Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2513. Letni program športa v Občini Divača za leto 2010, stran 7198.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2010 (Uradni list RS, št. 39/10), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04) (v nadaljevanju: Odlok) je Občinski svet Občine Divača na 31. redni seji dne 1. 6. 2010 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Divača za leto 2010
I. UVOD
Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so opredeljene smernice in naloge, ki omogočajo uresničevanje dejavnosti na športnem področju, pripomorejo k uveljavitvi in razvoju športa. V dokumentu so zajeti posamezni programi športa, ki so v javnem interesu in se bodo lahko sofinancirali iz občinskega proračuna, njihov obseg in obseg finančnih sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu za področje športa. LPŠ zagotavlja, da Občina Divača v Odloku o proračunu Občine Divača za leto 2010 izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev ter sredstva, ki so namenjena povečanju kvalitete športne infrastrukture v občini.
Z javnim razpisom za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem športnih dejavnosti in enakopravnost izvajalcev. Javni razpis objavi občinska uprava Občine Divača. Podlaga za izvedbo postopkov javnega razpisa in izbor programov je Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04), katerega sestavni del so tudi merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
Skladno z Odlokom o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04) Občina Divača uresničuje javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih vsebin Nacionalnega programa, ki so pomembne zanjo,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte.
Skladno z Odlokom LPŠ določa:
– programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
– obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in
– obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za ta namen.
II. PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA, (glede na vsebine Nacionalnega programa športa) KI SE SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS obsega Letni program športa v Občini Divača naslednje programe (vsebine):
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni programi (na vadbeno skupino).
 
1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni program redne vadbe (na vadbeno skupino), Šolska športna tekmovanja, ostali program (planinci, taborniki, jamarji …)
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športni programi: programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 2–3-krat tedensko (odvisno od ur treninga), 9 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)
 
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino), ostali program (planinci, taborniki, jamarji …)
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Športni programi: programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3–4/krat tedensko (odvisno od ur treninga), 10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
Za sofinanciranje programov kategoriziranih športnikov v katerikoli športni panogi se prizna klubu ali društvu za vsakega mladinca, ki ima priznan mladinski razred, športni dodatek, in sicer 100 točk. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez Slovenije.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)
V letu 2010 se programi v okviru športne vzgoje otrok, mladine in študentov sofinancirajo skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani sami.
V letu 2010 se programi v okviru športne rekreacije sofinancirajo skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
3. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom (prijavi se lahko društvo invalidov).
V letu 2010 se programi v okviru športa invalidov sofinancirajo skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
4. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov. Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih panogah.
Za sofinanciranje kakovostnega športa se prizna klubu ali društvu za vsakega člana, ki ima državni razred športni dodatek, skladno z določili v merilih. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez Slovenije.
V letu 2010 se kakovostni šport sofinancira skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
5. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger. V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez Slovenije.
Za sofinanciranje vrhunskega športa se prizna klubu ali društvu za vsakega člana, ki je kategoriziran športnik športni dodatek, skladno z določili v merilih.
V letu 2010 se vrhunski šport sofinancira skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Občina Divača sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delajo v športnih društvih, in sicer:
– šolanje za strokovne nazive: vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik, in sicer največ za dva udeleženca iz posamezne panoge,
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov (licence)
– študijske obveznosti študentov Fakultete za šport v Ljubljani, ki se izvajajo izven sedeža fakultete.
V letu 2010 se izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu sofinancira skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih materialnih stroškov, se vsakemu društvu v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini dodelijo točke, skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
8. ŠPORTNE PRIREDITVE
Sredstva za sofinanciranje športnih prireditev se dodeljujejo na podlagi »Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača« iz posebne proračunske postavke.
9. ŠPORTNI OBJEKTI – NAČRTOVANJE, GRADNJA, POSODABLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Divača skladno z veljavnim proračunom za tekoče leto.
III. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV
V proračunu Občine Divača za leto 2010 se za sofinanciranje programov športa zagotovijo finančna sredstva za naslednje namene in v naslednjem obsegu (po posameznih proračunskih postavkah):
+----------------+------------------------------------+------------+
| Proračunska  |   Naziv proračunske postavke   |  Obseg  |
|  postavka  |                  | sredstev |
|        |                  |  v EUR  |
+----------------+------------------------------------+------------+
|18050000    |Programi športa – sred. za programe |  21.000,00|
|        |športa – razpis           |      |
+----------------+------------------------------------+------------+
|18050001    |Programi športa – športni dodatek  |   906,00|
+----------------+------------------------------------+------------+
|18050002    |Programi športa – sred. za programe |  4.013,00|
|        |športa – preteklo leto po pog.   |      |
+----------------+------------------------------------+------------+
|180501     |Vzdrževanje športnih objektov    |  20,000,00|
+----------------+------------------------------------+------------+
|180509     |Strelsko društvo Vremščica     |    86,00|
+----------------+------------------------------------+------------+
|180510     |Infrastruktura pri stadionu v Divači|  8.000,00|
|        |(voda, elektrika, asfalt)      |      |
+----------------+------------------------------------+------------+
|180513     |Ureditev parka in igrišča v dolini |  43,785,00|
|        |SI-9 v Divači (Otroška igrala in  |      |
|        |ureditev SI-9 Divača)        |      |
+----------------+------------------------------------+------------+
|19030603    |Športni center Divača – (Telovadnica| 120.000,00|
|        |Divača)               |      |
+----------------+------------------------------------+------------+
|14030600    |Sredstva za prireditve – razpis –  |  2.000,00|
|        |tekoče leto »Spodbujanje in     |      |
|        |sofinanciranje večjih športnih   |      |
|        |prireditev«             |      |
+----------------+------------------------------------+------------+
IV. DRUGA DOLOČILA
1. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu 2010 se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav, ki se opravi na podlagi veljavnega Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in meril.
2. Občina Divača lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2010 tistim izvajalcem športnih programov, pri katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2009.
3. Za uresničitev – izvajanje programov športa se bo izvedel javni razpis za izbiro izvajalcev programov športa in na podlagi vlog vrhunskih športnikov dodelil športni dodatek.
4. Za izvajanje športnih prireditev se bodo sredstva za sofinanciranje športnih prireditev dodelila na podlagi prijav na Javni razpis za sofinanciranje prireditev na območju Občine Divača.
5. V letu 2010 se bo izvajalo načrtovano vzdrževanje, posodabljanje in gradnja zunanjih in notranjih športnih površin – objektov, skladno z sprjetim proračunom Občine Divača za leto 2010 in zastavljenimi načrti.
6. V letu 2010 so v okviru področja športa v posebno proračunsko postavko vključena finančna sredstva, ki so namenjena poplačilu obveznosti iz naslova javnega razpisa na pdoročju športa v letu 2009.
7. V letu 2010 so v okviru področja športa v posebno proračunsko postavko vključena finančna sredstva, ki so namenjena poplačilu obveznosti iz naslova investicijskega tranfera Strelskemu društvu Vremščica v letu 2009.
8. V primeru, da se ugotovi, da je na določenih postavkah iz utemeljenih razlogov manjša realizacija, na drugih pa nastaja potreba po dodatnih sredstvih, se lahko sredstva prerazporejajo.
9. Strokovna komisja lahko v postopku pregleda in vrednotenja vlog, prispelih na javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača za leto 2010, izjemoma predlaga županu Občine Divača utemeljene predloge za drugačno vrednotenje sofinanciranja posameznih elementov programov kot je navedeno v merilih.
Št. 032-0007/2010-10
Divača, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti