Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2638. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevih ogorčic, stran 7343.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, šestega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena in 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevih ogorčic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2007/33/ES z dne 11. junija 2007 o obvladovanju krompirjevih ogorčic in razveljavitvi Direktive 69/465/EGS (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2007, str. 12) določa stalni in posebni nadzor evropskih populacij rumene in bele krompirjeve ogorčice (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens in Globodera pallida (Stone) Behrens (v nadaljnjem besedilu: krompirjeve ogorčice), sistematično raziskavo krompirjevih ogorčic, fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevih ogorčic, vodenje evidenc ter obveščanje.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »uraden« ali »uradno« je vse, kar je vzpostavljeno, odobreno ali izvedeno s strani odgovornih uradnih organov v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin;
– gostiteljske rastline krompirjevih ogorčic so krompir (Solanum tuberosum L.) in rastline iz 1. točke Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
– nadzorovane rastline so rastline za pridelavo jedilnega in semenskega krompirja in rastline iz Priloge 1 tega pravilnika, namenjene za saditev;
– polje je nadzorovano zemljišče, kjer rastejo ali se shranjujejo nadzorovane rastline in je opredeljeno kot grafična enota rabe kmetijskega zemljišča (GERK) s pripadajočo identifikacijsko številko ali kot njen del (poljina) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo; za polje se ne šteje zemljišče v zavarovanem prostoru, če se za gojenje nadzorovanih rastlin, razen semenskega krompirja, uporabi originalno zapakiran in deklariran rastni substrat ali substrat, ki je v celoti sestavljen iz šote;
– posebno nadzorovano območje je celotno ozemlje Republike Slovenije, kjer se na predpisan način zagotavlja zdravstveno varstvo gostiteljskih rastlin in izvajanje programa posebnega nadzora krompirjevih ogorčic;
– žarišče napada je polje, kjer je bila uradno potrjena in razglašena najdba krompirjevih ogorčic;
– varnostno območje je območje okoli žarišča napada, določeno na podlagi ocene tveganja širjenja krompirjevih ogorčic v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin;
– razmejeno območje je območje, kjer se ugotovi navzočnost krompirjevih ogorčic in vključuje žarišče napada in pripadajoče varnostno območje; seznam razmejenih območij se objavlja na krajevno običajen način in je dosegljiv pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) in na njeni spletni strani;
– območje ustalitve je tisti del razmejenega območja, kjer so krompirjeve ogorčice navzoče več zaporednih let in v takem obsegu, da ni mogoče pričakovati njihovega izkoreninjenja;
– odporna sorta krompirja je sorta, ki pri gojenju znatno zavira razvoj določene populacije krompirjevih ogorčic;
– uradna preiskava je uradni sistematični postopek ugotavljanja navzočnosti krompirjevih ogorčic na polju in je v primeru laboratorijskega testiranja del sistematične raziskave;
– sistematična raziskava je uradni postopek ugotavljanja zdravstvenega stanja rastlin z vzorčenjem in uradnimi pregledi, ki se izvaja v določenem časovnem obdobju z namenom, da se določi razširjenost in značilnosti populacije krompirjevih ogorčic na posameznem območju oziroma državi.
II. UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
3. člen
(sum na napad)
Na napad s krompirjevimi ogorčicami se sumi, če se na krompirjevih rastlinah opazi zakrnelost, počasnejšo rast in če so rastline videti, kot da trpijo pomanjkanje hranil ali vlage. Pri začetnih napadih se zakrnelost rastlin pojavlja le v določenih predelih krompirišča, v obliki krogov. Listi ostanejo majhni, lahko rumenijo in kasneje porjavijo, se zvijejo in propadejo. Gomolji so majhni in slabo razviti. V drugi polovici junija se na koreninskem sistemu krompirja pojavi večje število majhnih bradavičastih izrastkov (zrele samice ogorčic), ki imajo velikost bucikinih glavic in proti koncu junija odpadejo s korenin (ciste). Pri ostalih gostiteljskih rastlinah so znamenja napada s krompirjevimi ogorčicami manj izražena.
4. člen
(stalni in posebni nadzor)
Navzočnost krompirjevih ogorčic na ozemlju Republike Slovenije se ugotavlja:
– s stalnim nadzorom v skladu s predpisom, ki ureja postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
– s sistematično raziskavo na podlagi programa posebnega nadzora krompirjevih ogorčic v skladu s predpisom, ki ureja varovana območja in izvajanje uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih;
– z uradnimi preiskavami polj za pridelavo nadzorovanih rastlin.
5. člen
(sistematična raziskava)
(1) Uprava sprejme program posebnega nadzora krompirjevih ogorčic, v katerem opredeli sistematično raziskavo poti vnosa, odkrivanje napadov in biologije krompirjevih ogorčic. S to raziskavo se ugotavlja navzočnost krompirjevih ogorčic in meje njihove razširjenosti, pojav zmanjšane odpornosti sort krompirja v skladu s 13. členom tega pravilnika ter se zagotavlja obvladovanje krompirjevih ogorčic v skladu s predpisom, ki ureja varovana območja in izvajanje uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih.
(2) Sistematična raziskava obsega vizualne preglede rastlin krompirja ter vzorčenje in laboratorijsko testiranje zemlje na poljih, kjer se pridelujejo nadzorovane rastline, pa tudi na drugih poljih, opredeljenih z načrtom ukrepov za obvladovanje krompirjevih ogorčic iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(3) Vizualne preglede in vzorčenje v okviru sistematične raziskave izvajajo fitosanitarni inšpektorji in pooblaščeni pregledniki z javnim pooblastilom, pridobljenim v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
(4) Laboratorijsko testiranje krompirjevih ogorčic opravljajo pooblaščeni laboratoriji v skladu s predpisom, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje diagnostičnih preiskav na področju zdravstvenega varstva rastlin.
6. člen
(uradna preiskava)
(1) Uradna preiskava glede navzočnosti krompirjevih ogorčic se opravi na polju, kjer se bodo pridelovale ali skladiščile rastline iz Priloge 1 tega pravilnika, namenjene za saditev, ali krompir za pridelavo semenskega krompirja.
(2) Uradna preiskava iz prejšnjega odstavka se opravi v času od spravila zadnjega pridelka s polja do sajenja rastlin iz prejšnjega odstavka. Izjemoma se lahko uradna preiskava opravi pred spravilom zadnjega pridelka, če je na voljo dokazna dokumentacija o rezultatih predhodnih uradnih preiskav na polju, ki potrjujejo odsotnost krompirjevih ogorčic ter da krompir in rastline iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika med preiskavo in po njej na polju niso bile navzoče.
(3) Če uprava ugotovi, da ni nevarnosti za širjenje krompirjevih ogorčic, uradna preiskava ni potrebna pri pridelavi:
– rastlin iz Priloge 1 tega pravilnika, namenjenih za saditev, ki se bodo uporabile na istem mestu pridelave;
– semenskega krompirja, ki se bo uporabil na istem mestu pridelave;
– rastlin iz 2. točke Priloge 1 tega pravilnika, namenjenih za saditev, če se za te rastline nameravajo izvesti uradno odobreni ukrepi iz točke a) III. poglavja Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Za namene izvajanja uradnih preiskav na poljih morajo pridelovalci rastlin iz Priloge 1 tega pravilnika, namenjenih za saditev, prijaviti pridelavo teh rastlin najpozneje tri mesece pred načrtovano pridelavo na način, ki je določen s predpisom, ki ureja registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov. Za namene izvajanja uradnih preiskav na poljih morajo pridelovalci semenskega krompirja prijaviti njegovo pridelavo v roku in na način, ki sta določena s predpisom, ki ureja trženje semenskega krompirja.
7. člen
(vzorčenje in laboratorijsko testiranje)
(1) Na poljih, kjer se bodo pridelovale ali skladiščile rastline iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika, namenjene za saditev, ali se bo prideloval semenski krompir, se kot del uradne preiskave opravi vzorčenje in laboratorijsko testiranje v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Na poljih, kjer se bodo pridelovale ali skladiščile rastline iz 2. točke Priloge 1 tega pravilnika, namenjene za saditev, se kot del uradne preiskave opravi vzorčenje in laboratorijsko testiranje v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika ali preverjanje iz I. poglavja Priloge 3 tega pravilnika.
(3) Na poljih za pridelavo jedilnega krompirja se izvajajo sistematične raziskave v skladu z II. poglavjem Priloge 3 tega pravilnika, katerih del je vzorčenje in laboratorijsko testiranje v skladu z 2. točko Priloge 2 tega pravilnika.
III. FITOSANITARNI UKREPI
8. člen
(razmejitev napada)
(1) Če se pri izvajanju sistematične raziskave ugotovi in z laboratorijsko analizo potrdi navzočnost krompirjevih ogorčic, predstojnik uprave z odločbo razmeji žarišče napada in pripadajoče varnostno območje. Krompir in rastline iz Priloge 1 tega pravilnika, namenjene za saditev, ki so bili gojeni v žarišču napada ali so bili v stiku z zemljo, v kateri so bile odkrite krompirjeve ogorčice, se z odločbo določijo kot napadeni (v nadaljnjem besedilu: napadene rastline).
(2) Uprava o razmejitvah iz prejšnjega odstavka obvesti ostale izvajalce programa posebnega nadzora, imetnike nadzorovanih rastlin ter lokalno skupnost na krajevno običajen način in na spletni strani uprave.
9. člen
(ukrepi za razmejeno območje)
(1) Za žarišče napada pristojni fitosanitarni inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– prepoved pridelave semenskega krompirja,
– prepoved pridelave ali skladiščenja rastlin iz Priloge 1 tega pravilnika, namenjenih za saditev.
(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka se lahko v žarišču napada pridelujejo rastline iz 2. točke Priloge 1 tega pravilnika, namenjene za saditev, če se za te rastline izvedejo uradno odobreni ukrepi iz točke a) III. poglavja Priloge 3 tega pravilnika in če ni nevarnosti za širjenje krompirjevih ogorčic.
(3) Žarišča napada in varnostna območja, ki so namenjena pridelavi jedilnega krompirja, so pod uradnim nadzorom fitosanitarnega inšpektorja in se na njih izvajajo najmanj ukrepi za zatiranje krompirjevih ogorčic v skladu z načrtom ukrepov za obvladovanje krompirjevih ogorčic.
(4) Uprava pripravi in na svoji spletni strani objavi načrt ukrepov iz prejšnjega odstavka, pri čemer upošteva kolobar, uporabo odpornih sort krompirja iz 12. člena tega pravilnika, sistem pridelave in trženja gostiteljskih rastlin krompirjevih ogorčic, značilnosti prisotne populacije krompirjevih ogorčic, higienske in morebitne druge ukrepe.
10. člen
(ukrepi za območje ustalitve)
Na območju ustalitve je prepovedana pridelava semenskega krompirja ter pridelava ali skladiščenje rastlin iz Priloge 1 tega pravilnika, namenjenih za saditev. Pri pridelavi jedilnega krompirja se izvajajo ukrepi za zatiranje krompirjevih ogorčic v skladu z načrtom ukrepov iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
11. člen
(ukrepi za napadene rastline)
Za napadene rastline pristojni fitosanitarni inšpektor odredi uničenje ali izpolnjevanje naslednjih zahtev:
– semenski krompir in rastline iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika se lahko sadijo samo, če so bili pod njegovim nadzorom razkuženi na način, določen z ustrezno metodo, za katero je znanstveno dokazano, da izključi vsakršno tveganje za širjenje krompirjevih ogorčic, in je bila kot taka sprejeta s strani Evropske komisije;
– krompir, namenjen industrijski predelavi ali sortiranju, mora biti podvržen uradno odobrenim ukrepom v skladu s točko b) III. poglavja Priloge 3 tega pravilnika;
– rastline iz 2. točke Priloge 1 tega pravilnika se lahko sadijo le, če so bile podvržene uradno odobrenim ukrepom iz točke a) III. poglavja Priloge 3 tega pravilnika.
12. člen
(odporne sorte krompirja)
(1) V načrt ukrepov za obvladovanje krompirjevih ogorčic iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika se vključijo odporne sorte krompirja z največjimi stopnjami odpornosti, kot so navedene v I. poglavju Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Stopnja odpornosti sort krompirja se določi v skladu s tabelo standardnih vrednosti iz I. poglavja Priloge 4 tega pravilnika. Odpornost se testira v skladu s postopkom iz II. poglavja Priloge 4 tega pravilnika.
(3) Seznam odpornih sort krompirja, ki imajo dovoljenje za trženje v Republiki Sloveniji, je dosegljiv pri upravi in na njeni spletni strani.
13. člen
(pojav zmanjšane odpornosti sort krompirja)
V primeru suma ali potrjenega pojava krompirjevih ogorčic zaradi zmanjšane ali spremenjene učinkovitosti odporne sorte krompirja, ki se kaže z nenavadno spremembo sestave vrste ogorčic, biološke rase ali virulentne skupine, mora pooblaščen laboratorij z ustreznimi metodami, sprejetimi s strani Evropske komisije, raziskati in potrditi zadevno vrsto krompirjeve ogorčice in, kadar je to primerno, biološko raso ali virulentno skupino.
14. člen
(dodatni ukrepi)
Uprava lahko z odločbo iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika določi dodatne ali strožje ukrepe, potrebne za zatiranje krompirjevih ogorčic ali za preprečevanje njihovega širjenja, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
15. člen
(preklic ukrepov)
Uprava ukrepe iz 8. in 9. člena tega pravilnika prekliče, če se po izvedbi uradno odobrenih ukrepov iz točke c) III. poglavja Priloge 3 tega pravilnika potrdi odsotnost vitalnih krompirjevih ogorčic.
16. člen
(izjeme za znanstvene namene)
Uprava lahko dovoli odstopanje od ukrepov iz 8., 9., 10. in 11. člena tega pravilnika za raziskovalne ali znanstvene namene in žlahtniteljsko delo, če so odstopanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, in pravilnikom, ki ureja uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin.
IV. VODENJE EVIDENC IN OBVEŠČANJE
17. člen
(obveščanje uprave in vodenje evidenc)
(1) Izvajalci sistematične raziskave sproti poročajo upravi podatke o ugotovljeni navzočnosti ali odsotnosti krompirjevih ogorčic na poljih ter o sumu ali potrditvi pojava krompirjevih ogorčic zaradi zmanjšane odpornosti sort iz 13. člena tega pravilnika. Uprava te podatke redno evidentira v obliki uradnih evidenc, ki so na zahtevo na voljo tudi Evropski komisiji.
(2) Uprava uradne evidence iz prejšnjega odstavka redno vzdržuje in sproti posodablja.
18. člen
(obveščanje Evropske komisije)
Uprava obvešča Evropsko komisijo in države članice Evropske unije o:
– opredelitvi pojma polje iz četrte alineje 2. člena tega pravilnika;
– rezultatih sistematične raziskave iz 5. člena tega pravilnika in uvedenih ukrepih zoper krompirjeve ogorčice iz 8., 9. in 11. člena tega pravilnika, in sicer najpozneje do 1. aprila za preteklih dvanajst mesecev;
– načrtu ukrepov za obvladovanje krompirjevih ogorčic iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika;
– seznamu vseh novih odpornih sort krompirja iz 12. člena tega pravilnika, za katere je bilo z uradnim testiranjem ugotovljeno, da so odporne proti krompirjevim ogorčicam; pri tem se navedejo vrste, biološke rase, virulentne skupine ali populacije, proti katerim so sorte odporne, ter stopnjo odpornosti in leto določitve odpornosti; obvešča se vsako leto najpozneje do 31. januarja;
– pojavih zmanjšane odpornosti sort iz 13. člena tega pravilnika, in sicer vsako leto najpozneje do 31. decembra;
– sprejetih dodatnih in strožjih ukrepih iz 14. člena tega pravilnika;
– seznamu nenapadenih območij iz 6. točke Priloge 2 tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prehodna določba)
(1) Rezultat uradne preiskave, ki je bila opravljena pred 1. julijem 2010, se lahko šteje kot dokazna dokumentacija iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Rezultati uradnih preiskav, opravljenih pred 1. julijem 2010, se štejejo za uradne preiskave iz točke 3.b) in c) Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Odločbe o razmejitvah območij napada in ukrepih za zatiranje rumenih krompirjevih ogorčic, izdane pred 1. julijem 2010, ostanejo v veljavi do preklica oziroma do izdaje novih odločb.
(4) Za odporne sorte krompirja iz 12. člena tega pravilnika se štejejo tudi sorte krompirja, ki so bile pred uveljavitvijo tega pravilnika uradno evidentirane kot odporne v skladu z Odredbo o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida Stone) (Uradni list RS, št. 51/98 in 45/01 – ZZVR-1).
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe Odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida Stone) (Uradni list RS, št. 51/98 in 45/01 – ZZVR-1), v delu, ki se nanašajo na krompirjeve ogorčice.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2010.
Št. 007-315/2009
Ljubljana, dne 25. maja 2010
EVA 2010-2311-0087
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti