Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2512. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2010, stran 7197.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 29. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 26/10, dne 30. 3. 2010) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |                    | Proračun leta|
|   |                    |      2010|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  7.362.990,04|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  4.568.841,44|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |  3.407.996,39|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.872.511,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |   224.300,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO       |   311.185,39|
|   |IN STORITVE              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|  1.160.845,05|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU        |   908.638,61|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |    2.330,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 DENARNE KAZNI           |    4.890,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   153.250,00|
|   |STORITEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   91.736,44|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |   314.434,39|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE        |   195.600,00|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   118.834,39|
|   |NEEOPR. DOLG. SREDSTEV         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)       |     500,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |     500,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.479.214,21|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI        |  1.245.162,21|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH        |        |
|   |INSTITUCIJ               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ|  1.234.052,00|
|   |SRED. PRORAČ. EU            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  7.528.462,26|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  1.527.542,08|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI       |   420.386,50|
|   |ZAPOSLENIM               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV       |   71.812,72|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  1.021.142,86|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    7.700,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA         |    6.500,00|
|   |V REZERVE               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  1.805.935,50|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 SUBVENCIJE             |   164.516,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM       |   529.710,00|
|   |IN GOSPODINJSTVOM           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN|   180.200,00|
|   |USTANOVAM               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI        |   931.509,50|
|   |TRANSFERI               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  3.929.960,31|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  3.929.960,31|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   265.024,37|
|   |(431+432)               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 INVES. TRANSF. PRAV.        |   131.214,37|
|   |IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.    |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   133.810,00|
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |  –165.472,22|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (prih.-   |        |
|   |odhod.)                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    4.500,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH       |    4.500,00|
|   |POSOJIL                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA         |        |
|   |PRIVATIZACIJE             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    1.550,00|
|   |DELEŽEV (440+441)           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH       |        |
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN       |    1.550,00|
|   |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    2.950,00|
|   |IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV       |        |
|   |(IV.-V.)                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |   170.710,29|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   170.710,29|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   23.825,80|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   23.825,80|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE         |   –15.637,73|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH)          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII:)     |   146.884,49|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   165.472,22|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČ.        |   15.637,73|
|   |OB KONCU PRET. LETA          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Bovec za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 170.710,29 EUR za investicije, ki so predvidene v proračunu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 410-01/2010
Bovec, dne 11. junija 2010
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti