Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 014-0010/2010-1 Ob-4005/10 , Stran 1596
Predmet razpisa Predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice bo koncesijo podelila zasebnemu vrtcu ali zasebniku, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov, kot so: – da ima veljavno dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, – da ima odločbo MŠŠ o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, – da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca, – da bo izvajal izključno javno veljaven program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, – da ima poslovni in letni delovni načrt, – da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov, – da ima izdano publikacijo za starše, s katero predstavi program, ki ga izvaja ter vsebine in metode dela, – da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot ga določa občinski svet. Koncesija se podeli za določen čas za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. Pričetek izvajanja koncesije je 1. 9. 2010. Koncesija se podeli za 1 oddelek prvega starostnega obdobja in za 2 kombinirana oddelka. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavi zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje določene za izvajanje javno veljavnih programov. Dokazila o izpolnjevanje pogojev, ki morajo biti priložena pri prijavi: – veljavno dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, – odločbo Ministrstva za šolstvo in šport o vpisu v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, – dokazilo, da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo, – dokazilo, da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca, – pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa, – poslovni načrt in letni delovni načrt, – izjavo, da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov, – izvod publikacije za starše, s katero predstavlja program, ki ga izvaja ter vsebino in metode dela, – izjavo, da bo opravlja dejavnost za ceno programa, kot jo določa občinski svet. Merila za izbor koncesionarja in predložitev ponudb: 1. ocena objekta, prostora in opreme do 30 točk. Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta; 2. nadstandardni program do 20 točk. Ocenjuje se program, ki je obsežnejši ali kvalitetnejši, kot ga določa predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program; 3. število oddelkov v posameznem okolišu do 15 točk. Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem obdobju. Ponudba, ki vsebuje večje število oddelkov, kot je zahtevano, se oceni z najvišjim številom točk, ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk; 4. predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji do 10 točk. Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk; 5. lokacija vrtca oziroma oddelka do 10 točk. Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja; 6. rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk. Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj; 7. pisne pozitivne reference ponudnika do 10 točk. Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno opravlja enako dejavnost. Referenco lahko da koncedent ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu (reference staršev enega vrtca se štejejo kot ena referenca). Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa se z 0 točk. Prednost pri izbiri ima ponudnik, ki doseže največje skupno število točk glede na navedena merila. V primeru, da največje skupno število točk dosežeta dva ali več ponudnikov, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja, kjer so potrebe po izvajanju predmetne javne službe največje. Kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, ima prednost pri izbiri tisti ponudnik, katerega ponudba je bila višje točkovana glede na merilo pod tč. 1 tega člena, kolikor navedeno merilo enakovredno izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, ima prednost pri ponudbi tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje točkovana glede na merilo določeno v točki 2. Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti kuverti ter na prvi strani imeti oznako »Ne odpiraj – koncesija vrtec« in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko ponudbo oddajo v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, najkasneje do ponedeljka, 19. 7., do 10. ure. Komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril oceni. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo, ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem postopku izda občinska uprava, na predlog tričlanske strokovne komisije odločbo o izbiri koncesionarja. Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ali jo zahtevajo po e-pošti na naslovu: marija.brecl@slovenskekonjice.si. Prav tako pa bo razpisna dokumentacija na voljo na uradni spletni strani občine: www.slovenskekonjice.si. Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo na Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, pri Mariji Brecl, na tel. 03/757-33-70 ali Smiljani Sirc Vipotnik, na tel. 03/757-33-77, vsak delavnik, od 9. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti