Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2848. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2010, stran 7830.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D in 105/08 - odločba US) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 4. izredni seji dne 1. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2010
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) za volilno leto 2010.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 € na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 € na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, povečajo še za 0,15 € na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 € za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2010
Kanal ob Soči, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost