Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 478-85/2009 Ob-4008/10 , Stran 1604
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje Nepremičnine – poslovni prostori so locirani v kleti, pritličju in deloma v 1. nadstropju poslovno stanovanjske zgradbe, na naslovu Ormoška cesta 3 v Ljutomeru. Neto tlorisna površina poslovnega prostora znaša 246,88 m2, od tega v kleti 51,92 m2, v pritličju 121,44 m2 in v 1. nadstropju 73,52 m2. Objekt na naslovu Ormoška 3, Ljutomer, stoji na parc. št. 2343/2 in 2343/3, št. stavbe 360.ES. Poslovni prostori, ki so predmet prodaje, imajo oznako 101.E, z.k. vložek 1693/7, k.o. Ljutomer (šifra k.o. 259). 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 201.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8. dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi, v 4. nadstropju, in sicer v 6. 7. 2010, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Višina varščine je 20.100,00 EUR in se plača na račun št. SI56 0110-06300109972, sklic 18 20117-7200005-67312010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Ormoška 3, Ljutomer. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmetov javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin, s prijavo in izvedbo javne dražbe, se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-55-04, faks 01/369-55-96, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani, http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s pooblastilom predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do dne 2. 7. 2010, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Ormoška 3, Ljutomer, št. 478-85/2009«, na naslov Ministrstvo za pravosodje, sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti