Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2840. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009, stran 7808.

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list. RS, št. 94/07 - UPB2 in spremembe ter dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/95, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 30. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009 z naslednjo višino v EUR:
+----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|           |   Bilanca  | Račun finančnih |   Račun   |
|           |  prihodkov  |  terjatev   | financiranja |
|           |  in odhodkov |  in naložb  |        |
+----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|1. Prihodki skupaj  |  6.129.930  |    0    |  600.000  |
+----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|2. Odhodki skupaj   |  6.393.838  |    0    |    0    |
+----------------------+----------------+-----------------+---------------+
|3. Presežek odhodkov |   263.908  |    0    |    0    |
|nad prihodki     |        |         |        |
+----------------------+----------------+-----------------+---------------+
3. člen
+---------------------------------------------------+----------+
|Stanje sredstev na računih 31. 12. preteklega leta |  81.750|
|(2008) – (prenesena sredstva na računih iz leta  |     |
|2008)                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|Stanje sredstev na računih 31. 12. tekočega leta  |  67.210|
|(2009) – (sredstva na računih, prenesena v leto  |     |
|2010)                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin - kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
KTO           NAZIV            ZNESEK
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       6.129.930
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           4.212.394
70  DAVČNI PRIHODKI               2.975.777
   700 Davek na dohodek in dobiček       2.445.580
   703 Davek na premoženje            401.737
   704 Domači davki na blago in storitve     128.460
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.236.617
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     594.292
   premoženja
   711 Upravne takse                2.094
   712 Denarne kazni                6.546
   714 Nedavčni prihodki             633.685
72  KAPITALSKI PRIHODKI              284.493
   720 Prodaja osnovnih sredstev          4.269
   722 Prodaja zemljišč in nematerialnega     280.224
   premoženja
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.505.941
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.492.727
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sr. iz državnega pror. iz sr.    13.214
   pror. Evropske unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       127.102
   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih    127.102
   institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         6.393.838
40  TEKOČI ODHODKI                1.176.350
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih     267.096
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     40.293
   varnost
   402 Blago in storitve             868.113
   409 Rezerve                    848
41  TEKOČI TRANSFERI               2.015.952
   410 Subvencije                 35.966
   411 Transferji posameznikom          773.843
   412 Transferji neprofitnim organizacijam    165.647
   in ustanovam
   413 Drugi domači transferji         1.040.496
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.773.106
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.773.106
43  INVESTICIJSKI TRANSFERJI            428.430
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         263.908
   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   IN KAP. DELEŽEV (75)
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE              0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
   440 Dana posojila fin. instit.            0
VI.  DANA MINUS PREJETA POSOJILA             0
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
   440 Dana posojila fin. instit.            0
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA                  0
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (50)               600.000
   500 Domače zadolževanje            600.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA                   0
   550 Odplačilo domačega dolga             0
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE               600.000
X/1. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (IX.-III.)    336.092
------------------------------------------------------------
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2009 naslednje stanje:
-----------------------------------------------------------
Rezervni sklad                    v EUR
-----------------------------------------------------------
1. Prenos iz leta 2008                33.383
2. Priliv v letu 2009                   0
3. Odliv v letu 2009                   0
4. Stanje na dan 31. 12. 2009            33.383
-----------------------------------------------------------
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2009 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2010.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 410-4/2010-5
Hrpelje, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost