Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Ob-3984/10 , Stran 1593
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – pomoči de minimis za spodbujanje podjetništva v Občini Kuzma za leto 2010. Sredstva v višini 15.000,00 € so zagotovljena v proračunu Občine Kuzma za leto 2010 na proračunski postavki 4119096 – regresiranje podjetništva v višini 5.000,00 € in na proračunski postavki 4208010 – izdelava projektne dokumentacije v višini 10.000,00 €. Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100% upravičenih stroškov. Davek na dodano vrednost ali katerekoli druge dajatve, ki jih predpisuje država oziroma imajo značaj »davka«, so neupravičeni stroški investicije. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči. Do pomoči niso upravičena podjetja oziroma prejemniki, ki: – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, – so v težavah in pridobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje, – nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine, – nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev, – so opredeljena v omejitvah pravila »de minimis«. Pomoči de minimis se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil. Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca. Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 100.000,00 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij. II. Ukrepi pomoči Ukrep št. 1 – sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij Namen pomoči – sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij. Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine so: – stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine, – stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, – stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov, – stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje. Upravičeni stroški za nematerialne investicije so: – stroški nakupa patentov, licenc ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta. Upravičenci do pomoči so podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine. Pogoji za pridobitev pomoči: – dokazilo o upravičenosti investicije (poslovni načrt, investicijski program ali drugi enakovreden dokument iz katerega je razvidna upravičenost investicije), – račun ali pogodba ali drugi enakovreden dokument o investiciji, – dokazilo o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, – dokazilo o registrirani dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje le-te: a) za samostojne podjetnike: redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a, b) za gospodarske družbe: redni izpisek iz sodnega registra, – pravočasna oddaja vloge z zahtevano dokumentacijo iz tega razpisa in razpisne dokumentacije. Ukrep št. 2 – sofinanciranje samozaposlovanja Namen pomoči – sofinanciranje samozaposlovanja je povečevanje števila zaposlenih. Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine. Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev. Upravičeni stroški za realizacijo samozaposlitve in za odpiranje novega delovnega mesta so v višini do 10 minimalnih mesečnih plač. Pogoji za pridobitev pomoči: – dokazilo o prijavi na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije pred samozaposlitvijo, – potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču, – fotokopija obrazca M-1/M-2-prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavca, – dokazila o obstoju podjetja: a) za samostojne podjetnike: redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a, b) za gospodarske družbe: redni izpisek iz sodnega registra, – poslovni načrt, – dokazilo o poslovnem sedežu in prostorih za izvajanje dejavnosti na področju Občine Kuzma, – pravočasna oddaja vloge z zahtevano dokumentacijo iz tega razpisa in razpisne dokumentacije. Ukrep št. 2 – sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest Namen pomoči – sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest je ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti. Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Pogoji za pridobitev pomoči: – dokazilo, da je bila pred zaposlitvijo oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, – dokazilo, da je oseba zaposlena najmanj za obdobje 12 mesecev (pogodba o delu) in druga dokazila določena v razpisni dokumentaciji, – dokazilo o stalnem bivališču v Občini Kuzma za osebo, ki se je zaposlila, – dokazilo o sedežu podjetja ter o poslovnem prostoru opravljanja dejavnosti, – dokazilo o registraciji podjetja ter o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, – pravočasna oddaja vloge z zahtevano dokumentacijo iz tega razpisa in razpisne dokumentacije. IV. Rok in način prijave: 1. Rok za oddajo vlog je: do vključno 20. 7. 2010. 2. Način oddaje vlog za obravnavo: vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Vloga: Razpis regresiranje podjetništva« dostaviti na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Pri odpiranju bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Kuzma, do datuma navedenega za oddajo vlog. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. 3. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo nejavno. Če vloga ne bo popolna, bodo vlagatelji pozvani, da jo dopolnijo v roku 8 dni po odpiranju vlog. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom zavržene. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele kot prepozne, se prav tako zavržejo. Vlagatelji, ki so pravočasno oddali popolne vloge oziroma jih dopolnili, bodo v 30 dneh s sklepom obveščeni o dodelitvi državne pomoči oziroma o zavrnitvi vloge. V roku 15 dni se upravičence pozove k podpisu pogodbe. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Kuzma, www.obcina.kuzma.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti