Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Ob-4042/10 , Stran 1598
Naročnik: Občina Zreče. Predmet koncesije: predmet koncesije je izvajanje lokalne gospodarske javne službe za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnosti odvijanja prometa skozi naselja na območju v Občini Zreče. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga. Cilji, ki jih zasleduje koncedent 1. Koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (10 let) skrbeti za redno vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu z zakonom in odlokom občine. Pravne podlage: – Zakon o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06); – Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP); – Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP); – Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10); – Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 13/10); – Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter vzdrževanju drugih prometnih površin v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 97/09); – Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/09). 1. Izdelava vloge Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave. 2. Pogoji za pravilnost vloge Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki bodo pravočasne in popolne. Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu. Vloga je popolna: – če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, – če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, – če je popolna glede na besedilo javnega razpisa. 3. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Andreju Furmanu, tel. 03/757-17-00, e-pošta: andrej.furman@zrece.eu. 4. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje 4 dni pred potekom roka za oddajo vloge spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »Dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Zreče www.zrece.si. Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo vloge. 5. Način, kraj in čas oddaje vloge Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Koncesija za vzdrževanje cest.« Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja. Vloge je treba oddati najkasneje do 3. 8. 2010 do 12. ure. 6. Rok trajanja koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, in sicer za dobo 10 let. 7. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo. Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo. Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge. Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve. Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Uporabljena bodo naslednja merila: – ponujena cena za izvajanje koncesije, – kadri, – tehnične zmogljivosti, – izkušnje v zvezi z izvajanjem koncesionirane dejavnosti. Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika. 8. Koncesijska pogodba Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Zreče www.zrece.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti