Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2600. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2010, stran 7266.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 8. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2010 (Uradni list RS, št. 15/09) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    V EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  13.024.172|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  11.783.172|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  10.019.364|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  7.969.364|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  1.649.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   400.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.763.808|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   539.583|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    4.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    20.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    17.725|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.182.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   800.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   800.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   441.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   441.000|
|   |javnofinančnih instutucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  16.091.502|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  3.762.599|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   630.396|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   111.900|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.880.535|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    92.768|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    47.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  4.824.900|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   250.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  2.250.600|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   774.800|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.546.900|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |    2.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  7.070.403|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  7.070.403|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   433.600|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   236.900|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   196.700|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |  –3.067.330|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Davki na dohodek in dobiček     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV|      0|
|   |(440+441+442)              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV|      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Davki na dohodek in dobiček     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       |
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  1.090.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  1.090.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.090.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   382.980|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   382.980|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –2.360.310|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)     |   707.020|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)   |  3.067.330|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  2.360.310|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-190/2010
Medvode, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti