Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2595. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Loški Potok, stran 7264.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Loški Potok na 5. izredni seji dne 7. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Loški Potok
1. člen
S tem aktom se spreminja in dopolnjuje Statut Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06), v nadaljevanju: Statut.
2. člen
V celotnem besedilu Statuta se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« ter besedi »tajnik občine« z besedami »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
Doda se drugi odstavek 8. člena, ki glasi:
»Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih in obletnicah občanov.«
4. člen
Dodata se nova peti in šesti odstavek 21. člena, ki glasita:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku 8 dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče.«
Dosedanji peti odstavek postane sedmi.
5. člen
V 36. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »predlog poročila« nadomesti z »osnutek poročila« v ustreznih sklonih, beseda »ugovor« pa se nadomesti z besedilom »odzivno poročilo« v ustreznih sklonih.
7. člen
Besedilo 61. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»(1) O izločitvi direktorja občinske uprave in zaposlenih v občinski upravi iz upravnega postopka in drugih nalog oziroma zadev odloča župan.
(2) O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
(3) O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloči pristojno ministrstvo, ki določi drugo uradno osebo.
(4) O izločitvi se odloči s sklepom.«
8. člen
V 65. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Član sveta ožjega dela občine ne more biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela občine.«
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
9. člen
Določba 8. člena sprememb in dopolnitev Statuta se začne uporabljati po prvi konstitutivni seji občinskega sveta.
10. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2006
Loški Potok, dne 7. junija 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti