Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Ob-3983/10 , Stran 1599
1. Neposredni proračunski uporabnik: Na podlagi 6. člena pogodbe o financiranju Zavoda za turizem Novo mesto med Mestno občino Novo mesto in Zavodom za turizem Novo mesto, je neposredni proračunski uporabnik Zavod za turizem Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov turističnih društev v Mestni občini Novo mesto za leto 2010 z naslednjimi vsebinami: – organiziranje in izvajanje splošnih akcij urejanja okolja, ki ga pokriva društvo, – označevanje, vzdrževanje in urejanje turistične signalizacije in ostale infrastrukture, – urejanje in vzdrževanje tematskih poti, – organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, – predstavljanje in ohranjanje kulturne dediščine in naravnih znamenitosti za turistične namene, – sodelovanje z ostalimi društvi, krajevno skupnostjo, občino in zavodom za turizem, – izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev turistične ponudbe občine in širše regije ter društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah), – druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma. 3. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu Na razpis se lahko javijo turistična društva in druga društva, ki izvajajo aktivnosti v turizmu in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto, – da opravljajo dejavnost na neprofitni ravni, – da izvajajo aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo mesto. 4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov navedenega pri 2. točki tega razpisa je 15.000,00 EUR. 5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, in sicer najkasneje do 29. 10. 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju proračunskih sredstev: Pri izboru programov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji: 1. Program dela za razpisano leto: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Višina dodeljenih sredstev: programi so ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. 8. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje dokumente: a) program dela v letu 2010 ter njegovo finančno ovrednotenje, b) podrobno finančno poročilo za leto 2009, potrjeno s strani nadzorne komisije društva oziroma zveze, c) seznam in število članov društva, d) poročilo o delu v letu 2009, e) izpolnjen obrazec, ki je sestavni del razpisa ter f) potrjen vzorec pogodbe, ki je sestavni del razpisa. 9. Obravnava vlog – Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna razpisna komisija, v katero dva člana imenuje župan ter enega imenuje direktor Zavoda za turizem Novo mesto. – Odpiranje vlog, ki jo vodi strokovna razpisna komisija se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku roka za prijavo vlog na razpis. – Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. – Upravičencu bodo sredstva nakazana po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank v roku 60 dni in po predloženem zahtevku z dokazili o izvedeni aktivnosti (račun, dokazilo o plačilu računa), ki ga mora upravičenec posredovati najkasneje do 29. 10. 2010. – Prepozno prejete in nepopolne vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. – Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. – Direktor zavoda s sklepom odloči o dodelitvi sredstev. O pritožbi zoper sklep odloča svet zavoda. 10. Rok za prijavo in način prijave: vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo biti oddane na naslov: Zavod za turizem Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto, do vključno 2. 7. 2010, ali ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti kuverti, z oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje programov turističnih in drugih društev, ki delujejo v turizmu«. 11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh po zaključku razpisa. 12. Informacije Razpisna dokumentacija bo objavljena in dostopna na spletni strani: www.novomesto.si, in www.dolenjska.net, ter v prostorih Zavoda za turizem Novo mesto, Glavni trg 7. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo po tel. 07/39-39-257 (Drago Košak) ali po elektronski pošti drago.kosak@novomesto.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti