Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2530. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja VP 1/2 Rudnik, stran 7233.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 39. seji dne 31. maja 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja VP 1/2 Rudnik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja VP 1/2 – Rudnik (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 6797, v decembru 2009.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Ljubljana.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste, javno razsvetljavo in druge javne površine,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje.
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden iz programa opremljanja.
6. člen
Roki za gradnjo komunalne opreme se določijo v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana oziroma v pogodbi o opremljanju, če bo Mestna občina Ljubljana s pogodbo oddala gradnjo komunalne opreme zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
Obračunska območja za vso novo komunalno opremo razen za prestavitev obstoječega javnega kanalizacijskega in plinovodnega omrežja v funkcionalni enoti B so enaka parcelam obstoječih in predvidenih objektov na območju urejanja VP 1/2 Rudnik. Obračunski območji za prestavitev obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja in za prestavitev obstoječega javnega plinovodnega omrežja v funkcionalni enoti B sta enaki parceli predvidenega objekta 4 v funkcionalni enoti B. Obračunska območja za novo komunalno opremo so razvidna v grafičnem izrisu v programu opremljanja.
8. člen
Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 6. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
Obračunska območja iz prvega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
1. Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme
9. člen
Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+-------------------+-------------------+-----------------+----------------+
|Komunalna oprema  | Skupni stroški  |   Stroški   | Skupni stroški |
|          | gradnje vse nove |  prestavitve  | gradnje nove |
|          | komunalne opreme |  obstoječega  |komunalne opreme|
|          | razen prestavitve |   javnega   |   (EUR)   |
|          |  obstoječega  |kanalizacijskega |        |
|          |   javnega   | in plinovodnega |        |
|          | kanalizacijskega |  omrežja v  |        |
|          | in plinovodnega | funkcionalni  |        |
|          |   omrežja v   | enoti B (EUR) |        |
|          |funkcionalni enoti |         |        |
|          |   B (EUR)   |         |        |
+-------------------+-------------------+-----------------+----------------+
|Ceste, javna    |   22.813.158,13|       0,00|  22.813.158,13|
|razsvetljava in  |          |         |        |
|javne površine   |          |         |        |
+-------------------+-------------------+-----------------+----------------+
|Vodovodno omrežje |    4.703.358,45|       0,00|  4.703.358,45|
+-------------------+-------------------+-----------------+----------------+
|Kanalizacijsko   |   18.831.979,57|    157.404,96|  18.989.384,53|
|omrežje      |          |         |        |
+-------------------+-------------------+-----------------+----------------+
|Plinovodno omrežje |    1.522.635,73|    70.623,17|  1.593.258,90|
+-------------------+-------------------+-----------------+----------------+
|Predhodna vlaganja |   11.084.773,99|       0,00|  11.084.773,99|
+-------------------+-------------------+-----------------+----------------+
|Skupaj       |   58.955.905,87|    228.028,13|  59.183.934,00|
+-------------------+-------------------+-----------------+----------------+
2. Obračunski stroški za novo komunalno opremo
10. člen
Obračunski stroški za novo komunalno opremo so enaki skupnim stroškom gradnje nove komunalne opreme in so 59.183.934,00 EUR.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------------------+-----------------+
|Komunalna oprema              | Stroški (EUR) |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Ceste, javna razsvetljava in javne površine |   8.284.313,34|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Vodovodno omrežje              |   2.264.362,88|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Kanalizacijsko omrežje           |   1.938.789,72|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Plinovodno omrežje             |   2.974.548,19|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupaj                   |  15.462.014,13|
+--------------------------------------------+-----------------+
4. Obračunski stroški komunalne opreme
12. člen
Obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo iz 10. člena in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena.
Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------------------+-----------------+
|Komunalna oprema              | Stroški (EUR) |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Ceste, javna razsvetljava in javne površine |  31.097.471,47|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Vodovodno omrežje              |   6.967.721,34|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Kanalizacijsko omrežje           |  20.928.174,25|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Plinovodno omrežje             |   4.567.807,08|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Predhodna vlaganja             |  11.084.773,99|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupaj                   |  74.645.948,13|
+--------------------------------------------+-----------------+
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
13. člen
Obračunski stroški za novo komunalno opremo iz 10. člena, preračunani na enoto mere, za vse objekte iz četrtega odstavka 17. člena razen za predvideni objekt 4 v funkcionalni enoti B, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Komunalna oprema        | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Ceste, javna razsvetljava in  |     45,31|     52,08|
|javne površine         |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Vodovodno omrežje        |     9,34|     10,74|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |     37,40|     46,12|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Plinovodno omrežje       |     3,02|     3,73|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Predhodna vlaganja       |     22,02|     27,14|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Skupaj             |    117,09|    139,81|
+--------------------------------+--------------+--------------+
Obračunski stroški za novo komunalno opremo iz 10. člena, preračunani na enoto mere, za predvideni objekt 4 v funkcionalni enoti B, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Komunalna oprema        | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Ceste, javna razsvetljava in  |     45,31|     52,08|
|javne površine         |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Vodovodno omrežje        |     9,34|     10,74|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |     43,42|     50,76|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Plinovodno omrežje       |     5,73|     5,81|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Predhodna vlaganja       |     22,01|     27,15|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Skupaj             |    125,81|    146,54|
+--------------------------------+--------------+--------------+
14. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena, preračunani na enoto mere, za vse objekte iz četrtega odstavka 17. člena, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Komunalna oprema        | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Ceste, javna razsvetljava in  |     16,45|     18,91|
|javne površine         |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Vodovodno omrežje        |     4,50|     5,17|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |     3,85|     4,75|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Plinovodno omrežje       |     5,91|     7,28|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Skupaj             |     30,71|     36,11|
+--------------------------------+--------------+--------------+
15. člen
Obračunski stroški komunalne opreme iz 12. člena, preračunani na enoto mere, za vse objekte iz četrtega odstavka 17. člena razen za predvideni objekt 4 v funkcionalni enoti B, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Komunalna oprema        | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Ceste, javna razsvetljava in  |     61,76|     70,99|
|javne površine         |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Vodovodno omrežje        |     13,84|     15,91|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |     41,25|     50,86|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Plinovodno omrežje       |     8,93|     11,01|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Predhodna vlaganja       |     22,01|     27,15|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Skupaj             |    147,79|    175,92|
+--------------------------------+--------------+--------------+
Obračunski stroški komunalne opreme iz 12. člena, preračunani na enoto mere, za predvideni objekt 4 v funkcionalni enoti B, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Komunalna oprema        | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Ceste, javna razsvetljava in  |     61,76|     70,99|
|javne površine         |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Vodovodno omrežje        |     13,84|     15,91|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |     47,27|     55,51|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Plinovodno omrežje       |     11,63|     13,10|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Predhodna vlaganja       |     22,02|     27,14|
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Skupaj             |    156,52|    182,65|
+--------------------------------+--------------+--------------+
16. člen
Obračunski stroški komunalne opreme na enoto mere za dozidave oziroma rekonstrukcije obstoječih objektov in za vse objekte, ki niso navedeni v četrtem odstavku 17. člena, so:
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Komunalna oprema         |Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Ceste, javna razsvetljava in   |     0,00|     63,01|
|javne površine          |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Vodovodno omrežje        |     0,00|     18,19|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje      |     0,00|     30,53|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Plinovodno omrežje        |     0,00|     11,37|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Skupaj              |     0,00|    123,10|
+---------------------------------+-------------+--------------+
Obračunski stroški komunalne opreme na enoto neto tlorisne površine so določeni na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz drugega odstavka 8. člena.
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
Faktor dejavnosti za vse objekte je 1,3, razen za parkirne hiše, za katere se upošteva faktor dejavnosti 0,7, pri čemer je za te površine določen le obračunski strošek za ceste ter vodovodno omrežje.
Olajšav za zavezance ni.
Površine parcel in neto tlorisne površine obstoječih in predvidenih objektov so:
+--------------+------------+---------------+------------------+
|Funkcionalna |Oznaka   |  Površina  | Neto tlorisna  |
|enota     |objekta   | parcele (m2) | površina (m2)  |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|A1/2     |Objekt 1  |   11.658,68|     16.825,76|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 2  |   11.502,25|     16.600,00|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 3  |   11.141,08|     4.019,69|
|       |(obstoječi) |        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|A3      |Objekt 1  |    9.929,00|     1.537,82|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 2  |    7.384,00|     6.581,90|
|       |(predvideni)|        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|A4      |Objekt   |   17.949,00|     9.033,72|
|       |(obstoječi) |        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|A5      |Objekt   |   17.421,00|     6.671,54|
|       |(obstoječi) |        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|A6      |Objekt   |   22.311,00|     8.778,08|
|       |(obstoječi) |        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|A7      |Objekt   |   13.642,00|     5.636,53|
|       |(obstoječi) |        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|A8      |Objekt 1  |    1.972,60|      629,14|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 2  |    1.535,40|      244,85|
|       |(obstoječi) |        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|B       |Objekt 1  |   37.015,47|     18.467,50|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt med |    5.821,47|     3.378,10|
|       |objektoma 1 |        |         |
|       |in 9    |        |         |
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 9  |   22.552,78|     32.162,50|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 4  |   38.522,28|     30.461,00|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 4  |   26.147,31|     26.062,00|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 5  |     590,61|      229,08|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 8  |   15.842,07|     14.930,04|
|       |(obstoječi) |        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|C1      |Objekt 1  |   18.501,87|     13.132,95|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 2  |    6.007,07|     4.263,92|
|       |(predvideni)|        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|C2      |Objekt   |    8.133,06|     5.772,99|
|       |(predvideni)|        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|C3      |Objekt 1  |   12.754,13|     7.499,88|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 2  |    4.607,07|     3.270,18|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 3  |    6.775,10|     4.809,09|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 4  |     621,05|      365,20|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 5  |    1.185,64|      697,20|
|       |(predvideni)|        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|D1      |Objekt 1  |   23.840,56|     16.922,44|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 2  |   13.586,51|     9.643,94|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 3  |   25.818,93|     18.326,73|
|       |(predvideni)|        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|D2      |Objekt 1  |   37.332,73|     22.167,64|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 2  |   39.007,31|     27.688,07|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 3  |    5.870,81|     4.167,20|
|       |(predvideni)|        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt 4  |    6.290,15|     4.464,86|
|       |(predvideni)|        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
|E       |Objekt a  |    7.473,76|     3.917,60|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt b  |    2.652,24|     1.668,30|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt c  |    4.188,16|     1.756,28|
|       |(obstoječi) |        |         |
|       +------------+---------------+------------------+
|       |Objekt d  |    5.937,84|     3.735,00|
|       |(predvideni)|        |         |
+--------------+------------+---------------+------------------+
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
18. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
2. Izračun komunalnega prispevka
19. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
KPi = (A((parcela)) * Cpi * Dpi) + (K((dejavnost)) * A((tlorisna)) * Cti * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi………..     komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
A((parcela))……  površina parcele objekta,
Cpi………...    indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele
         z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
Dpi………..     delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K((dejavnosti))… faktor dejavnosti,
Cti…………     indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto
         tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na
         obračunskem območju,
A((tlorisna))…… neto tlorisna površina objekta,
Dti………...    delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
         komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek za vse objekte iz četrtega odstavka 17. člena je enak vsoti komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo za vse objekte razen za predvideni objekt 4 v funkcionalni enoti B, je treba upoštevati obračunske stroške za novo komunalno opremo na enoto mere iz prvega odstavka 13. člena ter površine parcel in neto tlorisne površine iz četrtega odstavka 17. člena. Pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo za predvideni objekt 4 v funkcionalni enoti B, je treba upoštevati obračunske stroške za novo komunalno opremo na enoto mere iz drugega odstavka 13. člena ter površine parcel in neto tlorisne površine iz četrtega odstavka 17. člena. Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je treba upoštevati obračunske stroške za obstoječo komunalno opremo na enoto mere iz 14. člena, površine parcel iz četrtega odstavka 17. člena in dejanske neto tlorisne površine objektov. Če bodo dejanske neto tlorisne površine objektov večje od neto tlorisnih površin navedenih v četrtem odstavku 17. člena, se za dodatne neto tlorisne površine pri izračunu obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo upošteva obračunske stroške na enoto neto tlorisne površine iz 16. člena.
Komunalni prispevek za vse objekte, ki niso navedeni v četrtem odstavku 17. člena, se izračuna ob upoštevanju obračunskih stroškov na enoto mere iz 16. člena in dejanskih neto tlorisnih površin.
Če se obstoječim objektom v primeru dozidav ali rekonstrukcij povečajo neto tlorisne površine, se jim komunalni prispevek izračuna ob upoštevanju obračunskih stroškov na enoto mere iz 16. člena in dejanskega povečanja neto tlorisnih površin.
Pri odmeri komunalnega prispevka je treba upoštevati zmanjšanje komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi že poravnanih obveznosti obstoječih objektov, ki so predvideni za odstranitev.
3. Pogodba o opremljanju
20. člen
Gradnjo komunalne opreme iz tega programa opremljanja lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča in to neodplačno prenese na Mestno občino Ljubljana.
21. člen
Za indeksiranje stroškov iz 13., 14., 15. in 16. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Stroški v odloku so navedeni v EUR z DDV.
23. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami in na Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz drugega odstavka 8. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-370/2008-22
Ljubljana, dne 31. maja 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti