Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2630. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2010, stran 7333.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 21. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČILA
l. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2010 (Uradni list RS, št. 121/08 in 107/09) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun leta|
|    |                    |     2010|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 2.774.677,27|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 2.392.352,27|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            | 2.007.732,27|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    | 1.842.656,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   86.920,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   78.156,27|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  384.620,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   70.920,00|
|    |premoženja               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |   1.500,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |   1.000,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       |
|    |storitev                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |  311.200,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |  227.500,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |  227.500,00|
|    |sredstev                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zeml. in    |       |
|    |neopred. dolg. sr.           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  154.825,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |  154.824,00|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sedstva iz drž. proračuna –|       |
|    |EU                   |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 2.964.614,87|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  882.896,67|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |  379.460,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   18.900,00|
|    |varnost                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  461.390,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |   23.146,67|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            | 1.046.963,81|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |   16.000,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |  423.910,40|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   68.495,00|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |  538.558,41|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  848.287,19|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  848.287,19|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  186.467,20|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi      |  186.467,20|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –189.937,60|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (Tekoči   |       |
|    |prihodki minus tekoči odhodki)     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       |
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       |
|    |naložb                 |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       |
|    |privatizacije             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |       |
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega|       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji   |       |
|    |lasti                 |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       |
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  189.937,60|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |       |
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo      |  189.937,60|
+-------+---------------------------------------+--------------+
2. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 21/06-10/OST-R/9
Turnišče, dne 11. junija 2010
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti