Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2629. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2009, stran 7333.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 111. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 21. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2009, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2009 znašajo:
+------+----------------------------------------+--------------+
|I/  |Prihodki                | 2.397.831,42|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 1.814.094,34|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 1.654.519,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   83.905,43|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   75.669,91|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  250.355,13|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodkih od |   28.030,43|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |   3.283,49|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  219.041,21|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  120.249,63|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |  120.249,63|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  213.132,32|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki         |  213.132,32|
+------+----------------------------------------+--------------+
|II/  |Odhodki                 | 2.543.842,95|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  853.951,71|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  239.224,83|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev       |   17.470,38|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  574.513,69|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   22.742,81|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  907.218,30|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |   16.099,97|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  365.400,72|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   64.983,11|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  460.734,50|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  673.532,53|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  673.532,53|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  109.140,41|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi       |  109.140,41|
|   |proračunskim uporabnikom        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III/ |Saldo bilance prihodkov in odhodkov   |  –146.011,53|
+------+----------------------------------------+--------------+
3. člen
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2009 ne izkazuje nobenega stanja.
4. člen
C) RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja Občine Turnišče za leto 2009 izkazuje
+--------+------------------------------------+----------------+
|VII/  |Zadolževanje            |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|VII/  |Odplačilo dolga           |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|IX/   |Sprememba stanja sredstev na računih|   –146.011,53|
+--------+------------------------------------+----------------+
|X/   |Neto zadolževanje          |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|XI/   |Neto financiranje          |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|D)   |Sredstva na dan 31. 12. 2009    |   189.937,60|
+--------+------------------------------------+----------------+
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Turnišče na dan 31. 12. 2009 v višini 146.011,53 EUR se v letu 2009 pokriva s presežnimi sredstvi na računih iz preteklih let. Tako na dan 31. 12. 2009 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 189.937,60 EUR.
6. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za leto 2009 je sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 21/06-10/OST-R/6
Turnišče, dne 11. junija 2010
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti