Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2602. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja, stran 7267.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 31. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 29. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za sprejem)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja, ki ga je izdelal STUDIO VARIA d.o.o., Prežihova 24, Ravne na Koroškem, pod številko načrta: V-030/U/2008, z datumom avgust 2008.
(2) OPPN je skladen z veljavnim Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Slovenj Gradec za območje Občine Mislinja v letu 2001 (Uradni list RS, št. 82/01), kjer je predmetno območje definirano kot stavbno zemljišče.
2. člen
(vsebina OPPN)
OPPN iz prejšnjega člena vsebuje:
 1      Tekstualni del OPPN:
 1.1     Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
 1.2     Umestitev načrtovane ureditve v prostor
 1.3     Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
       priključevanja objektov na gospodarsko javno
       infrastrukturo in grajeno javno dobro
 1.4     Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne
       dediščine
 1.5     Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih
       virov in ohranjanje narave
 1.6     Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred
       naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
       varstvom pred požarom
 1.7     Etapnost izvedbe prostorske ureditve
 1.8     Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
       oblikovalskih in tehničnih rešitev
 1.9     Usmeritve za določitev meril in pogojev po
       prenehanju veljavnosti OPPN
 2      Grafični del OPPN:
 list št. 1 izsek iz grafičnega dela prostorskega plana občine
       Mislinja, merilo 1:5000
 list št. 2 izsek iz grafičnega dela sprememb in dopolnitev
       PUP za občino Mislinja s prikazom lege prostorske
       ureditve na širšem območju, merilo 1:5000
 list št. 3 prikaz parcele, merilo 1:x
 list št. 4 območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
       stanjem, merilo 1:x
 list št. 5 prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
       merilo 1:2000
 list št. 6 zazidalna situacija z regulacijami v prostoru,
       merilo 1:500
 list št. 7 značilni prerezi načrtovane ureditve, merilo 1:250
 list št. 8 zasnova energetske, komunalne in druge gospodarske
       javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra,
       merilo 1:500
 list št. 9 zasnova rešitev potrebnih za varovanje okolja,
       naravnih virov in ohranjanja narave, za obrambo
       ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
       vključno z varstvom pred požarom, merilo 1:500
 list št. 10 načrt parcelacije, merilo 1:1000.
3 Seznam nosilcev urejanja prostora.
4 Priloge OPPN: Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje; Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve OPPN; Smernice in mnenja; Obrazložitev in utemeljitev OPPN; Povzetek za javnost; Seznam lastnikov parcel; Dokumenti in gradiva v zvezi z vodenjem postopka priprave in sprejemanja OPPN: Sklep o začetku priprave OPPN za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja, Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o OPPN za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja, Odlok o OPPN za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja.
5 Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Znotraj ureditvenega območja, ki ga ureja OPPN, je predvidena gradnja 9-stanovanjskih enot. In sicer so štirje dvojčki in en enojček povezani v niz s carporti.
(2) Na območju je predvidena gradnja prometnih površin in druge gospodarske javne infrastrukture.
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) Ureditveno območje OPPN (v nadaljevanju: UO) meri ca. 0,67 ha in obsega v celoti parcele s parc. št. 733/1 (585 m2), 733/11 (247 m2), 733/12 (43 m2), 733/14 (5643 m2) in 733/15 (218 m2), vse k.o. Mislinja.
UO se nahaja v naselju Mislinja. Na severu je omejeno z občinsko cesto LC št. 261070, na jugu in vzhodu z vodnim zemljiščem reke Mislinje, na zahodu pa s pozidavo individualnih stanovanjskih hiš.
5. člen
(namembnost OPPN)
(1) Ureditveno območje OPPN je namenjeno:
a) za gradnjo devetih enostanovanjskih stavb
(CC-SI-11100) – gradnja nizke gostote (40–80 preb./ha) v nizu;
b) ureditvi prometnih površin, javnih površin (ekološki otok, zasaditev, ipd.), energetskih vodov.
(2) Na celotnem območju je predvidena izgradnja novih komunalnih vodov in naprav, priključenih na obstoječe vode in naprave gospodarske javne infrastrukture, zgrajene na tem oziroma širšem območju.
(3) Na območju so dopustne spremljajoče nestanovanjske namembnosti:
– CC-SI 12203 (druge upravne in pisarniške stavbe), npr. sedež podjetja; dejavnosti, ki se lahko opravljajo v okviru stanovanjskih prostorov in v katerih je poleg stanovalca zaposlena največ ena oseba, npr. računovodski servis, pravno ali drugo svetovanje, vse vrste projektiranja ipd.;
– CC-SI 12304 (stavbe za druge storitvene dejavnosti), npr. dejavnosti, ki se lahko opravljajo v okviru stanovanjskih prostorov in v katerih je poleg stanovalca zaposlena največ ena oseba, npr. foto studio, salon osebne nege, servis in popravilo predmetov (manjši gospodinjski aparati, šiviljstvo, čevljarstvo ipd.);
– CC-SI 12640 (stavbe za zdravstvo), npr. zasebne ordinacije za zobozdravstvo, protetiko, ženske bolezni, dermatologija ipd.
(4) Na območju OPPN veljajo za vse zgoraj naštete spremljajoče ne stanovanjske namembnosti pogoji:
– velikost prostorov, ki so namenjeni za dopustne spremljajoče nestanovanjske namembnosti je lahko največ 35 m2;
– prostori morajo zagotavljati minimalne zdravstveno-sanitarne tehnične pogoje za dejavnost;
– za dejavnost mora biti na gradbeni parceli objekta ali v neposredni bližini zagotovljeno ustrezno število parkirnih prostorov poleg parkirnega prostora za stanovalce objekta.
(5) Za grajene stanovanjske objekte je dovoljena rekonstrukcija, nadomestna gradnja, gradnja prizidkov, enostavnih objektov ali sprememba namembnosti v skladu:
– z dopustnimi spremljajočimi ne stanovanjskimi namembnostmi (odstavek (3) tega člena);
– s pogoji tega OPPN (odstavek (4) tega člena) ter
– v skladu z opisi oziroma pogoji urbanističnega, krajinskega in arhitekturnega oblikovanja in ostalimi določili tega OPPN.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Predvidena raba prostora ne bo imela obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo v širšem območju. Predvidena gradnja bo glede na obstoječe stanje, kjer je zdaj odprto skladišče lesa, pozitivno vplivala na podobo naselja. Negativnih vplivov novogradnje na varnost pred požarom, varnost pred hrupom, na poslabšanje bivalnih razmer zaradi spremembe osončenja ni, oziroma se z izvedbo posegov, ki jih obravnava OPPN, stanje na dani lokaciji ne poslabšuje.
(2) V bližini je vsa infrastruktura potrebna za normalno oskrbo UO – prometno območje se navezuje na lokalno občinsko cesto LC št. 261070.
(3) Prestavitve, novogradnje, ureditve in odstranitve komunalnih, energetskih ter drugih vodov in naprav posegajo izven območja OPPN in se izvedejo na naslednjih parcelah, vse k.o. Mislinja:
a) 860/1, 2307/6, 856/4, 2307/16, vse k.o. Mislinja (priklop električnega omrežja – gospodinjstva na TP Mislinja – Colnarca);
b) 739/27, 2262/2, vse k.o. Mislinja (javna razsvetljava; priklop na obstoječo cestno svetilko);
c) 2262/2, 2262/15, vse k.o. Mislinja (potek fekalne kanalizacije od UO do priključka na vod javne kanalizacije);
d) 2307/1, k.o. Mislinja (potek meteorne kanalizacije od UO do iztoka v reko Mislinjo).
7. člen
(Urbanistična zasnova območja)
(1) Urbanistična zasnova UO z arhitekturnim oblikovanjem je razvidna iz načrtov Grafičnega dela OPPN iz 2. člena tega odloka.
(2) Stanovanjska gradnja upošteva danost specifične lege UO, to je bližina reke Mislinje, osončenje, potek meje UO ter navezavo na okoliške ureditve.
a) Celotno območje se navezuje na lokalno občinsko cesto LC št. 261070 preko novega cestnega priključka na SZ delu UO.
b) Stanovanjski objekti so razporejeni v nizu, upoštevajoč varovalni pas reke Mislinje.
c) Znotraj UO je veliko zelenih površin, zasajenih z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
d) Za zaščito stanovanjske zazidave pred visokimi vodami reke Mislinje je predviden visokovodni nasip na desnem bregu. Za zaščito obstoječega stanovanjskega objekta je predvidena izvedba kamnitega zidu na levem bregu. Zasnova nasipa in kamnitega zidu temelji na hidrološko hidravlični presoji, ki je kot strokovna podlaga priložena k OPPN (izdelal: HIGRA d.o.o., oktober 2009).
e) Zaradi ublažitve višine visoko-vodnega nasipa določene v hidrološko hidravlični presoji je severno od le tega predvideno nasipanje terena znotraj UO. Višinske kote nivelet cest ob hišnih priključkih, kote pritličja objektov in višina nasipa so prikazani v grafičnem delu OPPN, list št. 7 – značilni prerezi načrtovane ureditve).
f) Na celotnem območju bo zgrajena nova komunalna oprema pretežno v koridorju dovozne ceste, ki bo priključena na obstoječe infrastrukturne vode in naprave, ki so zgrajeni v UO oziroma v neposredni bližini.
8. člen
(Rešitve načrtovanih objektov in površin)
(1) Povprečna velikost parcel za vrstno stanovanjsko gradnjo znaša 594 m2 in jih je devet.
(2) Niz stanovanjskih enot je sestavljen iz štirih dvojčkov in enojčka ter veznih carportov.
(3) Vse stanovanjske enote imajo znotraj svojih gradbenih parcel omogočen zunanji dostop do vrtnega dela.
9. člen
(indeks pozidanosti)
Indeks pozidanosti (Ip) je razmerje med površino vseh stavbišč (vključno s površino stavbišč dovoljenih pomožnih objektov – vendar brez utrjenih površin zunanje ureditve na gradbeni parceli) in površino gradbene parcele in mora biti manjši ali enak 0,40.
10. člen
(indeks izrabe)
Indeks izrabe (Ii) je razmerje med skupno bruto površino vseh etaž in površino gradbene parcele in mora biti manjši ali enak 0,65.
11. člen
(ureditev gradbenih parcel: gradbene linije (GL), gradbene meje (GM), zazidljiva zemljišča, nezazidljiva zemljišča)
(1) Gradbene linije in gradbene meje so prikazane v grafičnem delu OPPN (list št. 6 – Zazidalna situacija z regulacijami v prostoru).
(2) – Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
(3) Gradbena meja (GM) je linija, ki je novograjeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost.
a) GM je določena zaradi varovalnega pasu reke Mislinje in poteka vzporedno in s 15 m odmikom od zgornjega roba predvidene ureditve struge.
12. člen
(odmiki)
(1) Minimalni odmiki najbolj izpostavljenih delov stanovanjskih stavb od parcelni mej sosednjih zemljišč so določeni v grafičnem delu OPPN (list št. 10 – Načrt parcelacije).
(2) Odmiki najbolj izpostavljenih delov stanovanjskih stavb od zgornjega roba predvidene ureditve struge morajo znašati min. 15 m.
(3) Odmiki stanovanjskih stavb od obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in naprav morajo biti usklajeni z veljavnimi tehničnimi predpisi.
(4) Ograje niso dovoljene; razmejitev med parcelami je dovoljena z živimi mejami oziroma nasaditvami avtohtonih grmovnic do višine max. 1, 40 m.
(5) Ograje prav tako niso dovoljene južno od predvidenih objektov zaradi varovalnega pasu reke Mislinje.
13. člen
(Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Tlorisni gabariti stavb so:
a) poudarjeno podolgovati;
b) tlorisni gabariti (brez toplotno izolativne fasade) posameznih stanovanjskih enot so velikosti:
11,00 (±0,50 m) x 7,50 m (±0,50 m), izrinjeni severni pritlični del max. dim. 3,00 x 4,00 m na pozicijah iz grafičnega dela. Terase na južnih fasadah v pritličnih etažah podaljšajo predpisane gabarite stanovanjskih enot do gradbene meje.
c) v nadstropju je dovoljena konzolna razširitev tlorisa max. 0,80 m in konzolno podaljšanje tlorisa na južnih fasadah max. 1,00 m.
(2) Višinski gabariti stavb: etažnost objektov je P + M.
Podkletitev ni dovoljena.
(3) Dovozi/dostopi:
a) Interna dovozna cesta napaja stanovanjske objekte s severa. Poteka vzporedno z občinsko cesto in se na skrajnem vzhodnem delu zaključi z obračališčem. Ob severnem robu interne ceste so dodatna parkirna mesta za osebne avtomobile za potrebe stanovalcev in obiskovalcev UO;
b) Dovozni plato in pozicije dovozov do posameznih stanovanjskih enot so prikazani na listih grafičnega dela OPPN;
c) Število in končna pozicija parkirnih mest bosta prilagojena konkretnim projektantskim rešitvam na posamezni parceli;
d) Vsaka stanovanjska enota ima znotraj lastne parcele preko carporta ali preko zunanjega hodnika ob carportu omogočen zunanji dostop do vrta oziroma zelenice na južni strani.
14. člen
(višinske kote)
(1) Kota pritličja stavb je pogojena z niveleto interne dovozne ceste, ta pa z niveleto visokovodnega nasipa (višinske kote nivelet ceste ob hišnih priključkih so prikazane v grafičnem delu OPPN, list št. 7 – značilni prerezi načrtovane ureditve in list št. 6 – zazidalna situacija z regulacijami v prostoru).
(2) Med pohodnico tal pritličja osnovnih stavb in najvišjim delom strehe je dovoljena višina max. 8,40 m.
(3) Najvišja točka strehe »carporta« ne sme presegati 2,80 m.
15. člen
(skupni pogoji za arhitektonsko oblikovanje stavb)
(1) Uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitekture oziroma tradicionalni gradbeni materiali (kamen, les, omet) kot tudi sodobni materiali (vidni beton, jeklo, vlakno cementne fasadne plošče, nizko sijajna pločevina, steklo ...).
(2) Dovoljena je izvedba rizalitov in drugih izpostavljenih oziroma izrinjeni delov stavb, in sicer:
a) rizaliti in drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe v obliki tlorisa polkroga in s štirimi in več zunanjimi obodnimi stenami niso dovoljeni;
b) dovoljena je izvedba balkonov in lož.
(3) Odstopanje fasade iz gradbene linije objekta (vendar samo do gradbene meje) – izvedba rizalitov in drugih izpostavljenih oziroma izrinjenih delov stavb je dovoljena v obliki:
a) rahlih tlorisnih zaokroževanj (čista polkrožna tlorisna oblika ni dovoljena);
b) horizontalno ali vertikalno nagnjenih stenitev iz vertikalne ravnine fasadne ploskve;
(4) Okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v skladu s kompozicijsko zasnovo stavbe.
(5) Strešine osnovne mase stavb so enokapne z naklonom od 10° do 12°;
a) strešna kritina osnovne strehe na vseh (9) devetih objektih je obvezno poenotena – možne variante: nebarvana Zn – cinkova, Cu – bakrena pločevina ali Al – aluminij, obvezno v sivi barvi (valovita oziroma trapezna pločevina ni dovoljena)
(6) Strehe rizalitov, frčad in drugih izpostavljenih oziroma izrinjenih delov stavb so:
a) ravne oziroma enokapne z atiko naklona od 2° do 10°;
b) strešna kritina enokapnic, rizalitov in drugih izpostavljenih delov stavbe mora biti enaka kot strešna kritina osnovne strehe na vseh devetih objektih oziroma vseh nizih (valovita oziroma trapezna pločevina ni dovoljena), steklena ali kombinacija pločevine in stekla.
(7) Obrobe, vertikalni in horizontalni strešni odtoki in žlote morajo biti izvedene v materialu in barvi kot v točki (5) a).
(8) Reklamna znamenja je dovoljeno namestiti na objekte vendar največ do višine kapi streh osnovnih objektov.
16. člen
(konstrukcija)
Stavbe so lahko grajene s:
a) klasičnimi gradbenimi materiali v masivni konstrukciji;
b) v montažni izvedbi različnih materialov.
17. člen
(zunanja ureditev zemljišča – okolica stavb)
(1) Glavni dovozi, vhodi v stavbe so v pritličnih etažah.
(2) Najmanj 50% parcele mora biti ozelenjene.
(3) Hortikulturna ureditev: Okolice stavb morajo biti ozelenjene z domačimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(4) Na zahodnem robu UO, je dovoljeno premagovanje višinske razlike z opornim zidom brez soglasja sosedov oziroma lastnika cestnih teles/cestne infrastrukture do višine 1,20 m na lastnem zemljišču do parcelnih mej s sosedi tako, da temelj opornega zidu sega do parcelne meje.
(5) Gradnja opornih zidov do višine 1,20 m je v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08 – spremembe in dopolnitve) dovoljena brez gradbenega dovoljenja. Oblikovni pogoji in odmiki le teh pa so določeni v OPPN.
(6) Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni.
18. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena v skladu z določili veljavnih predpisov, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost.
(1) gradnja garaž izven osnovnih stavb ni dovoljena;
(2) nadstrešitve – »carporti« so vezni elementi med stanovanjskimi enotami; ločujejo oziroma povezujejo severni – poljavni del z južnim – zasebnim in so med objekti št. 3 in 4, med objekti št. 5 in 6 ter med objekti št. 7 in 8.
Nadstreške v veznem delu imajo objekti 2, 3, 6 in 7; pod nadstreški je možen dostop izpred objektov do privatnega zaledja za hišo. Objektom, kateremu v veznem delu ne pripada nadstrešek, je omogočen dostop do zaledja preko osebnega prehoda med objektom in sosednjo nadstrešnico.
(3) na dovoznem platoju pred stanovanjskimi hišami je na posamezni gradbeni parceli dovoljeno nadstrešiti parkirišče za največ dva avtomobila (»carport«)
a) najvišja točka strehe »carporta« ne sme presegati 2,80 m;
(4) vsi pomožni objekti, vključno s »carporti«, morajo biti oblikovani skladno s podobo in materiali osnovnega stanovanjskega objekta in morajo biti med seboj poenoteni.
(5) Dovoljena je gradnja nadstreškov največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.
(6) Zunanji hodnik in nadstrešitev za osebni avtomobil iz točke (2) tega člena je dovoljeno fizično ločiti s steno debeline maksimalno 20 cm iz materialov in z detajli usklajenimi s celotno arhitekturo objektov. Stena se postavi na parcelno mejo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
19. člen
(promet)
(1) Celotno območje se navezuje na lokalno občinsko cesto LC št. 261070 preko novega cestnega priključka na SZ delu UO. Priključek je dimenzioniran za tovorna vozila. Zavijalni radij znaša 5,00 oziroma 7,00 m.
(2) Znotraj UO je predvidena gradnja interne dovozne ceste. Cestno telo se sestoji iz vozišča širine 5,5 m in enostranskega pločnika širine 1,35 m.
(3) Na zaključku nove ceste je ustrezno dimenzionirano obračališče za osebna, smetarska, dostavna in interventna vozila.
(4) Severni del UO (parc. št. 733/11, k.o. Mislinja) je skladno z zahtevami Občine Mislinje rezerviran za pločnik vzdolž južnega roba občinske ceste LC št. 261070. In sicer se mora ohraniti kot koridor za kasnejšo morebitno izgradnjo pločnika in kolesarske steze v širini najmanj 2 m, merjeno od roba vozišča asfaltne ceste.
(5) Dovozni platoji pred stanovanjskimi hišami so namenjeni parkiranju stanovalcev in obiskovalcev.
(6) Ob severnem robu interne ceste so dodatna parkirna mesta za osebne avtomobile za potrebe stanovalcev in obiskovalcev UO. Število in končna pozicija parkirnih mest bosta prilagojena konkretnim projektantskim rešitvam na posamezni parceli.
(7) Odvod meteornih vod z vozišča in zaledja bo urejen z minimalnim prečnim in vzdolžnim naklonom ceste, ki vzdolžno odvaja meteorne padavine s cestišča v obcestne požiralnike in nato preko meteorne kanalizacije v reko Mislinjo. Meteorne vode z manipulativnih površin/dovoznih platojev stanovanjskih objektov se ne smejo zlivati na javne utrjene ali neutrjene površine. Iz območja parkirišč je potrebno padavinsko vodo odvajati preko lovilca mulja in peska ter lovilca olj, ki so vgrajeni v najnižjem delu parkirnih površin.
(8) Peš površine in dovozi do objektov morajo biti brez grajenih arhitekturnih ovir.
(9) Na trasi nove dovozne ceste je predvidena nova vertikalna in horizontalna prometna signalizacija skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki.
(10) Pred izgradnjo cestnega omrežja je potrebno izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo.
(11) Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.
(12) Ureditev prometne infrastrukture je prikazana na listih grafičnega dela OPPN in temelji na podrobnejši obravnavi cestne mreže UO v idejnem načrtu cestne infrastrukture (izdelal: GG inpo d.o.o., december 2008), ki je kot strokovna podlaga priložen k OPPN.
20. člen
(oštevilčenje objektov znotraj UO)
Na območju OPPN bo Občina Mislinja po sprejetju OPPN izdelala ustrezen odlok v skladu z določili Zakona o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08).
21. člen
(vodovodno in hidrantno omrežje)
(1) Za potrebe oskrbe UO s pitno in protipožarno vodo je predviden priključek na obstoječi javni vodovod PE 140 mm, ki poteka čez območje OPPN, zato ga je v tem predelu potrebno prestaviti.
Prestavitev se izvede na lokacijo med objektoma 3 in 4 s ponovno navezavo na obstoječi vodovod v novo predvidenem pločniku.
(2) Iz glavnega voda se izvedeta dva odcepa za cev PEHD d40 z navrtalnim sedlom HAWLLE in ventilom s cestno kapo. Razvod nato poteka do parcelnih mej novo predvidenih objektov, kjer se izvedejo tipski vodomerni jaški za enega oziroma dva objekta kot je to razvidno iz idejnih rešitev strokovnih podlag, ki so priloga OPPN. Priključki do objektov so PEHD d32 in so izvedeni v zaščitni cevi.
(3) Vodovodno omrežje vključuje 1 nadzemni zunanji hidrant, ki zadostuje za potrebe požarne vode v celotnem UO. Odcep DN80 za hidrant se predvidi iz glavnega voda in se vodi pod cesto v zelenico ob ekološkem otoku.
(4) Ureditev vodovoda je prikazana v grafičnem delu OPPN (list št. 8 – zasnova energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra) in temelji na podrobnejši obravnavi vodovodnega omrežja UO v idejnem projektu strojnih inštalacij vodovoda, ki je kot strokovna podlaga priložen k OPPN (izdelal: FIMA d.o.o., januar 2009).
22. člen
(odvajanje odpadnih vod)
(1) Pred pričetkom gradnje stanovanjskih objektov je potrebno zazidavo v celoti kanalizacijsko opremiti.
(2) Na UO OPPN je predviden medsebojno ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije.
(3) Odvod fekalnih vod iz stanovanjskih objektov bo potekal po trasi pred stanovanjskimi objekti. Vod fekalne kanalizacije prečka občinsko cesto SZ od UO in se priključuje na obstoječo javno kanalizacijo oziroma na obstoječ revizijski jašek globine 2,5 m. Cevi fekalne kanalizacije so dimenzionirane na prometno obremenitev in s padcem min. 1,0% v smeri priključitve na javni vod.
(4) Meteorne vode s cestnih površin, streh objektov in utrjenih površin s parcel ter drenažne, zaledne in hudourne vode se odvajajo s sistemom meteorne kanalizacije preko tlakovanega iztoka v reko Mislinjo, na istem mestu kot je obstoječi iztok.
(5) Meteorne vode s parkirišč je potrebno odvajati preko lovilca mulja in peska ter lovilca olj v sistem meteorne kanalizacije. Obvezna je uporaba linijskih požiralnikov ob vseh priključkih na predvideno cesto,kjer je to potrebno.
(6) Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin mora biti urejeno v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.
(7) Odmik vodov meteorne in fekalne kanalizacije od ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture mora znašati najmanj 1,0 m pri vzporednem poteku, oziroma najmanj 0,5 m pri križanjih.
(8) Ureditev kanalizacije je prikazana v grafičnem delu OPPN (list št. 8 – zasnova energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra) in temelji na podrobnejši obravnavi kanalizacijskega omrežja UO v idejnem načrtu komunalne infrastrukture (izdelal: GG inpo d.o.o., december 2008), ki je kot strokovna podlaga priložen k OPPN.
23. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Električno omrežje v UO OPPN je deljeno na električno oskrbo gospodinjstev in javno razsvetljavo. Gospodinjstva bodo napajana iz transformatorske postaje TP Mislinja – Colnarca 20/0,4kV 100kVA, ki je na nasprotnem bregu reke Mislinje, izven UO.
(2) Od obstoječe NN razvodne omarice TP Mislinja – Colnarca se v zemljo položi nov NN dovodni napajalni kabel do nove skupne zunanje priključno – merilne omarice, ki se postavi zunaj na prostem ob lokalni cesti v bližini stanovanjskega objekta št. 9, znotraj UO OPPN.
(3) Od skupne zunanje priključno – merilne omarice se položijo NN odvodni napajalni kabli do posameznih stanovanjskih objektov.
(4) UO bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki se priključi na najbližjo obstoječo svetilko SO cestne razsvetljave občinske ceste LC št. 261070. Predvidenih je 5 zunanjih svetilk na kandelabrih na medsebojni razdalji ca. 20 m, ki se postavijo vzdolž internega pločnika ob južni strani ulice in se od roba asfalta odmaknejo 0,5 m.
Svetilno polje svetilk mora biti usmerjeno navzdol in ne sme osvetljevati neba.
(5) V postopku izdelave projektne dokumentacije za posamezne objekte na območju OPPN si morajo investitorji posameznih objektov pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje, v katerem bodo podani tehnični parametri za projektiranje elektroinštalacij in priključnih vodov.
(6) Potek električnega omrežja je prikazan v grafičnem delu OPPN (list št. 8, zasnova energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra) in temelji na idejnem načrtu električnega napajanja in električne opreme, ki je kot strokovna podlaga priložen k OPPN.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
24. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni evidentiranih območij oziroma objektov, ki imajo status nepremične kulturne dediščine.
(2) V primeru, da bi bile arheološke ostaline odkrile ob samih posegih v prostor, bo potrebno izvesti arheološko raziskavo, v času gradnje pa zagotoviti arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
25. člen
(varstvo zraka)
(1) Dejavnosti v UO tako v fazi izgradnje kot kasnejši uporabi ne smejo presegati predpisanih mejnih emisijskih vrednosti snovi, ki jih bodo spuščale v zrak, vodo in zemljo, prav tako ne sme prihajati do neprijetnih vonjav, ki bi moteče vplivale na ljudi.
(2) Stanovalci UO bodo morali urediti individualne vire oskrbe s toplotno energijo in sicer v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 81/07).
26. člen
(zaščita podtalnice)
(1) Predvideni poseg se na podlagi Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 100/00) nahaja izven območij, ki bi bila določena kot vodo zbirna območja vodnih virov.
(2) Posebni ukrepi za zaščito podtalnice niso potrebni.
(3) Padavinske vode s parkirnih in manipulativnih površin morajo biti speljane preko lovilca mulja in peska ter lovilca olj v sistem meteorne kanalizacije.
(4) Parkirne in manipulativne površine morajo biti načrtovane, tako da bodo nepropustne za vodo in odporne na naftne derivate. Morajo biti obdane z robniki, ki preprečujejo iztekanje neočiščenih padavinskih vod v okolje.
(5) Zaradi neposredne bližine reke Mislinje je potrebno pri graditvi objektov in izvedbi zunanje ureditve upoštevati ukrepe za zaščito podtalnice in podzemnih voda.
27. člen
(varstvo voda)
(1) Za varstvo voda glej 22. člen tega Odloka.
(2) Kvaliteta odpadnih voda, ki se bodo odvajale v vodotok in javno kanalizacijo mora ustrezati Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) in Uredbe o emisiji pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).
(3) Kvaliteta pitne vode mora biti v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06).
28. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 24/98) ter skladno s pogoji koncesionarja zadolženega za odvoz odpadkov.
(2) Vsaka hiša mora imeti urejen prostor za odpadke. Posode za odpadke morajo biti locirane na vsaki parceli, znotraj območja, določenega za ureditev dovoza k stavbam.
(3) V SV delu interne dovozne ceste je ob obračališču predviden ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev.
(4) Nevarne odpadke je potrebno ločeno zbirati in odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji v skladu s pogoji upravljavca.
(5) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).
29. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje urejanja je po določilih Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08) opredeljeno z II. stopnjo varstva pred hrupom – čisto stanovanjsko območje.
(2) Objekti, zgrajeni na tem območju, morajo glede hrupa upoštevati določila veljavnih predpisov s področja zaščite pred hrupom.
(3) Obremenitev s hrupom v času izvajanja gradbenih del bo zmerna in ne bodo potrebni dodatni protihrupni okrepi.
(4) Za varstvo pred hrupom bodo izvedeni ukrepi omejitve hitrosti vozil na predvideni interni dovozni cesti.
30. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Pri načrtovanju in gradnji NN elektrovoda je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
31. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2).
32. člen
(varstvo plodne zemlje)
S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi, je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst, tako da se ohrani njena plodnost in količina ter jo uporabiti pri ureditvi zelenih površin in okolice objektov.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
33. člen
(raba prostora za obrambo in zaščito)
(1) Na območju urejanja ni predvidenih objektov in naprav za potrebe zaščite in obrambe.
(2) Na podlagi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) na območju urejanja ni potrebno graditi zaklonišč osnovne zaščite.
34. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
(1) Pri načrtovanju in gradnji stavb na UO je potrebno upoštevati pogoje za območje, kjer je predvidena maksimalna intenziteta potresa VII stopnje lestvice MCS.
(2) Za zaščito stanovanjske zazidave pred visokimi vodami reke Mislinje je predviden visoko-vodni nasip na desnem bregu. Za zaščito obstoječega stanovanjskega objekta je predvidena izvedba kamnitega zidu na levem bregu. Zasnova nasipa in kamnitega zidu temelji na hidrološko hidravlični presoji, ki je kot strokovna podlaga priložena k OPPN (izdelal: HIGRA d.o.o., oktober 2009).
e) Zaradi ublažitve višine visoko-vodnega nasipa določene v hidrološko hidravlični presoji je severno od le tega predvideno nasipanje terena znotraj UO. Višinske kote nivelet cest ob hišnih priključkih, kote pritličja objektov in višina nasipa so prikazani v grafičnem delu OPPN, list št. 7 – značilni prerezi načrtovane ureditve).
(3) Kota pritličja stavb je pogojena z niveleto interne dovozne ceste, ta pa z niveleto visoko-vodnega nasipa (višinske kote nivelet ceste ob hišnih priključkih so prikazane v grafičnem delu OPPN, list št. 7 – značilni prerezi načrtovane ureditve).
35. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost posameznih stanovanjskih stavb kot tudi celotnega območja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno – varnostnimi predpisi.
(2) Celotno območje je dostopno preko cest, ki zagotavljajo zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila.
(3) Gasilska reševalna služba se nahaja v neposredni bližini – na razdalji manj kot 200 m.
(4) Požarna voda za celotno predvideno območje bo na razpolago iz nadzemnega hidranta na vodovodnem sistemu, ki bo lociran ob predvideni interni dovozni cesti – na zelenici ob ekološkem otoku in bo pokrival celotno UO.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
36. člen
(etapnost)
(1) Prva etapa posega predstavlja izgradnjo interne dovozne ceste in ostalih omrežij javne gospodarske infrastrukture.
(2) Druga etapa predstavlja izgradnjo stanovanjskih stavb, ureditev okolice stavb in njihovih priključkov na infrastrukturno omrežje.
37. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitor(ji) si morajo pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo ter gradbena dovoljenja za posamezne gradbene posege (opremljanje s komunalno in energetsko infrastrukturo, izgradnja visoko-vodnega nasipa, izgradnja cest in stanovanjskih objektov ipd.).
(2) Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi objektov morajo izvajalci in investitorji upoštevati vse pridobljene pogoje nosilcev urejanja prostora, ki so obvezna priloga OPPN (smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora) in vsa določila OPPN ter strokovne podlage.
(3) Pred pričetkom gradnje objekta morajo izvajalci del obvestiti upravljavce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in zaščite le teh v času gradnje.
(4) Investitor(ji) oziroma izvajalci morajo organizirati promet med gradnjo tako, da bo zagotovljen dostop do vseh zemljišč na območju urejanja.
(5) Pobudnik oziroma investitor načrtovane prostorske ureditve mora v celoti financirati in opremiti območje s potrebno komunalno infrastrukturo v skladu z določili OPPN.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
38. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora, če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih pogojev ugotovijo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikro urbanistično zasnovo OPPN in ne spreminjajo s tem odlokom določenih pogojev za zagotovitev požarne varnosti in varstva okolja.
(2) Dopustna odstopanja od poteka vodov energetske, komunalne in druge infrastrukture (list št. 8 zasnova energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra) znašajo 1 m na vsako stran osi posameznega voda.
(3) Dopustna odstopanja glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov so določena v 13. in 14. členu tega odloka.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
39. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN se bo območje urejalo na podlagi občinskega podrobnega načrta oziroma drugega veljavnega prostorskega akta ob obveznem upoštevanju določil III. in IV. poglavja tega odloka.
XI. KONČNE DOLOČBE
40. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju OPPN prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 86/05, 43/07 in 54/07).
41. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
42. člen
(vpogled OPPN)
OPPN se hrani in je dostopen javnosti v prostorih Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
43. člen
(veljavnost OPPN)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/2008
Mislinja, dne 28. maja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti