Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti, stran 7288.

Na podlagi 11., 61. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 in 79/09) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 3. junija 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
1. člen
Za 1. členom Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 94/05) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti, ki ga je pod št. OPPN-5/09 v oktobru 2009 (osnutek) izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote. Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so izdelane v digitalni in analogni obliki.«.
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
– Odlok
B) GRAFIČNI DEL
– Izsek iz lokacijskega načrta za območje      M 1:1000
stanovanjske gradnje med Kajuhovo in
Tomšičevo ulico v Murski Soboti
– Območje sprememb in dopolnitev lokacijskega     M 1:500
načrta z obstoječim parcelnim stanjem
– Ureditvena situacija                M 1:500
– Situacija komunalnih, energetskih in        M 1:500
telekomunikacijskih vodov in naprav
C) PRILOGE
– Obrazložitev in utemeljitev
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
D) IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA«.
3. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2936/32, 2936/29, 2940/2, 2936/4 – del, 2936/5 – del in 2940/3 – del vse k.o. Murska Sobota. Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta vključijo tudi druge parcelne številke, potrebne za infrastrukturno opremljenost območja in širšega prostora. Velikost območja je 1518 m2.«.
4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gabariti objektov:
– osnovni tloris: 12 x 8 + 4 x 8 m ali samo 12 x 8 m ali samo 12 x 12 m;
– etažnost objektov: (K)+P+M ali (K)+P+1 samo v primeru enokapne ali ravne strehe;
– nivo pritličja je največ 0.5 m nad nivojem asfaltirane prometnice;
– višina obodnega zidu objekta (K)+P+M znaša največ 4,50 m do nivoja kapne lege; višina obodnega zidu objekta (K)+P+1 znaša največ 6,00 m do nivoja kapne lege;
– streha objekta (K)+P+M je v osnovi simetrična dvokapnica z naklonom 35 stopinj do 40 stopinj; streha objekta (K)+P+1 je ravna streha ali enokapnica, naklona največ 12 stopinj.
Gabariti dvojčkov v okviru štirih parcel podobmočja SO2:
– tloris: 12 x 12 m – dvojček;
– etažnost objektov: (K)+P+1;
– nivo pritličja je največ 0.5 m nad nivojem asfaltirane prometnice;
– višina obodnega zidu objekta znaša največ 6 m do nivoja kapne lege;
– streha je ravna streha ali enokapnica, naklona največ 12 stopinj.
Pomožni objekti se locirajo v pomožno gradbeno linijo, kot je to razvidno iz grafike:
– etažnost: pritličje;
– višina: 2,30 do 2,50 m do nivoja kapne lege;
– streha na pomožnem objektu je lahko ravna ali z minimalnim naklonom ter dvokapna; povsod enako kot pripadajoča stanovanjska hiša; v vseh primerih se izvede minimalni napušč, največ 30 cm.«.
5. člen
Tretja alinea 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– dovoljena je klasična in montažna gradnja. Brunarica kot tip stanovanjske hiše ni dovoljena.«.
6. člen
V 9. členu se v 7. točki doda nov odstavek, ki se glasi:
»Predvidena objekta na parcelah 1 in 23 se priključita na obstoječe nizkonapetostno omrežje TP Sobota Pionir (podzemno) v skladu s smernicami št. 06-GV/B-2984/09 Elektra Maribor d.d..«.
V 11. točki se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje, sanitarna voda, zalivanje ...) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami. Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.«.
7. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Na območju lokacijskega načrta ni nevarnosti poplav, visoke podtalnice in erozivnosti ter plazovitosti terena.
Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati VII. stopnjo potresne ogroženosti MCS, zelo majhno požarno ogroženost naravnega okolja oziroma 1. stopnjo požarne ogroženosti in možnost razlitja nevarnih snovi. Zagotoviti je treba odmik od parcelnih mej in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve. V novih objektih je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.
Za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti pred drugimi nesrečami je treba upoštevati vso veljavno zakonodajo.
Investitorji objektov, za katere je pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.«.
KONČNE DOLOČBE
8. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
9. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
10. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2009-26(182)
Murska Sobota, dne 3. junija 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti