Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 478-178/2010-3 Ob-3987/10 , Stran 1616
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-600, faks 03/81-71-626, elektronski naslov: obcina@smarje.si. 2. Opis predmeta služnosti – Predmet služnosti: postavitev sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Šmarje pri Jelšah in telovadnice pri OŠ Šmarje pri Jelšah, na skupaj ocenjeni površini 1.960 m2. Služnost obsega pravico: – zgraditi sončno elektrarno na objektih oziroma strehah zgoraj navedenih objektov in izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta; – vzdrževati objekt – sončno elektrarno v skladu s tehničnimi zahtevami in razvojem na področju fotovoltaike; – dostop do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi vzdrževanja in obratovanja objekta in naprave. Služnost se ustanavlja za dobo 25 let od sklenitve pogodbe. 3. Vrsta pravnega posla Z uspelim ponudnikom bo naročnik sklenil služnostno pogodbo za obdobje 25 let, in sicer najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. V pogodbi se ponudnik zaveže, da bo: – nosil vse stroške v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem sončne elektrarne na objektih, ki so predmet služnosti, – zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne na svoje stroške nemudoma odpravil nepravilnosti ali poškodbe kritine na objektih, – pridobil vsa upravna dovoljenja, ki so potrebna za izgradnjo sončne elektrarne, – po preteku služnostnega obdobja vzpostavil na strešnih površinah objektov prvotno stanje, v primeru, da se služnost ne podaljša, – med izvajanjem del za postavitev sončne elektrarne upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče in izročil lastniku nepremičnine kopijo zavarovalne police, – objekt na strehi izvedel tako, da bo omogočal najugodnejši izplen investicije in njene donosnosti, – nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo služnostne pogodbe in vpisom v zemljiško knjigo. Ponudnik se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj ter, da bo glede na upoštevane roke postavil sončno elektrarno najkasneje do 15. septembra 2010. 4. Pogoji za postavitev sončne elektrarne: ekonomska in finančna sposobnost: ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa. 5. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb Ponudba mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku (ime, priimek, firmo, naslov oziroma sedež podjetja, EMŠO ali matično številko, davčno številko); – dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo: bilanca stanja in uspeha na dan 31. 12. 2009; – potrdilo poslovne banke, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran; – variante finančnih projekcij, prihodkov in stroškov za postavitev sončne elektrarne, z opredeljenim letnim odstotkom nadomestila od proizvedene električne energije za služnostno pravico uporabe strehe; – sklep o vpisu v sodni register, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – pisno izjavo o sprejemanju pogojev ponudbe; – pisno izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb; – parafiran in izpolnjen osnutek pogodbe o ustanovitvi služnosti za postavitev sončne elektrarne na strešnih površinah objektov iz 1. točke tega razpisa. 6. Merilo za izbor: merilo za izbor je najugodnejša ponudba v smislu ponujenega najvišjega letnega odstotka nadomestila od proizvedene električne energije za služnost uporabe strehe. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Ponudbe je potrebno posredovati najkasneje do 5. julija 2010, do 10. ure, in sicer jih lahko ponudniki oddajo osebno ali po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za postavitev sončne elektrarne«, na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo ponudb predana v tajništvo na naslovu naročnika. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če je ugotovljeno, da ponudba vsebuje bistvene elemente. Rok za dopolnitev ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev ponudbe. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku 15 dni po izbiri. 8. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ni javno. Obravnavo prispelih ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe odprla 5. julija 2010, ob 11. uri, v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah (sejna soba), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. 9. Ostale informacije Vse dodatne informacije o pogojih iz javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičninah, ki so predmet javnega razpisa, lahko ponudniki dobijo na tel. 03/81-71-610 (Zlatka Pilko) ali na elektronskem naslovu: zlatka.pilko@smarje.si. Možen je tudi ogled nepremičnin po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletnih straneh Občine Šmarje pri Jelšah, www.smarje.si. Pravica Občine Šmarje pri Jelšah, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ponudbo za predmet služnosti, je izključena. Občina Šmarje pri Jelšah si pridržuje pravico, da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedel razloge in brez odškodninske odgovornosti. Občina Šmarje pri Jelšah ima v skladu s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem pravico, da bo prejemu več ponudb izvede s ponudniki pogajanja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti