Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Ob-4006/10 , Stran 1606
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 2.1. stavbe z dvorišči na Vojašniškem trgu 1, 2b in 2c ter Vojašniški ulici 27 (kulturni spomenik Žički dvorec): – stavba in dvorišče (stavbišče pod stavbo, v izmeri 782,00 m2 in dvorišče, v izmeri 130,00 m2), parcelna št.: 1998, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor - Grad, št. stavbe 2279, – pozidano zemljišče (stavbišče, v izmeri 208,00 m2), parcelna št.: 1996/2, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor - Grad, – pozidano zemljišče (stavbišče, v izmeri 250,00 m2), parcelna št.: 1995, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor - Grad, – dvorišče, v izmeri 697,00 m2, parcelna št.: 1997/2, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor - Grad, – stavba (stavbišče, v izmeri 61,00 m2), parcelna št.: 1999/2, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor - Grad, št. stavbe 2280. Izklicna vrednost: 280.500,00 €. Stavbe niso zasedene. Kompleks predstavlja nepremično kulturno dediščino, identifikacijska enota dediščine (EŠD): 6243, ime enote: Žički dvorec. (Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92-80 z veljavnostjo razglasitve od 8. 4. 1992 dalje). 2.2. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7, prostori v skupni izmeri 78,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna vrednost: 30.855,00 €. 2.3. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7a, prostori v skupni izmeri 64,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna vrednost: 25.415,00 €. 2.4. poslovni prostor v pritličju in kleti objekta Ulica Staneta Severja 9a, prostori v skupni izmeri 136,40 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna vrednost: 52.105,00 €. 2.5. poslovni prostor v pritličju in kleti objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni izmeri 155,20 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom. Izklicna vrednost: 53.465,00 €. 2.6. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni izmeri 63,70 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna vrednost: 25.245,00 €. 2.7. poslovni prostor v pritličju in kleti objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni izmeri 102,27 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna vrednost: 35.360,00 €. 2.8. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni izmeri 46,70 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna vrednost: 21.080,00 €. 2.9. poslovna stavba z dvoriščem na naslovu Ob gozdu 1, in sicer: – prostori v skupni izmeri 571,20 m2, stoječa na dveh parcelah (1748/3, ZK vložek 1920 in 1748/4, ZK vložek 2070, obe k.o. Pobrežje), številka stavbe 4000, in sicer: – parcela 1748/3: stavbišče, v izmeri 326,00 m2, in dvorišče, v izmeri 534,00 m2 ter – parcela 1748/4, stavbišče, v izmeri 10,00 m2, in dvorišče, v izmeri 120,00 m2, Stavba ni zasedena. Izklicna vrednost: 237.150,00 €. III. Znesek višanja: znesek višanja za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 13. 7. 2010, ob 10. uri. VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 9. 7. 2010 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »Plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«. Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. – Pri nepremičninah pod zaporedno št. 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.8 in 2.9. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika. – Dodatno pri nepremičnini pod zaporedno št. 2.6. v izklicni ceni ni zajeta vgrajena oprema: stropna obloga, obdelava notranjih sten (finalna obdelava), svetila, sanitarna oprema in števci, ki je last najemnika. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije: Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti