Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2010 – rebalans I, stran 7208.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07) je Občinski svet Občine Gorje na 26. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2010 – rebalans I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/        Proračun 2010
   Konto/Podkonto              – rebalans I
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     3.324.462
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.688.719
70  DAVČNI PRIHODKI               2.222.950
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.908.232
   703 Davki na premoženje            195.908
   704 Domači davki na blago in storitve     118.810
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               465.769
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      91.858
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.000
   712 Globe in druge denarne kazni         2.250
   713 Prihodki od prodaje blaga in           0
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          369.661
72  KAPITALSKI PRIHODKI              140.620
   720 Prihodki od prodaje osnovnih         5.620
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      135.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              495.123
   740 Transferni prihodki iz drugih       301.119
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       194.004
   proračuna iz sredstev proračuna EU
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
   787 Prejeta sredstva od drugih            0
   evropskih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.514.298
40  TEKOČI ODHODKI                 884.929
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     132.238
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     20.285
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        699.676
   403 Plačila domačih obresti           2.160
   409 Rezerve                   30.570
41  TEKOČI TRANSFERI               1.101.657
   410 Subvencije                 109.000
   411 Transferi posameznikom in         651.938
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     90.100
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       250.620
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            1.333.004
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.333.004
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            194.707
   431 Investicijski transferi pravnim in     53.241
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi          141.467
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         –189.836
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              18.450
55  ODPLAČILO DOLGA                 18.450
   550 Odplačilo domačega dolga          18.450
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –208.286
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –18.450
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     189.836
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.     208.286
   2009
   9009 Splošni sklad za drugo          208.286
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 039-5/2010-2
Gorje, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti