Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 478-59/2010-1508 Ob-3985/10 , Stran 1604
1 – Predmet prodaje A – Stanovanja Izhodiščna cena stanovanj brez vključenega davka na promet nepremičnin (v višini 2% od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) znaša: 1 – Štirisobno stanovanje št. 3 (3. E), na naslovu TZO 12c (1086. ES), stanovanje se nahaja v dveh etažah – nadstropju in mansardi, parc. št. 1210/2, podvložek št. 1896/14, k.o. Kočevje. Izmera: 111,20 m2. Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena. Izklicna cena: 108.976,00 EUR. B – Stavbna zemljišča 1 – parcela št. 4433 (932 m2), k.o. Novi Lazi. Izklicna cena: 11.184,0 EUR z vključenim 20% DDV. 2 – parcela št. 4436/1 (941 m2), k.o. Novi Lazi. Izklicna cena: 10.200,0 EUR z vključenim 20% DDV. 3 – parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. Kočevska Reka. Izklicna cena: 15.600,0 EUR z vključenim 20% DDV. 4 – parcela št. 46/1 (1335 m2), k.o. Mahovnik. Izklicna cena: 24.000,0 EUR z vključenim 20% DDV. 5 – parcele št. *151/3 (61 m2), 3201 (209 m2), 3202 (90 m2), 3203 (111 m2), 3204 (177 m2), k.o. Novi Lazi. Izklicna cena: 11.880,0 EUR z vključenim 20% DDV. 6 – parcele št. *56 (90 m2), 532 (349 m2), *57 (144 m2), 531 (504 m2), *60 (122 m2), 530 (446 m2), *59 (597 m2), k.o. Črni Potok. Izklicna cena: 16.920,0 EUR z vključenim 20% DDV. 7 – parcele št. *62 (95 m2), 515 (594 m2), *61 (414 m2), *64 (109 m2), 514 (803 m2), *63 (230 m2), k.o. Črni Potok. Izklicna cena: 16.920,0 EUR z vključenim 20% DDV. 8 – parcele št. *65 (137 m2), 484/3 (255 m2), *66 (525 m2), 482/2 (547 m2), *67 (719 m2), k.o. Črni Potok. Izklicna cena: 16.440,0 EUR z vključenim 20% DDV. 9 – parcele št. 478/1 (129 m2), 3233/1 (278 m2), *72 (663 m2), 477/2 (210 m2), 476/1 (1607 m2), k.o. Črni Potok. Izklicna cena: 21.720,0 EUR z vključenim 20% DDV. 10 – parcela št. 492/6 (801 m2), k.o. Željne. Izklicna cena: 10.560,0 EUR z vključenim 20% DDV. C – Ustanovitev stavbne pravice Predmet javne dražbe je ustanovitev stavbne pravice na spodaj navedeni parceli, ki v naravi predstavlja gozdarsko kočo s pripadajočim dvoriščem. Stavbna pravica obsega celotno parcelo. Ustanovi se za dobo 20 let od sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja se stavbna pravica bodisi podaljša bodisi se pridobitelju povrne tedanjo vrednost koče, kakor jo oceni pooblaščeni sodni cenilec. Pridobitelj stavbne pravice je v času trajanja le-te dolžan plačevati tudi letno nadomestilo v višini 2,5% od izklicne cene posamezne nepremičnine (gozdarske koče s pripadajočim zemljiščem). Po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je pridobitelj dolžan plačati davek na promet nepremičnin v višini 2% od pogodbene vrednosti (tj. od cene, dosežene na javni dražbi). a) koča »Na gredah«, parc. št. 137/2, k.o. Koblarji; koča 60 m2, dvorišče 48 m2. Izklicna cena: 10.143,00 EUR. 2 – Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo odvijala v četrtek, 1. julija 2010, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje). Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do srede, 30. junija 2010, do 13. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti! 3 – Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih). Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino. Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (stanovanje, stavbno zemljišče, stavbna pravica)« (vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira). Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati. Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti). Na javni dražbi kot dražitelji v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom. Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine, – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe pa predložiti izpisek iz sodnega registra, – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine (parcele), ki jo želi kupiti, – izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje podatke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski spletni strani, ali na svoji lastni listini. Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do srede, 30. junija 2010, do 13. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti! Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. 4 – Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5 – Pravila poteka javne dražbe Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili: – pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa, – izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena, – ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika, – dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost. 6 – Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 7 – Drugo Občina jamči, da so nepremičnine brez pravnih napak. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, z v trenutku javne dražbe zatečenim dejanskim posestnim stanjem na terenu. Notarske stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec. Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah, z možnim ogledom po predhodnem dogovoru, je možno pridobiti na Občini Kočevje pri direktorju občinske uprave Janku Kaliniču, tel. 01/89-38-208 ali GSM 041-406-183, ali Damirju Marinču, tel. 01/89-38-245 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe), v času uradnih ur. Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je možno pridobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo), vsak delovni dan, od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. do 16.30. Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine Kočevje. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti