvesti distributerja toplote o vseh spremembah na internih instalacijah,
- odjemalec pisno ne obvesti distributerja toplote o lastninskih in statusnih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in distributerjem toplote,
- odjemalec ne sklene pisne Pogodbe o dobavi z distributerjem toplote,
- odjemalec distributerju toplote ovira dostop do naprav za merjenje porabe toplote,
- distributer toplote ugotovi, da so plombe na napravah za merjenje porabe toplote ali plombe, ki so bile postavljene na elementih toplovodne instalacije, poškodovane ali nasilno odstranjene,
- se ugotovi, da so na toplovodni napeljavi odjemalca odcepi, ki omogočajo odjem toplote brez meritve porabe.
Distributer toplote je dolžan, da v opominu pred izklopom ponudi najmanj 15-dnevni rok za plačilo zapadle obveznosti in odpravo kršitev.
Distributer toplote prekine dobavo toplote takoj brez predhodnega obvestila:
- če odjemalec toplote posega v naprave za merjenje porabe toplote ali druge toplovodne naprave distributerja,
- če odjemalec toplote poškoduje svoje ali distributerjeve toplotne naprave, tako da je ogrožena redna dobava toplotne energije,
- če odjemalec toplote odvzame toploto brez distributerjevega soglasja,
- če odjemalec toplote posega v merilnike toplotne energije ali odstrani plombe s hišnih postaj.
48. člen
Distributer toplote mora odjemalcu toplote v zimskih mesecih obvezno ponovno pričeti dobavljati toploto v 24 urah od zahteve, če odjemalec toplote, ki odjema toploto za potrebe gospodinjstva, pri distributerju toplote v dveh dneh, po izvedeni prekinitvi dobave zahteva ponoven pričetek dobave in izkaže, da bi mu zaradi prekinitve dobave lahko nastala nevarnost za življenje ali zdravje, in da si iz razlogov, ki niso na njegovi strani, ni mogel zagotoviti drugega načina ogrevanja; v kolikor odjemalec toplote v navedenem roku tega ne izkaže, distributer toplote šteje, da omenjena nevarnost ne obstaja.
Distributer toplote mora odjemalca v zimskih mesecih z obvestilom o bodoči prekinitvi opozoriti, da si v času prekinitve dobave zagotovi drug način ogrevanja.
49. člen
Distributer toplote na osnovi prenehanja pogodbe o dobavi toplotne energije izvrši popis in obračun porabljene toplote do stanja na dan prekinitve dobave toplote, ki ga je dolžan poravnati odjemalec.
Prekinitev ali ustavitev dobave toplote in prenehanje veljavnosti pogodbe o dobavi toplotne energije ne pomenijo odklopa odjemalca iz omrežja. Odklop odjemalca iz omrežja se lahko izvrši le v primerih in pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi.
16. KONČNA DOLOČBA
50. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DOLB/PET-2/2010
Ribnica, dne 10. junija 2010
EVA 2010-2111-0077
PETROL, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Aleksander Svetelšek l.r.
 
Član uprave
Rok Vodnik l.r.

AAA Zlata odličnost