Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 93/2010 Ob-4040/10 , Stran 1597
1. Naročnik (koncedent): Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad. 2. Cilji javnega razpisa: Občina Gornji Grad želi z javnim razpisom pridobiti izvajalca javne službe (koncesionarja), ki bo kvalitetno, strokovno in racionalno izvajal gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na njenem območju, ob upoštevanju predpisov Republike Slovenije, predpisov Občine Gornji Grad, koncesijske pogodbe ter drugih aktov Občine Gornji Grad. 3. Začetek in čas izvajanja predmeta javnega razpisa: koncesija za izvajanje predmeta javnega razpisa se razpisuje za določeno dobo, t.j. 10 let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe (s sklenitvijo koncesijske pogodbe nastane koncesijsko razmerje), zakonitih zastopnikov koncedenta in izbranega prijavitelja (koncesionarja). Izbrani prijavitelj bo moral z izvajanjem javne službe začeti najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša v skladu z zakonom in določili koncesijske pogodbe. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu, način dokazovanja izpolnjevanja pogojev in priznanje sposobnosti prijavitelja: pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, prijavitelj pa mora prijavi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. 5. Merila za izbor koncesionarja, strokovne reference in druga dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo. 6. Jezik in denarna enota: prijava mora biti izdelana ter priložena v slovenskem jeziku. Če so posamezni priloženi dokumenti v tujem jeziku, morajo biti prevedeni in priloženi skupaj s prevodom sodno zapriseženega tolmača za tuji jezik, kar pa ne velja za prospekte, ki se nanašajo na opremo za opravljanje predmeta javnega razpisa. Prijavne (ponudbene) cene morajo biti izražene v EUR. 7. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine Gornji Grad, http://www.gornji-grad.si v rubriki »Razpisi-Aktualni«. 8. Rok in način prijave na razpis: Prijavitelj mora prijavo predložiti najkasneje do 14. 7. 2010, do 12. ure, ne glede na način dostave, na naslov: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad. Prijava posredovana s priporočeno pošiljko po pošti mora prispeti na naslov naročnika do navedenega datuma in ure v prvem odstavku te točke. 9. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo dne 14. 7. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad. 10. Izbor koncesionarja: o izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo, najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja prijav. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja, javni razpis pa ponovi. Z izbranim koncesionarjem bo na podlagi dokončne odločbe sklenjena koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta podpiše župan Občine Gornji Grad. Koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo najkasneje v 14 dneh po dokončnosti odločbe. Koncesijsko pogodbo mora izbrani koncesionar podpisati in jo vrniti naročniku v roku 3 dni od dne prejema. Kolikor izbrani koncesionar v navedenem roku ne bo podpisal koncesijske pogodbe, preneha veljavnost odločbe, koncedent pa unovči bančno garancijo za resnost prijave. 11. Odgovorna oseba za dajanje pisnih in ustnih informacij: odgovorna oseba za posredovanje informacij je Jožica Rihter, tel. 03/839-18-50, elektronski naslov: obcina@gornji-grad.si. 12. Druge informacije o javnem razpisu: natančnejši opis predmeta javnega naročila, pogojev za podelitev koncesije in izvajanje koncesije so navedeni v razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti