Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2642. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih, stran 7355.

Na podlagi tretjega odstavka 219. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10) in v skladu s 5. točko 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), ob predhodnem soglasju ministra za finance (št. 007–598/2009/29 z dne 10. 6. 2010) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih
1. člen
V Navodilu o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih (Uradni list RS, št. 102/09) se v tretji alineji 2. člena besedilo »banke in hranilnice, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in banke držav članic, ki so pridobile dovoljenje pristojnega nadzornega organa države sedeža za opravljanje plačilnih storitev in so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ustanovile podružnico na območju Republike Slovenije ali neposredno opravljajo plačilne storitve na območju Republike Slovenije, Banka Slovenije in Uprava Republike Slovenije za javna plačila« nadomesti z besedilom »subjekti, pristojni za opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji, ki vodijo transakcijske račune, opredeljeni v 17. členu Zakona o plačilnih storitvah in sistemih«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »poročanja« vejica nadomesti s piko, besedilo za vejico pa se črta.
Doda se nov stavek, ki se glasi: »Ponudniki plačilnih storitev posredujejo AJPES tovrstne podatke le za tisti poslovni subjekt oziroma transakcijski račun, pri katerem je evidentirana sprememba«.
V drugem odstavku se besedilo četrte alineje spremeni tako, da se glasi:
»neponovljivo identifikacijsko številko dogodka«.
Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– referenčno identifikacijsko številko«.
V dosedanji peti alineji, ki postane nova šesta alineja, se za besedilom »datum spremembe« doda besedilo »oziroma datum nastanka dospele neporavnane obveznosti«.
Dosedanje šesta do deveta alineja postanejo sedma do deseta alineja.
V besedilu za alinejami se za besedo »Datum« beseda »nastanka« črta.
V tretjem odstavku se doda besedilo, ki se glasi:
»Popravki oziroma spremembe že evidentiranih podatkov o dospeli neporavnani obveznosti se tako lahko izvršijo izključno s storno zapisi z uporabo oznake za vrsto spremembe 00, ki je namenjena stornaciji že obstoječih zapisov v evidenci. Dogodek oziroma zapis se stornira z novim (dodatnim) zapisom 00, ki se nanaša na identifikacijsko številko dogodka.«.
3. člen
V uvodnem stavku prvega odstavka 7. člena se besedilo »s tekstovno datoteko« nadomesti z besedilom »v XML datoteki«.
V prvi alineji prvega odstavka se za drugo podalinejo doda nova tretja podalineja, ki se glasi:
»– matično številko poročevalca«.
V drugi alineji prvega odstavka se v tretji podalineji besedilo »kot zaporedna številka v okviru evidence transakcijskega računa tako, da se za vsako novo evidentirano neporavnano obveznost določi identifikacijska številka, ki je večja od predhodne in se v okviru istega transakcijskega računa nikoli ne ponovi« nadomesti z besedilom »za vsako na novo evidentirano neporavnano obveznost in se v okviru istega ponudnika plačilnih storitev nikoli ne ponovi«.
Za tretjo podalinejo se dodata novi četrta in peta podalineja, ki se glasita:
»– neponovljivo identifikacijsko številko dogodka v okviru ene dospele neporavnane obveznosti,
– referenčno identifikacijsko številko (identifikacijska številka spremembe, na katero se STORNO nanaša, podatek se izpolni le, če je oznaka za vrsto spremembe 00),«.
V dosedanji deveti podalineji se za besedilom »datum spremembe« doda besedilo »oziroma datum nastanka dospele neporavnane obveznosti«.
Dosedanje četrta do trinajsta podalineja druge alineje postanejo šesta do petnajsta podalineja.
4. člen
V uvodnem stavku prvega odstavka 13. člena se besedilo »s tekstovno datoteko« nadomesti z besedilom »v XML datoteki«.
V prvi alineji prvega odstavka se pred besedilom prve podalineje »mesec, na katerega se podatki nanašajo,« doda besedilo »leto in«.
Besedilo druge podalineje se nadomesti z besedilom »matično številko ponudnika plačilnih storitev«.
Doda se nova tretja podalineja, ki se glasi:
»- matično številko poročevalca (neobvezen atribut)«.
V tretji alineji prvega odstavka se za besedilom prve podalineje »seštevek zneskov prometa v breme« doda besedilo »v vrsticah s podatki«.
Za besedilom druge podalineje »seštevek prometa v dobro« se doda besedilo »v vrsticah s podatki«.
Za besedilom tretje podalineje »seštevek zneskov knjigovodskih stanj« se doda besedilo »v vrsticah s podatki«.
V drugem odstavku 13. člena se beseda »tekstovne« nadomesti z besedo »XML«.
5. člen
V drugi alineji 16. člena se za besedama »davčno številko« črtata besedi »in naziv«.
V četrti alineji se besedilo »in naziv« črta.
Besedilo osme alineje se spremeni tako, da se glasi:
»identifikacijsko številko dogodka«.
Za osmo alinejo se doda novo deveto alinejo, ki se glasi:
»– referenčno identifikacijsko številko,«.
V dosedanji dvanajsti alineji se za besedilom »datum spremembe« doda besedilo »oziroma datum nastanka dospele neporavnane obveznosti«.
Dosedanje deveta do šestnajsta alineja postanejo deseta do sedemnajsta alineja.
6. člen
V prvi alineji 18. člena se v prvi podalineji črta besedilo »in naziv«.
V drugi podalineji prve alineje se črta besedilo »ter naziv«.
V drugi alineji 18. člena se v prvi podalineji črta besedilo »ter naziv«.
7. člen
V Prilogi 1se doda nova oznaka:
»00- storno: oznaka za vrsto spremembe 00 je namenjena izključno stornaciji obstoječih dogodkov oziroma zapisov dospele neporavnane obveznosti; uporablja se v primeru, ko ponudnik plačilnih storitev ugotovi, da je bil eden od dogodkov oziroma zapisov nepravilen, dogodek se stornira z novim (dodatnim) zapisom 00, ki se nanaša na zaporedno številko dogodka;«.
Pri oznaki 03 se črta besedilo:
»ki se izračuna na podlagi razlike med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 03«.
Pri oznaki 07 se besedilo »02 oziroma 03« spremeni tako, da se glasi »03 oziroma 02, če gre za dokončno poplačilo«.
Pri oznaki 08 se besedilo »izvajalec plačilnega prometa« nadomesti z besedilom »ponudnik plačilnih storitev«. Za besedilom »nov račun« se doda besedilo »(račun z novo oznako vrste računa X)«.
Pri oznaki 09 se za besedilom »oznako 01« doda besedilo »v primeru, ko pa se za namene vodenja postopka likvidacije obstoječi račun ne zapre, temveč dobi samo novo oznako vrste računa (X ali Y), se začetek postopka likvidacije v evidenci dospelih neporavnanih obveznosti ne evidentira«.
Za oznako 11 se dodajo nove oznake 12, 13 in 14, ki se glasijo:
»12- odlog plačila: ponudnik plačilnih storitev prejme obvestilo o začasnem prenehanju izvrševanja sklepa o izvršbi iz sodišča ali DURS z datumom odloga plačila; znesek odloga je enak znesku pod vrsto spremembe 01 oziroma preostali razliki med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 03;
13- prenehanje odloga plačila: če dolžnik v dogovorjenem odloženem roku ne poravna dospelih neporavnanih obveznosti v celoti in tudi na računih nima dovolj sredstev za poplačilo le-teh, se na dan prenehanja začasnega odloga plačila vzpostavi ponovna blokada v okviru prvotne blokade, označene z oznake za vrsto spremembe 12; vsa nadaljnja delna poplačila se evidentirajo z oznako za vrsto spremembo 03, ob dokončnem poplačilu pa se blokada zapre z eno izmed oznak za vrsto spremembe za zapiranje;
14- dokončno poplačilo odloga: če je na dan prenehanja odloga plačila na dolžnikovih računih dovolj sredstev, se uporabi oznaka za vrsto spremembe 14, kar pomeni dokončno poplačilo dolga;«.
Pri oznaki 97 se besedilo »izvajalec plačilnega prometa« nadomesti z besedilom »ponudnik plačilnih storitev«.
8. člen
To navodilo začne veljati 1. julija 2010.
Št. 007-13/2010
Ljubljana, dne 10. junija 2010
EVA 2010-1611-0101
Roža Žust l.r.
Namestnica
predsednice Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti