Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 410-38/2010-2 Ob-4096/10 , Stran 1587
I. Predmet razpisa in razpisna področja Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2011 in 2012, pri katerem bo na podlagi pogojev, določenih z ZOF-1, ZIPRO 1011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10), Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) finančno sodelovala tudi Republika Slovenija. Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2011 in 2012, ki bodo sofinancirani iz proračuna ministrstva za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za leta trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta. Občinski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo: – gradnje, – obnove, – nabavo opreme. Projekt, ki ga občina predlaga za sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna, mora biti funkcionalno zaključena faza investicije v objekt, prostore ali opremo, tako, da objekt ali naprava po izvedeni investiciji lahko deluje. II. Pogoji za sodelovanje na razpisu Upravičenci do sredstev po tem razpisu so občine, ki v navedem obdobju načrtujejo investicijski projekt v zdravstvenem domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobitev dodatnih sredstev do višine, kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09) (v nadaljevanju: občina predlagateljica). Namen razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2011 in 2012. Na razpis se lahko prijavijo občine predlagateljice projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Predmet projekta mora biti skladen s predmetom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvedbe. 2. Občina predlagateljica mora imeti investicijo s katero kandidira na razpisu uvrščeno v Načrt razvojnih programov občine. 3. Občina predlagateljica mora imeti sklep pristojnega organa javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključenosti investicije v srednjeročni razvojni program zavoda in v letni načrt investicij zavoda. 4. Občina predlagateljica mora imeti sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06)). 5. Predlagana investicija mora biti smiselno razporejena na največ dve leti. 6. Občina predlagateljica mora biti lastnica zemljišča v primeru novogradnje z ustreznim dokazilom, v primeru obnove ali nabave opreme pa lastnica objekta ali prostorov z ustreznim dokazilom. 7. Občina predlagateljica mora zagotavljati pripravo in izvedbo investicijskega projekta v skladu s prostorskimi standardi in sprejeto Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti, Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/07) in Zakonom o javnih naročilih (ZJN2, Uradni list RS, št. 128/06). 8. Občina predlagateljica mora predložiti OBR 3 (obrazec 3) »Načrt razvojnih programov 2010-2013« in izkazati, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega razpisa. Dokazilo: Obrazec 3 (ki mora biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance, Proračunski priročnik, poglavje Načrt razvojnih programov), iz katerega je razvidna finančna konstrukcija za (skupaj s predvidenimi sredstvi MZ, za katera kandidira na tem razpisu). III. Ostale zahteve 1. Vloga za dodelitev sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 2. Občina predlagateljica mora predložiti podpisano izjavo (Obrazec št. 2 – razpisne dokumentacije) z obveznimi prilogami in naslednjo vsebino: – da smo seznanjeni in se strinjamo z vsebino javnega razpisa »za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2011 in 2012, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije«; – da je investicija, s katero kandidira občina predlagateljica na predmetnem razpisu, uvrščena v Načrt razvojnih programov občine; – da je občina predlagateljica potrdila investicijski dokument za predmetno investicijo. Obvezna priloga: Sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06)); – da je investicija smiselni razporejena na največ dve leti; – da je občina lastnica zemljišča v primeru novogradnje;v primeru obnove ali nabave opreme pa lastnica objekta ali prostorov. Obvezna priloga: Izjava o lastništvu; – da bomo zagotovili pripravo in izvedbo investicijskega projekta v skladu s prostorskimi standardi in sprejeto Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008 zdravstveni objekti, Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/07) in Zakonom o javnih naročilih (ZJN2, Uradni list RS, št. 128/06); – da lahko za leta izvajanja investicije izkažemo zaprto finančno konstrukcijo z lastnimi, morebitnimi drugimi sredstvi ter proračunskimi sredstvi, za katera kandidiramo na razpisu in imamo veljavni Načrt razvojnih programov. Obvezna priloga: OBR 3 (obrazec 3) – Načrt razvojnih programov 2010-2013; – da je pristojni organ javnega zavoda sprejel Sklep o upravičenosti investicije in o vključenosti investicije v srednjeročni razvojni program zavoda in v letni načrt investicij zavoda. Obvezna priloga: Sklep pristojnega organa javnega zavoda. Pri izvedbi projekta mora biti dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter pravila v Republiki Sloveniji. IV. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog Ministrstvo za zdravje bo na podlagi analize pridobljenih prijav in skladno s pogoji za sodelovanje, ki so navedeni v točkah I. – II. tega razpisa in točkah. 4.1 – 4.2 razpisne dokumentacije in ostalimi zahtevami, ki so navedene v točki III. tega razpisa in točki 4.3 razpisne dokumentacije, oblikovalo predlog izhodiščnega dveletnega programa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti z navedbo izbranih posameznih investicijskih projektov in ga kot pristojno ministrstvo predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije. Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom razpisa in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v točkah I.–II. tega razpisa in točkah. 4.1–4.2 razpisne dokumentacije in ostale zahteve, ki so navedene v točki III. tega razpisa oziroma točki 4.3 razpisne dokumentacije, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: 1. Razvitost občin kot merilo v skladu s 24. členom ZOF-1. ZOF-1 v 24. členu določa, da razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij določi ministrstvo za finance na podlagi metodologije, ki jo določi Vlada z Uredbo. Vlada je sprejela Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09) in ministrstvo za finance je na njeni podlagi določilo koeficiente razvitosti občin, ki se uporabljajo za leti 2009 in 2010. Slednje koeficiente bo ministrstvo za zdravje upoštevalo kot merilo pri določitvi obsega sofinanciranja investicij. Koeficienti razvitosti so objavljeni na spletni strani ministrstva za finance http://www.mf.gov.si/slov/fin_loksk/izracuni/koeficienti.htm. Sofinanciranje bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev. Kolikor bo skupna vrednost vlog za sofinanciranje presegala namenska sredstva opredeljena v točki VI. bo ministrstvo vsem občinam predlagateljicam proporcionalno znižalo obseg sofinanciranja iz 24. člena ZOF-1. V. Popolnost vloge Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz naslednjih obveznih dokumentov: 1. prijavni obrazec (obrazec št. 1); – v obrazec se vpišejo zahtevani podatki in z »x« označi strinjanje z navedbami; – obrazec se datira in žigosa z žigom občine predlagateljice; – obrazec podpiše odgovorna oseba občine predlagateljice; – v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah (razen kadar v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) preračun stalnih v tekoče cene ni potreben); – zneski iz tabele finančne konstrukcije – viri financiranja – morajo biti skladni z zneski iz investicijskega dokumenta. 2. obrazec izjave (obrazec št. 2 z obveznimi prilogami): – v obrazcu se označi z »x« strinjanje z vsemi navedbami v izjavi; – obrazec se datira in žigosa z žigom občine predlagateljice; – obrazec podpiše odgovorna oseba občine predlagateljice; – Obvezna priloga: Sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi investicijskega dokumenta; – Obvezna priloga: Izjava o lastništvu; – Obvezna priloga: OBR 3 (obrazec 3) – Načrt razvojnih programov 2010–2013; – Obvezna priloga: Sklep pristojnega organa javnega zavoda. 3. obrazec podatkov o občini predlagateljici (obrazec št. 3): – v obrazec se vpišejo zahtevani podatki; – obrazec se datira žigosa z žigom občine predlagateljice; – obrazec podpiše odgovorna oseba občine predlagateljice. 4. Zadnji potrjen investicijski dokument – zahteve v zvezi z investicijskim dokumentom (v nadaljevanju: ID): – ID mora biti izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06) oziroma področnimi metodologijami; – ID mora jasno izkazovati pogoje, skladne z razpisom in razpisno dokumentacijo in izpolnjevanje vseh zahtev, navedenih v razpisu in razpisni dokumentaciji; – ID mora izkazovati smiselnost razporeditve investicije na največ dve leti; – ID mora biti s pisnim sklepom potrjen s strani pristojnega organa. Sklep je obvezna priloga vloge k obrazcu št. 2. 5. vzorec pogodbe o sofinanciranju s prilogami (obrazec št. 4): – vzorec pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran s strani občine predlagateljice; – s svojo parafo občina predlagateljica izrazi strinjanje z vsemi določili vzorca pogodbe; – dejanska pogodba lahko od vzorca odstopa le zaradi objektivnih okoliščin. VI. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdobje za porabo odobrenih sredstev: Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za vsako leto je 1.579.742,00 EUR. Izpolnitev sredstev iz proračuna je vezana na proračunske zmogljivosti v posameznih letih. Če pride do spremembe proračuna oziroma do proračunskih ukrepov (znižanje sredstev na postavki), bodo razpoložljiva sredstva za sofinanciranje po posameznih letih sorazmerna znižanju na proračunski postavki. Prevzemanje obveznosti za leti 2011 in 2012 bo potekalo v skladu z določbami, 19. člena, ZIPRS 1011 – (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10). Pogodbe za dodeljena proračunska sredstva za leto 2011 bodo sklenjene v letu 2010, sredstva pa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. V primeru, da bodo na voljo dodatna sredstva, bo prišlo do povišanja višine sredstev. Odobrena finančna sredstva bo Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ) nakazovalo neposredno na račun občine predlagateljice. Osnova za izplačilo sredstev je s strani MZ-ja pregledan in potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije pripravi prijavitelj in ga izstavi MZ-ju. S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letih 2011in 2012. VII. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2010. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena z obrazcem št. 6. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo odpirale in bodo zavržene. Občine predlagateljice oddajo vlogo ter spremembe in umike vloge opremljene z obrazcem. Vlogo predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu MZ-ja vsak delovni dan, med 8. in 16. (v petek do 14.30), do dneva in ure določene kot skrajni rok za oddajo ponudb. Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov MZ-ja do dne, objavljenega v Uradnem listu RS, do 9. ure. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, uradno prečiščeno besedilo) in internimi akti občine predlagateljice smatrajo kot poslovna skrivnost in jih kot takšne občina predlagateljica v vlogi posebej in jasno označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno postopoma s pričetkom odpiranja najkasneje v roku 3 delovnih dni, od poteka roka za oddajo vlog. Vloga bo popolna, če bo vsebovala pravilno izpolnjene obrazce: 1 s prilogo, 2, 3, 5 in parafiran obrazec 4 ter investicijski dokument z izdelano analizo stroškov in koristi. Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi formalno nepopolnih vlog bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vsake vloge. Občine predlagateljice bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema zahtevka za dopolnitev vloge. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Občine predlagateljice bodo o rezultatih oziroma izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od skrajnega roka za odpiranje vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene, vloge, ki ne bodo skladne s predmetom razpisa ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje iz točke 4.1. do 4.2. in ostale zahteve iz točke 4.3., pa bodo zavrnjene. O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za zdravje. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na MZ v roku 15 dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno MZ. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi občinami predlagateljicami. Občina predlagateljica – pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. MZ mora o pritožbi odločiti s sklepom v roku 15 dni. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva (http://www.mz.gov.si). IX. Dodatne informacije in obveščanje Kontaktna oseba za vse eventualno potrebne dodatne formalne informacije je Zorislava Cimperman, univ. dipl. inž. gradb., sekretarka v Sektorju za investicije in javna naročila. Vsa vprašanja za preostale informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo, morajo biti zahtevana v pisni obliki, na spletni naslov Ministrstva za zdravje (http://www.mz.gov.si), v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani Ministrstva za zdravje, v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se smejo postavljati do 6 dni pred oddajo vlog (obrazložitev: oddaja vlog je mogoča do vključno na dan 23. 9. 2010, torej je zadnji dan za vprašanja 17. 9. 2010.) X. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na spletni strani www.mz.gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti