Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2504. Statut zavoda CATV NHM Sevnica, stran 7187.

Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih in v skladu s 5. členom Pogodbe o ustanovitvi Zavoda kabelska televizija NHM Sevnica, je skupščina zavoda dne 25. 3. 2010 sprejela
S T A T U T
zavoda CATV NHM Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime zavoda, katerega pravila so določena s tem statutom je ZAVOD KABELSKE TELEVIZIJE NHM SEVNICA.
Za interno uporabo se lahko uporabi skrajšano ime ZAVOD CATV NHM SEVNICA.
Zavod je vpisan v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Krškem.
2. člen
Sedež zavoda je Trg Svobode 13/A, 8290 Sevnica.
II. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod ima registrirano dejavnost »telekomunikacije s šifro I 64.20«, kar pomeni, da lahko opravlja sledeče:
– prenos zvoka, slik, podatkov in drugih informacij po kablih, radiorelejnih zvezah z difuzijo in prek satelitov,
– telefonske, telegrafske in teleksne komunikacije,
– vzdrževanje omrežij,
– prenos radijskih in televizijskih programov.
Zavod lahko razširi svojo dejavnost.
III. ORGANI ZAVODA
4. člen
Zavod ima sledeče organe:
– skupščino zavoda,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda,
– vodjo zavoda in
– po potrebi tudi komisije.
5. člen
Skupščina zavoda
Skupščino zavoda tvorijo vsi ustanovitelji.
Skupščina odloča:
– o statusnih spremembah zavoda,
– voli člane sveta zavoda iz vrst ustanoviteljev,
– sprejema statut zavoda,
– sprejema poslovnik o delu skupščine,
– izvaja nadzor nad delom sveta zavoda in
– o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Način dela in odločanja skupščine ureja poslovnik skupščine.
Skupščina zavoda ima svojega predsednika, ki si ga izvoli za dobo štirih let.
6. člen
Svet zavoda
Svet zavoda sestavlja sedem članov.
Volitve članov sveta zavoda se podrobneje uredijo v poslovniku skupščine.
Svet zavoda ima svojega predsednika, ki sklicuje in vodi seje ter skrbi za zakonitost dela sveta.
Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta.
Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta izmed članov sveta.
Mandatna doba predsednika sveta je štiri leta. Predsednik sveta zavoda je po izteku mandata lahko ponovno izvoljen.
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– pripravi osnutek statuta in osnutke drugih aktov, ki jih ima zavod,
– pripravi predlog planov dela, tako kratkoročnih kot dolgoročnih,
– obravnava zaključni račun,
– izvaja nadzor nad delom vodje zavoda in delom strokovnih služb,
– potrdi znesek sredstev, ki jih mora vsak uporabnik prispevati za vzdrževanje sistema ter njegov razvoj,
– imenuje in razrešuje vodjo zavoda,
– imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta,
– potrdi programsko shemo distribuiranih kanalov,
– imenuje in razrešuje odgovornega urednika internega TV kanala, daje soglasje k imenovanju novih članov uredništva internega TV kanala,
– opravlja funkcijo programskega sveta internega TV kanala,
– imenuje komisije za reševanje določenih problemov,
– odloča o vseh drugih vprašanjih delovanja zavoda, za katere po zakonu ali statutu ni odgovoren drug organ.
Delo sveta zavoda se ravna po poslovniku tega zavoda, ki ga sprejme svet zavoda na prvi seji.
Članom sveta zavoda pripada sejnina.
7. člen
Vodja zavoda
Zavod vodi vodja, ki zavod zastopa kot pravno osebo in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Vodjo zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let. Po preteku mandata je lahko vodja zavoda ponovno imenovan. Predlog za vodjo zavoda poda tričlanska razpisna komisija, ki jo imenuje svet zavoda izmed svojih članov.
Razpis za vodjo zavoda se objavi najmanj 45 dni pred potekom mandata na internem kanalu CATV. Razpis se mora objavljati 10 dni.
Kandidati za vodjo zavoda morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je bodisi ustanovitelj oziroma uporabnik CATV NHM Sevnica,
– da izpolnjuje splošne pogoje po zakonu,
– predložiti mora program vizije razvoja zavoda,
– da ima najmanj 5. stopnjo strokovne izobrazbe in
– da je državljan Republike Slovenije.
Zavod sklene z vodjo zavoda pogodbo o poslovodstvu.
Vodja zavoda je odgovoren svetu zavoda in ta ga lahko razreši pred iztekom mandata. Če je vodja zavoda razrešen pred iztekom mandata, ima pravico do odškodnine v vrednosti 500 evrov.
Vodja zavoda praviloma ni zaposlen.
Nagrado za delo vodje zavoda določi svet zavoda v skladu s četrto alineo in 5. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94).
Vodja zavoda lahko sam ponudi svetu zavoda svoj odstop, če iz katerihkoli razlogov ne želi več biti vodja zavoda.
8. člen
Strokovni svet zavoda
Strokovni svet zavoda sestavljajo štirje člani:
– vodja zavoda,
– poslovni sekretar,
– predstavnik izvajalcev vzdrževanja CATV NHM Sevnica in
– pooblaščeni knjigovodja oziroma računovodja zavoda CATV NHM Sevnica.
Poslovni sekretar, ki ga imenuje in razreši svet zavoda na predlog vodje zavoda, opravlja dela in naloge po nalogu vodje zavoda. Nagrado za opravljeno delo poslovnega sekretarja se določa dogovorno, ne sme pa preseči 80% nagrade vodja zavoda.
Predstavnike izvajalcev vzdrževanja sistema CATV NHM Sevnica določi svet zavoda.
Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s področja delovanja in vzdrževanja sistema, zavarovanje sistema in druga vprašanja, ki so strokovna in so pomembna za funkcioniranje sistema.
Strokovni svet je dolžan svoje ugotovitve in stališča o vprašanjih, ki jih obravnava, posredovati svetu in skupščini zavoda.
9. člen
Komisije zavoda
Skupščina in svet zavoda lahko za posamezno specializirano vprašanje delovanja zavoda imenujeta komisijo, katere mandat traja do rešitve problema.
10. člen
Sredstva za delo, poslovanje in odgovornost zavoda
Osnovna sredstva zavoda predstavljajo deleži vseh ustanoviteljev oziroma premoženje, ki je bilo s temi deleži nabavljeno za potrebe zavoda.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti neomejeno z vsem svojim premoženjem. Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje s prispevki ustanoviteljev in uporabnikov ter s komercialno dejavnostjo.
Vsak uporabnik je dolžan prispevati znesek za (vzdrževalnino) funkcioniranje zavoda v višini kot to potrdi svet zavoda. Iz teh sredstev se lahko nabavljajo osnovna sredstva ali pa se uporabljajo kot obratna sredstva.
Uporabnika oziroma ustanovitelja, ki ne poravnava svoje obveznosti do zavoda ali pa zlorablja sistem se lahko s sklepom skupščine zavoda izključi iz zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
Potrebna sredstva za delo zavoda se namenjajo:
– za redno vzdrževanje sistema in naprav,
– za razširitev in posodobitev sistema,
– za plačilo dela vodje zavoda, računovodskega in administrativnega dela,
– za pravno pomoč,
– za nabavo opreme, ki jo zavod potrebuje,
– za najemnino, tokovino, komunalne prispevke,
– za plačilo avtorskih pravic producentov, in
– za vse ostale potrebe zavoda, če tako odločijo organi zavoda.
Svet zavoda sprejme vsako leto, najkasneje do konca marca tekočega leta finančni načrt zavoda.
11. člen
Nadzor nad delom zavoda:
Nadzor nad delom zavoda opravljajo tako državni organi kot tudi organi zavoda.
Skupščina zavoda mora obravnavati ugotovitve nadzornih organov in sprejeti ustrezne ukrepe, če iz teh ugotovitev izhaja, da so bile pri delovanju zavoda kršene norme oziroma pravila.
12. člen
Statusne spremembe
Spremembe pogodbe o ustanovitvi kabelske televizije NHM Sevnica se sprejemajo z aneksi k ustanovitveni pogodbi. Spremembe so sprejete, če aneks sprejme skupščina po postopku in s potrebno večino glasov kot je to določeno v poslovniku skupščine.
13. člen
Prenehanje zavoda
Zavod lahko preneha po volji ustanoviteljev, bodisi s postopkom redne likvidacije ali s stečajnim postopkom.
Odločitev o prenehanju zavoda mora biti sprejeta na skupščini zavoda z navadno večino vseh ustanoviteljev.
Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sevnica, dne 25. marca 2010
Zavod kabelske televizije
NHM Sevnica
Predsednik skupščine
Zdravko Groboljšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti