Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 278/2010 Ob-4108/10 , Stran 1613
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija (Uradni list RS, št. 8/04 in 31/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Narodna galerija. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ene od strok s področja dela zavoda; – poznavanje področja dela zavoda; – najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja dela zavoda; – sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu; – znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni. Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju tujega jezika ali potrdilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed tujih jezikov ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku ali s potrdilom, da se je kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali s potrdilom, da je opravil izpit iz tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih; – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev: 1. poznavanje področja dela zavoda, 2. zahtevane delovne izkušnje, 3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno; – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Narodna galerija. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Narodna galerija«, v petnajstih dneh dneh po objavi javnega razpisa, na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-72. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti