Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 3541-0020/2010-1 Ob-4041/10 , Stran 1598
1. Koncedent: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče. 2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje javne gospodarske službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij ter oddajanje odpadkov v predelavo, obdelavo in odstranitev ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Zreče in Občine Vitanje. 3. Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Zreče in Občine Vitanje, v skladu s predpisi Republike Slovenije in predpisi občine, ki urejajo področje javne službe, tako da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem, in sicer: – zbiranje, odvoz in končna oskrba ločenih frakcij v sistemu izvornega ločevanja odpadne embalaže in zbiralnic, – zbiranje, odvoz in končna oskrba kosovnih odpadkov, – zbiranje, odvoz in končna oskrba nevarnih frakcij iz gospodinjstev, – zbiranje, odvoz in končna oskrba bioloških odpadkov, – zbiranje, odvoz in obdelava ostankov komunalnih odpadkov, – obratovanje zbirnih centrov, – upravljanje in vzdrževanje javne infrastrukture za ravnanje z odpadki, – odstranjevanje ostanka komunalnih odpadkov. Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun izvajalca, s soglasjem občine, izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javne službe. Razpisana koncesija se lahko podeli le enemu koncesionarju za obe občini. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi združljive s to koncesijo. 4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja brez javnega razpisa za nadaljnjih 5 let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. 5. Koncesijska dajatev: koncesionar za izvajanje javne službe plačuje koncesijsko dajatev. Koncesionar je za koriščenje koncesije za opravljanje dejavnosti občini dolžan plačati 3% od plačane vrednosti opravljenih storitev. Plačilo se opravi dvakrat na leto, prvič najkasneje do 30. 6. in drugič najkasneje do 31. 12. tekočega leta. Koncesionar je dolžan ob vsakem plačilu podati občini poročilo o opravljenih storitvah. 6. Minimalni tehnični, kadrovski in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za pridobitev koncesije so naslednji: – je registriran za izvajanje razpisane dejavnosti in ima za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov, – predložiti je potrebno dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da ima potrebna znanja in izkušnje za izvajanje prevzetih del, – da predloži ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe, – pripraviti in predložiti je potrebno program izvajanja dejavnosti in ceno storitev. 7. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – akt o ustanovitvi oziroma drug ustrezen dokument, – dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, – dokazilo o referencah, – izjavo o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije in parafirano pogodbo, – program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del in materialne opremljenosti, – kadrovsko usposobljenost in znanje oseb, ki so pomembna za izvajanje razpisane javne službe, – kvaliteto in realnost predloženega programa izvajanja razpisane javne službe, – fotokopijo zavarovanja dejavnosti. 8. Merila za izbiro koncesionarja: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji. 9. Postopek javnega razpisa: postopek vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija o izbiri koncesionarja pripravi poročilo. O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z odločbo. Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan. 10. Kontaktni osebi za morebitna dodatna pojasnila in informacije Občine Zreče sta Gregor Kovačič in Irena Kretič (tel. 03/757-17-00), vsak delovni dan med 8. in 11. uro in Občine Vitanje Gorazd Fric (tel. 03/757-43-50), vsak delovni dan med 8. in 11. uro. 11. Rok za predložitev ponudb: prijave z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – koncesija za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter obdelave in odstranitve ostankov komunalnih odpadkov na območju občin Zreče in Vitanje«, na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. Ponudbe morajo na sedež Občine Zreče prispeti najkasneje do 14. 7. 2010 do 9. ure. 12. Pravica razpisovalca v zvezi s postopkom izvedbe javnega razpisa: komisija pristojna za izbiro, lahko v postopku izbire določi, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Določi lahko, da se razpis ponovi ali da se s ponovnim razpisom počaka določen ali nedoločen čas. 13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Zreče http://www.zrece.eu. 14. Odpiranje ponudb: Javno odpiraje ponudb bo 14. 7. 2010 ob 9.15 v prostorih Občine Zreče. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. 15. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se štejejo kot neveljavne in se izločijo iz nadaljnje obravnave. 16. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 17. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti