Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 671-593/2009-17 Ob-4004/10 , Stran 1594
1. Pomen izrazov, povzeti po Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega razpisa odobri tudi: – sofinanciranje posameznega programa; – uporabo javnih športnih objektov. Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez. Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo. Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi: – I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka; – II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka; – III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne programe; – IV. skupina: izvajalci miselnih iger. Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma izobraževanja. Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa športa pomeni, da lahko upravljavci športnih objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške obratovanja športnega objekta in ne najemnine. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa so sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih. Vlagatelj kandidira za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2010, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2010, hkrati pa se njegova vloga evidentira tudi kot predlog za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2011. Na podlagi prejetega predloga lahko MOL z izbranim izvajalcem za izvedbo programa v letu 2011 sklene aneks k pogodbi za leto 2010. MOL si pridržuje neomejeno in nepogojno pravico, da navedenega aneksa z izbranim izvajalcem ne sklene. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi tega razpisa, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za končnega uporabnika. Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08). Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL po tem razpisu obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu: I. Dodelitev domicila, Obrazec Dodelitev pravice domicila Dodelitev domicila za dobo enega leta športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih kot izvajalcem programov letnega programa športa v MOL se izvede z namenom zagotovitve prednostne uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeža društva oziroma zveze, kolikor na športnem objektu obstaja prostor, in z namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajanje programov društva oziroma zveze. II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazec 2 Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih objektih. Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe športnih objektov se za izvedbo letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji. Za izvedbo interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine pristojni organ v sodelovanju z upravljavci športnih objektov opredeli obseg uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov. Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo programi interesne športne vzgoje otrok in mladine ter programi športne vzgoje otrok in mladih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. a) Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev, Obrazec 1 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela in poslovodenja ter izvajanja naslednjih poslovnih funkcij: – podpora trženju; – ravnanje s člani; – ravnanje s financami in računovodenje; – ravnanje s kadri. b) Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 2 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje dejanskih stroškov (stroški materiala, blaga in storitev). 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije: – športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06); – zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP); – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo); – zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa. Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja programov imajo izvajalci, ki: – imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL z državljanstvom Republike Slovenije; – so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; – imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov; – imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in zbirko udeležencev programov; – imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo; – imajo poravnane vse obveznosti do MOL; – delujejo najmanj dve leti; – izpolnjujejo druge pogoje, določene z razpisom. Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu: – sofinancira program iz proračuna MOL; – v postopku vrednotenja programov po merilih prejme vsaj 40% točk. Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot vloga enega vlagatelja. 4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev, Obrazec 1: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo športna društva s sedežem v MOL in zveze športnih društev, ki so jih ta društva ustanovila. Športna društva in zveze športnih društev morajo biti ustanovljena pred letom, za katerega je objavljen razpis. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 2: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – v prednostnih športnih panogah organizirajo druga tekmovanja in prireditve evropske oziroma regionalne mednarodne pokale oziroma lige, – kolikor gre za velike mednarodne prireditve, morajo izvajalci predložiti še soglasje po določilih 53. člena Zakona o športu. 5. Merila za izbor programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost programa. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. 6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih programov MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010. Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 400.000,00 €. Okvirne višine sredstev, ki so namenjena izvedbi razpisanih programov za leto 2010, po posameznih razpisnih področjih znašajo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov v navedenih okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja v športu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. 8. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 28. 6. 2010 (velja datum poštnega žiga). Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Prijavni obrazec MOL« (ovoj št. 1); – pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Obrazec vloga«, ki je predpisan za posamezno razpisno področje (ovoj št. 2); – podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3); – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahtevata besedilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje (ovoj št. 4); – prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku; – dokumentacija mora biti urejena po navedenem vrstnem redu; – vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica« in z obvezno označbo razpisnega področja (obkrožite na »Obrazcu ovojnica«), pri čemer mora biti vsebovana vloga in posamezni dokumenti vloženi po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem redu. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, jih lahko pošlje z eno pošiljko v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica« in z obvezno navedbo razpisnih področij (obkrožite na »Obrazcu ovojnica«), pri čemer morajo biti vsebovane vloge in posamezni dokumenti vloženi po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem redu. Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL. 9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 30. 6. 2010 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi odločitve/predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede izbora meril v okviru razpisa ni možna. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge. Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa; – ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene in dostavljene na drug naslov; – ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, – ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog. 11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva: – na spletni strani MOL http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/; – v papirni obliki na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Staničeva 41, Ljubljana, v času uradnih ur in po poprejšnjem naročilu v tajništvu. 12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresiranim posredujeta Marko Lebar in mag. Martin Maček, po telefonu oziroma po e-pošti: – tel. 08/200-39-02 ali 08/200-39-12, v času uradnih ur; – e-pošta: marko.lebar@ljubljana.si ali martin.macek@ljubljana.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti