Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Ob-4051/10 , Stran 1616
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine 1. Ljubljana, Neubergerjeva 7 – dvosobno opremljeno stanovanje številka 8, površine 61,88 m2 (soba-spalnica, dnevna soba, kuhinja, kopalnica, hodnik, garderoba, loža, shramba-klet), v 2. nadstropju stavbe na lokaciji Neubergerjeva 7, Ljubljana in parkirni boks št. 35, v II. kleti, v izmeri 17,7 m2, na lokaciji Hacquetova ul. 7, Ljubljana. Stanovanje je evidentirano kot samostojni etažni del z oznako 8.E, v zk podvložku št. 4195/8, k.o. Bežigrad in leži v stavbi z ident. številko 3901.ES. Stanovanju pripada tudi parkirni boks s št. 35., v II. kleti, v izmeri 17,74 m2, ki je evidentiran kot samostojni etažni del stavbe z oznako 33.E, v zk podvložku št. 4013/33, k.o. Bežigrad in leži v stavbi z ident. številko 3882.ES (na naslovu Hacquetova ul. 7, Ljubljana). Lastninska pravica na nepremičninah – stanovanje in parkirni boks ni vpisana na ime Telekom Slovenije d.d.; potrebna bo naknadna zemljiškoknjižna ureditev vpisa lastnine na Telekom Slovenije d.d. Stanovanje se nahaja v objektu zgrajenem leta 1991; stanovanje je dobro ohranjeno in vzdrževano. Stanovanje je opremljeno z opremo, ki se proda skupaj s stanovanjem. Izhodiščna prodajna cena stanovanja je 153.000,00 EUR. Prodajna vrednost opreme je 3.000,00 EUR + DDV. 2. Kranj, Levstikova 1 – stanovanje številka 9, površine 40,61 m2 (soba-spalnica, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon, klet), v 5. etaži stavbe, z ident. štev. stavbe 444 in številko dela stavbe 9.E, stavba leži na parc. št. 888/3 (stavba, dvorišče), k.o. Kranj. Stanovanje leži v tretjem nadstropju večetažne stanovanjske stavbe, ki je zgrajena leta 1960. Stanovanje je kot etažna lastnina vpisano v zemljiško-knjižnem podvložku št. 2423/9, k.o. Kranj, ni pa lastninska pravica vpisana na ime Telekom Slovenije d.d. Potrebna bo ureditev lastniških listin za vpis lastninske pravice na Telekom Slovenije d.d. oziroma zemljiško-knjižna ureditev prodajane nepremičnine. Izhodiščna prodajna cena je 40.000,00 EUR. 3. Maribor, Gosposvetska cesta 38 – trisobno stanovanje številka 12, površine 72,62 m2 (tri sobe, kuhinja z jedilnico, kopalnica, wc, shramba, hodnik, balkon, klet), v 3. nadstropju stavbe na lokaciji Gosposvetska cesta 38, Maribor. Stanovanje se nahaja v večstanovanjskem objektu – stavbi z ident. številko stavbe 670 in ima št. dela stavbe 12.E; stavba leži na parc. št. 1212, k.o. Koroška vrata. Stanovanje je kot etažna lastnina vpisano v zemljiško-knjižnem podvložku 2011/3, k.o. Koroška vrata; lastninska pravica na nepremičnini je vpisana na ime Telekom Slovenije d.d. Stanovanje se nahaja v objektu, letnik 1960; stanovanje je dobro vzdrževano. Izhodiščna prodajna cena je 69.900,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 5. 7. 2010. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 5. 7. 2010 do 12. ure. Vsebina ponudbe Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko), – navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo, – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne cene, – posebej dodatno izjaviti, da soglaša z nakupom stanovanjske opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se prodaja skupaj s stanovanjem, v objavi navedenim pod zap. št. 1, – navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa (naziv banke in številka računa), – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list. Drugi pogoji Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu “videno–kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih napak. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva. Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 31. 8. 2010. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločala predvsem višina ponujene cene. Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/53-27-70, 01/234-16-50, 01/234-15-92, vsak delovni dan v času od 9. do 12. ure. Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite pri spodaj navedenih osebah in telefonskih številkah: – za nepremičnino pod zap. št. 1. – na tel 01/234-15-92, Jana ali 01/234-17-32, Zoltan; – za nepremičnino pod zap. št. 2. – na tel. 04/260-43-19, Marina; – za nepremičnine pod zap. št. 3. – na tel. 02/333-22-33, Edith ali 02/333-25-76, Martin.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti