Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 478-91/2010 Ob-4044/10 , Stran 1615
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost Komunalno opremljene gradbene parcele v stanovanjski coni Grajski log II. na Proseniškem: P/1. Zemljišče parc. št. 264/10, pašnik, v izmeri 974 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 77.920,00 EUR brez DDV; P/2. Zemljišče parc. št. 264/11, pašnik, v izmeri 637 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 50.960,00 EUR brez DDV; P/3. Zemljišče parc. št. 264/12, pašnik, v izmeri 835 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 66.800,00 EUR brez DDV; P/4. Zemljišče parc. št. 264/13, pašnik, v izmeri 870 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 69.600,00 EUR brez DDV; P/5. Zemljišče parc. št. 264/14, pašnik, v izmeri 880 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 70.400,00 EUR brez DDV; P/6. Zemljišče parc. št. 264/15, pašnik, v izmeri 771 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 61.680,00 EUR brez DDV; P/7. Zemljišče parc. št. 264/18, pašnik, v izmeri 843 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 67.440,00 EUR brez DDV; P/8. Zemljišče parc. št. 264/19, pašnik, v izmeri 481 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 38.480,00 EUR brez DDV; P/9. Zemljišče parc. št. 264/21, pašnik, v izmeri 557 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 44.560,00 EUR brez DDV; P/10. Zemljišče parc. št. 264/23, pašnik, v izmeri 649 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 51.920,00 EUR brez DDV; P/11. Zemljišče parc. št. 264/24, pašnik, v izmeri 668 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 53.440,00 EUR brez DDV; P/12. Zemljišče parc. št. 264/25, pašnik, v izmeri 879 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 70.320,00 EUR brez DDV; P/13. Zemljišče parc. št. 264/26, pašnik, v izmeri 884 m2, vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 70.720,00 EUR brez DDV. Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03), in so namenjena gradnji eno in dvostanovanjskih objektov višinskega gabarita obstoječe grajene strukture širšega območja. Gradnja I. faze komunalne ureditve (kanalizacija, vodovodno omrežje in cestno omrežje v makadamski izvedbi) bo izvedena do 31. 7. 2011. Komunalna ureditev II. faze (javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih površin) bo izvedena, ko bo zgrajena večina stanovanjskih objektov. V izhodiščno vrednost nepremičnine 20% DDV ni vključen. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. IV. Pogoji prodaje: 1. Nakup po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za posamezno zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe (z navedbo zaporedne številke); – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčno številko oziroma ID štev. za DDV; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 7. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 8. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 10. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V. Drugi pogoji Rok za začetek gradnje je eno leto od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3. gradbene faze je dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja odkupno pravico in neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. VI. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV) in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec po prejemu celotne kupnine. VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine SC Grajski log II. – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 5. 7. 2010, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti