Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2833. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju mesta Ribnica, stran 7784.

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), 14. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) in po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Ribnica, št. 354-0018/2010 z dne 10. junija 2010, PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., s sedežem na naslovu Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, izdaja
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju mesta Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim sistemom koncesionar, Petrol, d.d., kot izvajalec gospodarske javne službe distribucije toplote (v nadaljevanju: distributer) v Občini Ribnica določa tarifne postavke, ter način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov za toploto, ki jo dobavlja tarifnim odjemalcem toplote iz toplovodnega omrežja na območju mesta Ribnica.
Distributer je dolžan brez diskriminacije in pod enakimi pogoji omogočiti dostop do storitev te javne službe vsaki pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje za to predpisane pogoje, na vplivnem območju sistema daljinskega ogrevanja.
Distributer je dolžan skleniti pogodbo o dobavi toplote z vsakim tarifnim odjemalcem, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom in odlokom.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse tarifne odjemalce toplote iz distribucijskega omrežja daljinskega ogrevanja na območju mesta Ribnica.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih odjemalcev morajo biti javno objavljene v Uradnem listu RS.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
- priključna moč,
- dobavljena količina toplote in
- nestandardne storitve.
5. člen
Priključna moč se določa po določilih Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v mestu Ribnica in v skladu s Tehničnimi pogoji za priključitev na toplovodno omrežje na območju mesta Ribnica (15. člen Tehničnih pogojev za priključitev na toplovodno omrežje).
6. člen
Količina dobavljene toplote se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem, ali pa določa pavšalno kot je določeno v 38. in 39. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Ribnica (v nadaljevanju Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote).
7. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
- cena za enoto priključne moči v €/MW/leto,
- cena za enoto dobavljene količine toplote v €/MWh,
- cena za nestandardne storitve po javno objavljenem ceniku.
Cena za enoto priključne moči in cena za enoto dobavljene količine toplote se oblikuje v skladu s predpisom, ki določa oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike.
Standardne storitve distributerja toplote, ki so vključene v ceni za enoto priključne moči so:
- strošek meritev toplote in obračun po primarnem števcu,
- strošek obračuna po posameznih odjemalcih toplote, oziroma po posameznih odjemnih mestih po v naprej dogovorjenem razdelilniku stroškov.
Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto priključne moči so nestandardne storitve, in jih lahko distributer toplote ponudi na podlagi naročila in dogovora z odjemalcem toplote ter obračuna skladno z veljavnim cenikom, ki mora biti stroškovno naravnan in javno dostopen vsem odjemalcem toplote.
8. člen
Letni znesek za priključno moč predstavlja fiksni del stroškov dobave toplote in se obračunava mesečno (1/12 letnega zneska). Letni znesek za priključno moč se izračuna tako, da se letna tarifna postavka za priključno moč €/MW/leto) pomnoži s priključno močjo. Znesek je neodvisen od dobavljene količine toplote.
9. člen
V večstanovanjskem objektu se znesek za priključno moč za ogrevanje razdeli sorazmerno ogrevani površini stanovanj ali na osnovi dogovorjenega ključa delitve (delilnika).
V večstanovanjskem objektu, kjer se toplota uporablja tudi za pripravo sanitarne tople vode, pa se znesek za priključno moč za pripravo sanitarne tople vode razdeli glede na število oseb.
10. člen
Znesek za količino dobavljene toplote se izračuna tako, da se število dobavljenih MWh pomnoži s ceno na enoto dobavljene toplote (€/MWh).
III. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV TOPLOTE
11. člen
Vsi odjemalci toplote so razvrščeni v eno tarifno skupino:
- Tarifna skupina - ogrevanje prostorov.
V tarifno skupino - ogrevanje prostorov spadajo vsi odjemalci, ki uporabljajo toploto za ogrevanje ter za namene priprave sanitarne tople vode v ogrevalni sezoni.
Distributer toplote lahko definira tudi posebne tarifne skupine, ki zajemajo odjemalce toplote s specifičnim režimom odjema.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
12. člen
Obračun dobave toplote se pri posameznem odjemalcu naredi z:
- razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
- obračunom priključne moči po veljavni ceni,
- obračunom dobavljenih količin toplote po veljavni ceni,
- obračunom nestandardnih storitev.
13. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava skladno z dogovorjenim delilnikom stroškov na tem odjemnem mestu (33. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote) in ustrezno tarifno skupino.
14. člen
Znesek za priključno moč se obračunava mesečno to je 1/12 od letnega zneska.
15. člen
Količina dobavljene toplote se obračuna na podlagi mesečnih, odčitkov s toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji.
Dobavljena količina toplote se obračunava mesečno (obračunsko obdobje) oziroma tako, kot je določeno v pogodbi.
16. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto, znesek za priključno moč in storitve v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, če zakon ne določa drugače.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj zaračunava zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva poravnave.
Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj zahteva plačilo vnaprej. Količina toplote, za katero lahko dobavitelj zahteva predplačilo, se določi z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
17. člen
Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in ustavitve dobave toplote. Odjemalec pa mora poravnati fiksni del stroškov dobave toplote za čas, ko mu je bila po določbah 30., 46., 47. in 48. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote, prekinjena dobava toplote.
18. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja plača odjemalec dobavitelju te vode.
19. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na podlagi Splošnih pogojev za dobavo toplote iz vročevodnega omrežja oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačilo računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTE
20. člen
Cene toplote iz toplovodnega omrežja po tarifnih postavkah in skupinah so določene s cenikom v skladu z veljavnimi predpisi, politiko cen in razvoja daljinskega ogrevanja v Občini Ribnica in v skladu z vsakokratnimi predpisi, ki jih izda Vlada Republike Slovenije na podlagi zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99 in 32/02).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
22. člen
Ta tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DOLB/PET-1/2010
Ribnica, dne 10. junija 2010
EVA 2010-2111-0076
PETROL, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Aleksander Svetelšek l.r.
 
Član uprave
Rok Vodnik l.r.

AAA Zlata odličnost