Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 276/2010 Ob-4099/10 , Stran 1589
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: Zbiranje predlogov za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v Berlinu, Londonu in New Yorku med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2011; financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so vezani na uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških stanovanj v Berlinu, Londonu in New Yorku ter povračilo potnih stroškov za izbrane kandidate za Berlin v višini največ 500 €, za London v višini največ 250 € in za New York v višini največ 850 €. 2. Osnovna razpisna področja: Razpis je namenjen vsem posameznikom, ki na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV-kulture, esejistike, publicistike in kritike v medijih (za področje kulture) delujejo v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim omogoči bivanje in delovanje v umetniških stanovanjih v Berlinu ali v Londonu ali v New Yorku med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2011. 2.1. Vsak kandidat bo lahko bival v stanovanju v terminu in pod pogoji, določenimi v pogodbi o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju, sklenjeni med kandidatom in Ministrstvom za kulturo, ki jo kandidat podpiše pred odhodom. 3. Razpisni pogoji: Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki ustvarjajo na enem izmed v 2. točki razpisa naštetih področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji; – da niso koristili umetniškega stanovanja v Berlinu v letih 2008, 2009 in 2010; – da niso koristili umetniškega stanovanja v Londonu v letih 2008, 2009 in 2010; – da niso koristili umetniškega stanovanja v New Yorku v letih 2008, 2009 in 2010; – da niso prejemniki delovnih štipendij Ministrstva za kulturo v letih 2010 in 2011; – da niso prejemniki štipendij ali šolnin s strani Ministrstva za kulturo v letih 2010 in 2011; – da niso prejemniki delovne štipendije Javne agencije za knjigo RS v letih 2010 in 2011; – da se prijavijo za bivanje v samo enem izmed treh stanovanj; – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov. 3.1. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: V primeru, če se prijavitelj prijavi za bivanje v več kot enem stanovanju, se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja razpisnih pogojev (kot neupravičene osebe). 4. Pojasnila o uporabi stanovanja: Kandidati morajo uporabljati stanovanja v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju, sklenjeno med kandidatom in Ministrstvom za kulturo, ki jo kandidati podpišejo pred odhodom. Stanovanje v Londonu mora kandidat uporabljati tudi v skladu z najemno pogodbo za stanovanje in v skladu z dogovorom o sodelovanju med Ministrstvom za kulturo in Veleposlaništvom RS v Londonu. Kandidat se s pogodbo zaveže, da bo uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja, ter v skladu s pogoji v najemni pogodbi za stanovanje poravnal vse morebitne nastale materialne stroške in povrnil tudi plačilo najemnine stanovanja v času, ko je v njem bival. V nasprotnem primeru se ne bo smel prijaviti na nobenega izmed razpisov ministrstva v prihodnjih petih letih. 4.1. Po prejemu odločbe o izbiri za bivanje v stanovanjih v Berlinu, Londonu in New Yorku mora vsak izbrani kandidat ministrstvo pisno obvestiti o svojem odhodu najmanj 60 dni pred pričetkom bivanja v stanovanju. Če tega ne bo upošteval, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za bivanje v stanovanju. 4.2. Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 2 meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko več kandidatov zaprosi za isti termin, samo določi termine bivanja. 4.3. Ker je bivanje v umetniških stanovanjih Ministrstva za kulturo RS namenjeno intenzivni ustvarjalnosti, smejo z izbranimi kandidati v stanovanjih v Berlinu, Londonu in New Yorku bivati druge osebe le pod pogojem, da je iz prijave razvidno, da je druga oseba aktivno vključena v realizacijo prijavljenega projekta. Izbrani prijavitelj mora pred odhodom v Berlin oziroma London oziroma New York pridobiti pisno soglasje Ministrstva za kulturo za bivanje te osebe v izbranem umetniškem stanovanju. 4.4. Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« treh kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju, če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da mora uporabo stanovanja odpovedati. 5. Razpisni kriteriji: Prijavljene vloge bodo presojane s stališča kvalitete na podlagi naslednjih razpisnih kriterijev: Splošni kriteriji: – kakovost dosedanjega umetniškega dela kandidata, – odmevnost dosedanjega umetniškega dela kandidata v strokovni javnosti, – reference kandidata na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja. Prednostni kriteriji: – predstavitev konkretnega projekta, – predvidena realizacija projekta v izbranem mestu in možnost vključevanja projekta v širši mednarodni kulturni prostor. Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta z razpisnimi kriteriji je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen v dokumentaciji razpisa. 6. Ocenjevalni kriteriji: 6.1. Povzetek načina ocenjevanja: Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani so lahko tisti projekti, ki v skupnem seštevku točk splošnih in prednostnih kriterijev prejmejo 70 točk in več. Izmed projektov, ki bodo prejeli 70 točk in več, bodo izbrani tisti projekti, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni najvišje. 6.2. Skupna ocena bo opisna po naslednji vrednostni lestvici: Splošni razpisni kriteriji (najvišje možno skupno število točk: 55): – kakovost dosedanjega umetniškega dela kandidata (0–30 točk), – odmevnost dosedanjega umetniškega dela kandidata v strokovni javnosti (0–15 točk), – reference kandidata na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja (0–10 točk), Prednostni kriteriji (najvišje možno skupno število točk: 45): – predstavitev konkretnega projekta (0–25 točk), – predvidena realizacija projekta v izbranem mestu in možnost vključevanja projekta v širši mednarodni kulturni prostor (0–20 točk). 7. Razpisna dokumentacija: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 z obveznimi prilogami (natančen načrt bivanja v izbranem kraju z opredelitvijo vizij ustvarjalnega dela v predlaganem terminskem roku s posebnim poudarkom na promociji lastne oziroma slovenske ustvarjalnosti; vabilo ali potrdilo o sodelovanju strokovne ali umetniške ustanove ali drugega partnerja s področja umetniškega delovanja v izbranem mestu, s katero namerava kandidat še posebej intenzivno sodelovati; življenjepis prijavitelja; reference), – prijavni obrazec 2 z izjavami prijavitelja, – ocenjevalni list. Prijavitelj mora ob oddaji vloge na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1, – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu 1, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2. 7.1. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). 7.2. Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij itd.). 7.3. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPR-BE-LO-NY-2011 v letu 2011 znaša 120.000 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določajo vsakokrat veljavni predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 10. Razpisni rok: razpis se prične 18. 6. 2010 in se zaključi 31. 8. 2010. 11. Oddaja in dostava predlogov: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma sprememba mora biti obvezno označena, da je razvidno, na katero vlogo se nanaša. 11.1. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 31. 8. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis 2011, z navedbo kraja prijave (npr. »Stanovanje v Berlinu«) z oznako JPR-BE-LO-NY-2011. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov. 11.2. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila do vključno 31. 8. 2010 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali je bila tega dne predložena na vložišču ministrstva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki se bo začelo 6. 9. 2010, iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, katerih prijavitelji ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 11.3. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za prepozne. 11.4. Oddaja vloge pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije ter se strinja z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa. 12. Izločitev vlog: Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki se bo začelo 6. 9. 2010, iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 8. 2010, oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. 12.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpisni rok prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. 12.3. Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, ki ne izpolnjuje v javnem razpisu določenih pogojev oziroma katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Katja Ravšl Debeljak, e-pošta: katja.ravsl-debeljak@gov.si, tel. 01/369-59-06. 13.1. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod 7. točko. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo predvidoma v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 6. 9. 2010. 15.1. Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. 15.2. V primeru nepredvidljivih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja stanovanj v Berlinu, Londonu in New Yorku, se razpis razveljavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti