Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Ob-4098/10 , Stran 1566
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore: v skladu z 31. členom Uredbe PRP je predmet podpore v okviru javnega razpisa dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v predelavo in trženje lastnih kmetijskih proizvodov, predelavo živil, skupne naložbe in prvo stopnjo predelave lesa iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom. Naložbe morajo izkazati izboljšanje splošne učinkovitosti in spodbujati k uvajanju novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav, uvajanje učinkovitega trženja proizvodov, stabilizacijo dohodkov ter pospeševati posodabljanje predelovalnih obratov v smeri zagotavljanja večje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti ali uvajati izboljšave s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. III. Vlagatelji Vlagatelji so, skladno s prvim odstavkom 33. člena Uredbe PRP: 1. kmetija z dopolnilno dejavnostjo; 2. agrarna in pašna skupnost na podlagi pogodbe – (lahko pridobijo sredstva le za namene predelave mleka); 3. kmetije, ki se ukvarjajo s trženjem lastnih kmetijskih proizvodov (lahko pridobijo sredstva le za namene, ki so navedeni v 3. točki investicijskih stroškov in 1. točki splošnih stroškov, v tabeli poglavja VI A. tega javnega razpisa) in 4. kmetije, ki se ukvarjajo pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk. IV. Pogoji in obveznosti IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis 1. Splošni pogoji A) Vlagatelj: (1) Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje kot mikro podjetja. Pri opredelitvi velikosti vlagatelja in števila zaposlenih je potrebno skladno s četrtim odstavkom 33. člena v primeru kmetij, kmetij z dopolnilno dejavnostjo ter agrarnih in pašnih skupnosti upoštevati merila iz Uredbe 800/2008/ES in Priporočilo Komisije 2003/361/ES. (2) Skladno z osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. (3) Vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 32. člena Uredbe PRP, ne sme začeti z deli pred datumom začetka upravičenosti stroškov, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. (4) Vlagatelj mora, skladno s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko se uveljavlja izplačila v več kot enem zahtevku je obvezna priloga izjava, iz katere je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe. (5) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, mora biti, skladno z osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. (6) Vlagatelj mora dokazati lastništvo nepremičnin, kjer bo potekala naložba. Skladno s sedmo točko prvega odstavka 34. člena mora biti lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik oziroma mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni pravici za nepremičnino. – Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti overjeno soglasje solastnikov k projektu. – V primeru naložb v nepremičnine, katerih vlagatelj ni lastnik, mora predložiti overjeno pogodbo o najemu nepremičnin ali pogodbo o stavbni pravici (za obdobje najmanj 10 let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika za izvedbo naložbe. (7) Vlagatelj mora skladno s prvo točko prvega odstavka 34. člena: – v primeru enostavne naložbe predložiti strategijo razvoja dejavnosti z vključeno naložbo, v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, – v primeru zahtevne naložbe je potrebno priložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Izdelan mora biti v skladu s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, vsaj še za obdobje pet let po končani naložbi, vendar najmanj za obdobje ekonomske dobe naložbe. V primeru zahtevnih naložb mora upravičenec s poslovnim načrtom dokazati ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti pozitivna. (8) Vlagatelj mora imeti, skladno s sedmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. B) Naložba/Aktivnost: (1) Sredstva se skladno s petim odstavkom 100. člena Uredbe PRP ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. (2) Iz vloge mora biti, skladno s prvo točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, razviden prispevek naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti podjetja. To se dokaže: a) z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa: – uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; – uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; – stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; – uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. b) z gospodarsko vitalnostjo kmetijskega gospodarstva oziroma z dosego 1 polne delovne moči (PDM). To mora biti razvidno iz tabel »Gospodarska vitalnost kmetijskega gospodarstva ob predložitvi vloge« in » Delovna sila ob predložitvi vloge« v okviru strategije razvoja dejavnosti ali poslovnega načrta. Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo gospodarsko vitalno, če na polnovredno delovno moč (PDM) ustvari bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah pred naložbo vsaj v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred letom objave javnega razpisa. Bruto minimalna plača na zaposlenega v letu 2009 znaša 7.111,48 EUR na leto. Pri izračunu obsega dela upoštevamo, da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih, in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); nosilec in člani kmetije (0,5 PDM). (3) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti skladno s četrto točko prvega odstavka 34. člena iz priložene investicijsko-tehnične dokumentacije razvidni: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b) ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis, c) predložen popis že izvedenih del in stroškov v primeru fazne gradnje. Celotna naložba je v primeru zahtevnejših gradbeno-obrtniških del izkazana kot celota ali kot samostojna enota v okviru pridobljenega gradbenega dovoljenja, kolikor je za to naložbo po zaključku del pridobljeno uporabno dovoljenje. (4) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se skladno s 5. točko prvega odstavka 34. člena, od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Razdelitev stroškov je lahko prikazana tudi po dejanskih stroških upravičene naložbe. (5) Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, se skladno z 9. točko prvega odstavka 34. člena, kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino energije za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene investicijsko tehnične-dokumentacije morajo biti razvidni: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b) izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe. (6) Gradbena dela morajo biti skladno s 6. točko prvega odstavka 34. člena izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 2. Podrobnejši pogoji A) Vlagatelj: (1) Kmetijsko gospodarstvo mora v letu prijave na javni razpis oddati izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. (2) Kadar kot končni prejemnik nastopa kmetija, skladno z 2. točko drugega odstavka 34. člena: a) mora biti v primeru, ko želi vlagatelj pridobiti sredstva kot pridelovalec grozdja in vina, kmetija vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina; b) mora izvesti naložbo na kmetiji, kar pomeni, da je naložba izvedena na zemljiščih ali stavbah, ki izpolnjujejo pogoje glede na 7. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP 2007–2013; c) določilo prejšnje alinee ne velja v primeru namenskih aparatov za prodajo; d) mora biti nosilec kmetije vlagatelj in odgovorna oseba za naložbo; e) v primeru pridelave grozdja ter vina je morala kmetija po podatkih iz registra pridelovalcev grozdja in vina, pridelati v letih 2008 in 2009 povprečno minimalno 8.000 litrov vina na leto oziroma povprečno 11.000 kg grozdja na leto ali imeti po podatkih iz registra kmetijskih gospodarstev povprečno v obeh letih v uporabi najmanj 4 ha vinogradov; f) v primeru pridelave oljk je morala kmetija po podatku iz registra kmetijskih gospodarstev imeti na dan objave javnega razpisa v lasti in zakupu najmanj 5.000 oljčnih enot. Oljčne enote izračunamo tako, da starost oljke pomnožimo s številom dreves v uporabi. Dreves, ki so mlajša od 5 let ne upoštevamo pri izračunu. Za drevesa, starejša od 15 let upoštevamo pri izračunu količnik 15; g) kmetije, katerih naložba se ne nanaša na pridelavo grozdja ter vina oziroma pridelavo oljk, lahko kandidirajo v okviru tega ukrepa le za namen pridobitve sredstev v okviru naložb, ki se nanašajo na trženje lastnih kmetijskih proizvodov, glede na pogoje, ki so navedeni v 3. točki investicijskih stroškov in 1. točki splošnih stroškov, v tabeli poglavja VI A. tega javnega razpisa. (3) V primeru da je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo, mora skladno s 3. točko drugega odstavka 34. člena: a) biti odgovorna oseba za naložbo nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji; b) naložbo izvedena na kmetiji, kar pomeni, da je naložba izvedena na zemljiščih ali stavbah, kjer vlagatelj ali nosilec dopolnilne dejavnosti izpolnjuje pogoje glede na 7. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP. (4) Kadar kot končni prejemnik nastopa agrarna in pašna skupnosti na podlagi pogodbe, mora biti skladno s 4. točko drugega odstavka 34. člena: a) planina registrirana za predelovalno dejavnost v registru VURS; b) na ARSKTRP oddan zapisnik o prigonu živali na pašo za leto 2009, iz katerega je razvidno, da je na planini minimalno 10 GVŽ molznih živali; c) naložba izvedena na planini. (5) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, napisano v slovenskem jeziku, skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Kolikor so priloge in dokazila napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv, mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod. Podatki morajo biti medsebojno skladni. Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. Vlagatelj lahko vloži več vlog na isti javni razpis za različne naložbe. Obvezno se vloži ločene vloge za naložbe na različnih lokacijah. B) Naložba/Aktivnost: (1) V primeru gradbenih ter obrtniških del, za katera je bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, mora vlagatelj zagotoviti ustrezno investicijsko dokumentacijo (z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi projektant in vsa dovoljenja za projekt). Za izvedbo naložbe mora biti ob oddaji vloge priloženo ustrezno pravnomočno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki je skladna z dejavnostjo prijavljene naložbe. (2) Če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), se skladno z 99. členom Uredbe PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, še dodatnih deset točk: a) kolikor je predmet sofinanciranja tudi naložba v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega obrata, b) ohranjanje obstoječega delovnega mesta ali odprtje vsaj 1 novega delovnega mesta, na 200.000 EUR upravičenih stroškov naložbe, vsaj za obdobje 24 mesecev od zaključka naložbe, c) vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za vsaj 40 odstotkov vhodne surovine ali d) vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna skupina organizacijska enota znotraj vlagatelja. IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe/aktivnosti Skladno s tretjim odstavkom 101. člena projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o pravici do sredstev, ter mora biti končan pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka (1) Sredstva se, skladno z osmim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti original izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa, ter dokazila o plačilih oziroma gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. (2) Upravičenec mora izpolnjevati tudi zahteve iz 10. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, in mora dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi Skupnosti, se pomoč lahko dodeli samo tistim, ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Skupnosti, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti in zaključek projekta se ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev dokazuje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * ES izjava o skladnosti je izdelana v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08 z vsemi spremembami). Ni je potrebno prilagati zahtevku, na voljo mora biti za revizijo in pregled na kraju samem. (3) Naložba mora biti pred izplačilom sredstev zaključena, glede na terminski plan in v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Kopije ponudb, ki morajo biti vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Kopije sklenjenih pogodb z izvajalci morajo biti priložene, ko gre za izvajanje del po pogodbi. ** Original izvod računa (ki se upravičencu ne vrača) ali overjeno fotokopijo tega računa. Kolikor račun ni v slovenskem jeziku, mora vlagatelj priložiti preveden račun. V primerih nakupa strojev, opreme in naprav, mora biti na končnem računu navedena serijska številka strojev, opreme oziroma naprave. V primerih, ko ima stroj, oprema ali naprava inventarno številko in CE oznako, jih je potrebno navesti na končni račun. Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži zadnjemu zahtevku: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Vsi originalni izvodi računov in dokazila se morajo glasiti na upravičenca. (5) Zahtevek(e) za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. (6) V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo v enem zahtevku. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov. (7) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno z osmim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se zavržejo. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (8) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa, se sredstva, skladno s tretjim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz prejšnjega člena. (9) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska glede na 31. člen Uredbe 1975/2006/ES, skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP. (10) Vlagatelj, ki želi izvesti naložbo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, mora najkasneje ob zaključku naložbe priložiti dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ki je v skladu s »Seznamom upravičenih registriranih dopolnilnih dejavnosti«, kamor se mora uvrščati tudi prijavljena naložba. Kolikor vlagatelj ob oddaji vloge nima omenjenega dovoljenja, mora biti vpisani v evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jo vodi MKGP in lahko vlaga največ en zahtevek za izplačilo sredstev. »Register upravičenih dejavnosti« je objavljen v sklopu dokumentacije za ta ukrep na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. V primeru naložb za klanje in predelavo živil v okviru turistične dejavnosti na kmetiji je upravičena do sredstev kmetija, ki ima najkasneje ob zaključku naložbe dovoljenje upravne enote za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji. (11) Upravičenec mora za stroške vseh storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Ponudbe morajo biti ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev vključene v poročilo, tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, skladno s četrtim odstavkom 101. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi. (2) Prejemnik sredstev mora skladno z enajstim odstavkom 102. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do 31. 3. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP. (3) Skladno z desetim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo, ki je pridobilo sredstva, še pet let po zadnjem izplačilu sredstev, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. (4) Prejemniki sredstev, ki pridobijo sredstva, morajo skladno s 103. členom Uredbe PRP vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. (5) Skladno z osmo točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, mora upravičenec, ki v času po izvedbi naložbe za dejavnost, za katero je pridobil podporo po tem javnem razpisu, ne ugotavlja davčne osnove za davek od dohodka na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, pričeti z vodenjem knjigovodstva po metodologiji FADN. (6) Skladno z devetim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, mora upravičenec omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. (7) Prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si. (8) Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev bodo, skladno s šestim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, objavljeni na spletnh straneh MKGP oziroma ARSKTRP. V. Omejitev sredstev: (1) Skladno s prvim odstavkom 100. člena Uredbe PRP upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz Uredbe PRP. (2) Skladno z drugim odstavkom 100. člena Uredbe PRP, se sredstva ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. (3) Do prejema sredstev niso upravičena podjetja v težavah, skladno z devetim odstavkom 32. člena Uredbe PRP. (4) V primeru predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa se sofinancirajo le naložbe, ki se nanašajo na: – vzpostavitev novega obrata; – širitev obstoječega obrata; – povečanje raznovrstnosti proizvodnje obrata z novimi dodatnimi proizvodi (stroj in oprema, ki uvaja nove proizvode); – bistvene spremembe v proizvodnem procesu v obstoječem obratu. Bistvene spremembe v proizvodnem procesu v obstoječem obratu so gradbeno-obrtniška dela ter nakup strojev in opreme, ki uvajajo kakršnekoli spremembe, povezane s proizvodnjo, kot na primer nov stroj, ki zmanjša potrebo po delovni sili v procesu, poveča kapaciteto ali rok uporabe proizvoda, zmanjšanje kala ali prihranek energije v proizvodnem procesu in podobno. (5) Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se, v skladu s sedmim odstavkom 32. člena Uredbe PRP, podpora ne dodeli za: – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; – rabljeno opremo; – naložbe zunaj območja Republike Slovenije; – stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.); – bančne stroške; – stroške promocije; – splošne upravne stroške; – naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za lastno proizvodnjo vlagatelja, oziroma ni v skladu s podprto dejavnostjo. (6) Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb: – naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih; – naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju; – naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov; – naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 3.500 eurov na posamezno naložbo. VI. Upravičeni stroški A) Upravičeni stroški: Skladno z drugo, tretjo, četrto in peto točko prvega odstavka 32. člena Uredbe PRP, so upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Namenski aparati so upravičeni strošek, le kolikor je zahtevku priložena tudi najmanj petletna pogodba ali dovoljenje, iz katerih je razvidno soglasje lastnika parcele ali objekta, ki dovoljuje namestitev aparata. Prejemnik sredstev mora izkazovati lokacijo aparata za obdobje petih let po zadnjem izplačilu sredstev. V primeru sprememb lokacije v obdobju petih let, je prejemnik sredstev dolžan obvestiti ARSKTRP in priložiti novo pogodbo ali dovoljenje. ** 1. Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upravičenih stroškov naložbe, mora vlogi priložiti kopijo računov in dokazil o plačilu računov. 2. Ne glede na določilo v prejšnji točki, se priznajo stroški nadzornikov del, nastali po vložitvi vloge, kolikor so k vlogi priloženi predračuni. 3. Splošni stroški se lahko odobrijo le kolikor vlagatelj predloži zahtevana dokazila in le v delu priznanih vrednosti. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) Skladno s 35. členom Uredbe PRP, so do sofinanciranja so upravičeni izbrani projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa. Vloge se ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša: (a) iz ekonomskega vidika naložbe nad 15 točk in (b) skupni seštevek presega 25 točk. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. (3). Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev. (4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril za ocenjevanje vlog: XIII. Finančne določbe 1. Splošni finančni pogoji (1) Skladno s prvim odstavkom 31. člena in 1. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, znaša stopnja intenzivnosti podpore za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti, ki zadoščajo kriterijem za mikro podjetja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Tu so zajete vse naložbe v predelavo mleka in izdelavo mlečnih proizvodov ter zadevajo upravičene stroške v tabeli VI A tega javnega razpisa. ** Tu so zajete naložbe v obnovljive vire energije. *** Tu so zajete samo naložbe v menjavo obstoječega sistema za uporabo fosilnih goriv. **** Tu so zajete naložbe v sisteme za shranjevanje vode, kot so vodni zbiralniki in podobno. ***** Tu so zajete naložbe v gradnjo čistilnih naprav in podobno. (2) Skladno s petim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, znaša najnižji znesek javne pomoči 3.500 eurov za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 2.500.000 eurov za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno 6.000.000 eurov pomoči. 2. Specifični finančni pogoji (1) Skladno s šestim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, je potrebno pri uveljavljanju splošnih stroškov, za namene predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa, upoštevajo pravila »de minimis«, v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov. (2) Skladno s sedmim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, je potrebno pri uveljavljanju stroškov gradnje in obnove nepremičnin ter stroškov nakupa novih strojev, opreme in naprav se za namene namene predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa upošteva predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna karta, ki prikazuje upravičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, obsega celotno ozemlje Republike Slovenije. Naložbeni projekt mora ostati v regiji vsaj pet let po končani naložbi. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Tretji odstavek 95. člena Uredbe PRP določa, da se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) Povabilo k oddaji vloge, navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, razširjen seznam informacijskih točk, (b) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in priznanih vrednosti naložb, (c) Merila in točkovanje, za namen ocenjevanja vlog, (d) Prijavni obrazec s prilogami. (2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. (3) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 15.30 in petek, od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. X. Rok in način prijave (1) Skladno z drugim odstavkom 95. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, do vključno 31. 8. 2010, do 24. ure. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa 95. člena Uredbe PRP. – V primeru, ko skupna vrednost naložbe ne presega 100.000 EUR (brez DDV) na vlogo, se označi: »Ne odpiraj – vloga na 7. javni razpis Dodajanje vrednosti za kmetije – enostavna naložba« ali – v primeru, ko skupna vrednost naložbe presega 100.000 EUR (brez DDV) na vlogo, se označi: »Ne odpiraj – vloga na 7. javni razpis Dodajanje vrednosti za kmetije – zahtevna naložba«. (3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti zaprtih javnih razpisih je določen v XXIV. poglavju Uredbe PRP. (2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način iz prvega odstavka 92. člena Uredbe PRP, kot je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES. (3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 102. členom Uredbe PRP. XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP (1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter v primeru določil iz drugega, četrtega in petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti. (2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (3) Določba prejšnjega odstavka ne velja v primerih: – če stranka zaradi višje sile ali izrednih okoliščin, po predpisih skupnosti o razvoju podeželja, zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. ARSKTRP lahko podaljša rok, če so bile izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa, ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1, – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo rokov, izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa, ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so naslednji: (a) neugodne vremenske razmere, (b) zamude pri dobavi strojev in opreme, (c) nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek projekta ipd. (4) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe PRP in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (6) Ne glede na prvi odstavek tega podpoglavja, prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev, v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES, ter napadu bolezni ali škodljivcev v trajnem nasadu, zaradi katerih je bilo potrebno ta nasad uničiti. (7) Po določilih 47. člena Uredbe 1974/2006/ES, se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin: smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe), razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene kmetovo živino. (8) O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. (9) Če se v obdobju, za katerega je bila privzeta obveznost, kot pogoj za pridobitev pomoči, na drugo osebo prenese celotno kmetijsko gospodarstvo upravičenca ali le njegov del, ta druga oseba lahko prevzame obveznost za preostanek obdobja. Če oseba obveznosti ne prevzame, upravičenec povrne izplačano pomoč.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti