Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 279/2010 Ob-4109/10 , Stran 1614
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Uradni list RS, št. 39/10), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer iz stroke s področja dela muzeja, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela muzeja, – ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, – obvlada slovenski in angleški jezik na višji ravni in dodatno obvlada najmanj en svetovni jezik na osnovni ravni. Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo. Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja angleškega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju angleškega jezika ali s potrdilom, da se je kandidat šolal v angleškem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija angleškega jezika ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v angleškem jeziku. Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku ali s potrdilom, da se je kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali s potrdilom, da je opravil izpit iz tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – program delovanja muzeja v prihodnjih petih letih; – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev: 1. zahtevane delovne izkušnje, 2. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); – izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine; – izjavo o znanju angleškega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno; – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Muzej za arhitekturo in oblikovanje« v tridesetih dneh dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Tjaša Cvetkovič, tel: 01/369-58-72. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti