Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj, stran 7635.

Na podlagi 2. in 59. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 - UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) in skladno z določili 19.a in 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
1. člen
V Odloku o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/95, 15/96 in 69/98) se v prvi točki 2. člena za besedo »Zastava« črta pomišljaj in beseda »del«, v drugi točki se za besedo »Purga« doda beseda »Rim« in vejica, v četrti točki se črta pomišljaj in za njim stoječa beseda Kanižarica« in v nadaljevanju iste točke se ponovno črta beseda »Kanižarica« in za njo stoječa vejica.
Doda se nova 7. točka, »7. KS Kanižarica: Kanižarica« in dosedanje sedma do dvanajsta točke postanejo osma do trinajsta točke.
V 12. točki »KS Tribuče« se besedilo »Zastava (del)« črta in nadomesti z besedo »Pavičiči«.
2. člen
V 3. členu se za besedilom »Naloge KS so vse naloge, ki jih« doda besedilo »skladno s statutom občine«.
3. člen
Dodata se tretji in četrti odstavek 4. člena, ki glasita:
»Svet KS ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.«
4. člen
V tretjem odstavku 5. člena se v drugi alineji za besedo »Dobliče« črta pomišljaj in beseda »Kanižarica«, v tretji alineji pa se za besedo »Griblje« doda besedilo »Kanižarica in«.
Četrti odstavek se črta.
5. člen
Spremeni se 7. člen tako, da po novem glasi:
»Prvo sejo sveta novoustanovljene krajevne skupnosti skliče župan, prvo sejo novo izvoljenih svetov, pa prejšnji predsednik sveta najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.«
6. člen
Spremeni se 9. člen, ki po novem glasi:
»Volitve v svet KS razpiše župan. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
Za volitve članov svetov KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet.
Volitve v svete krajevnih skupnosti vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije teh skupnosti v skladu s pristojnostmi po zakonu o lokalnih volitvah.«
7. člen
Črta se drugi odstavek 10. člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Krajevna skupnost Kanižarica, ki je na novo ustanovljena in krajevna skupnosti Dobliče, ki ima spremenjeno območje in ime na podlagi 1. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 30/10) in na podlagi tega odloka, se oblikujeta in začneta poslovati šele po izteku mandata sveta Krajevne skupnosti Dobliče - Kanižarica po uveljavitvi sprememb statuta in ko bosta izvoljena nova sveta tako oblikovanih in ustanovljenih krajevnih skupnosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-1/1995
Črnomelj, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost