Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2606. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Murska Sobota, stran 7277.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 17. in 116. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 3. junija 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V Statutu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena pred besedo »samoupravna« doda beseda »temeljna«.
V celotnem besedilu statuta se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu ter besedilo »samoupravna lokalna skupnost« z besedilom »občina« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku
– 1. točka dopolni tako, da se za besedami »Staneta Rozmana ulica« doda besedilo »Trg kulture,«,
– 3. točka dopolni tako, da se za besedami »Šercerjevo naselje« doda beseda »Grofovsko,«,
– 5. točka dopolni tako, da se črta besedica »in«, namesto nje postavi vejica, ter za besedilom »Jakobovo naselje« doda besedilo: »Kološeva ulica, ulica Jožefa Benka, ulica Miška Baranje in ulica Jožefa Grleca.«
3. člen
V 7. členu se besedilo pete alineje 5. točke spremeni in glasi: »gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo in lokalne energetske objekte«.
Besedilo 11. točke tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Skrbi za organiziranje in delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči z namenom zagotavljanja varnosti občanov ob elementarnih in drugih nesrečah in v ta namen v skladu z zakonodajo:
– določa organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju,
– organizira reševanje in pomoč prizadetim ob elementarnih in drugih nesrečah,
– organizira obveščanje in alarmiranje ob elementarnih in drugih nesrečah,
– organizira in nadzira delovanje sistema zaščite in reševanja,
– sodeluje in nadzira organe sistema zaščite in reševanja,
– v skladu s pristojnostmi sodeluje pri izvajanju nalog sil sistema zaščite in reševanja,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje, usposabljanje in delovanje vseh sil sistema zaščite, reševanja in pomoči in nadzira njihovo porabo,
– v skladu z zakonodajo zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih nesreč,
– določa načine in obseg sodelovanja in povezovanja z drugimi lokalnimi skupnostmi pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k večji varnosti občanov in njihovega premoženja ob elementarnih in drugih nesrečah.«
Doda se nova 13. točka, ki glasi:
»13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«
4. člen
V peti alineji drugega odstavka 17. člena se črta besedilo »daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in«, besedilo enajste alineje pa se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim občinskim premoženjem«.
5. člen
Besedilo drugega odstavka 18. člena se spremeni tako, da glasi: »Funkcija člana mestnega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in ne z delom v mestni upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«
V četrtem odstavku tega člena se za besedo »sveta« doda besedilo »in podžupana« ter črta besedilo: »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je mestna občina«.
6. člen
V drugem odstavku 22. člena se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
7. člen
V 23. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
8. člen
V tretjem odstavku 30. člena se drugi stavek spremeni in glasi: »Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko mestni svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov mestnega sveta na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.«
Na koncu tretjega odstavka tega člena se doda besedilo: »Če mestni svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana ne ugodi, lahko pritožnik vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej meritorno odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Doda se novi peti odstavek, ki glasi:
»Nezdružljivost funkcije župana določa zakon.«
9. člen
Peta alineja 31. člena se spremeni in glasi:
»– odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem«.
10. člen
V prvem odstavku 35. člena se tretji stavek spremeni tako, da glasi: »V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novoizvoljenega župana podžupan, ki ga določi župan, razen če je župan razrešen.«
11. člen
V 38. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
12. člen
Na začetku tretjega odstavka 43. člena se doda naslednje besedilo: »Postopki v zvezi s pripravo osnutka in predloga poročila se izvajajo v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.«
V tretjem odstavku se besedi »predlog poročila« nadomestita z besedama »osnutek poročila« v ustreznem sklonu.
13. člen
V tretjem odstavku 48. člena se črta besedilo »na predlog direktorja mestne uprave«.
14. člen
V 62. členu se drugi stavek tretjega odstavka črta in nadomesti z besedilom: »Z odlokom o proračunu mestne občine se določi, katere pravne posle in v kakšni višini lahko sklepajo mestne četrti in krajevne skupnosti brez soglasja župana.«
15. člen
V 63. členu se prvi stavek petega odstavka spremeni tako, da glasi:
»Član sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela občine.«
16. člen
Prvi stavek prvega odstavka 64. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Prvo sejo sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti skliče prejšnji predsednik sveta. Glede sklica prve seje, potrditve mandatov in konstituiranja sveta KS oziroma MČ se uporabljajo določbe tega statuta, ki veljajo za konstituiranje mestnega sveta.«
V četrtem odstavku tega člena se za besedama »z večino« doda beseda »opredeljenih«.
17. člen
Besedilo prvega odstavka 90. člena se spremeni in glasi:
»Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodo preskrbovalnih objektov in naprav,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav,
– vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih javnih površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti mestne občine,
– oskrba s toplotno energijo in plinifikacija,
– javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave cestne prometne signalizacije in opreme,
– plakatiranje in okraševanje mesta in naselij,
– urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in pogrebniške dejavnosti,
– upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo,
– upravljanje in vzdrževanje mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev,
– vzdrževanje parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih zelenih površin,
– urejanje odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanje parkiranja,
– druge dejavnosti v skladu z zakoni in odloki mestnega sveta.«
18. člen
Besedilo 96. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le proti plačilu, ki postane del premoženja občine, razen če se del premoženja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne namene. Brezplačna odsvojitev nepremičnega premoženja občine je dopustna v skladu z zakonom.
Če ni z zakonom drugače določeno, se za odprodajo ali zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti občine smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja.
Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.«
19. člen
Prvi odstavek 98. člena se spremeni in glasi:
»V proračunu se izkazujejo vsi prihodki in drugi prejemki, ki pripadajo občini ter odhodki in drugi izdatki občine za posamezne namene.«
20. člen
Besedilo 105. člena se spremeni in glasi: »Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok mestne občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov v okviru večjih pričakovanih prejemkov, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.«
21. člen
V 113. členu se beseda »izvršuje« zamenja z besedo »izvaja«.
22. člen
Določba 15. člena, ki ureja nezdružljivost, se začne uporabljati po rednih lokalnih volitvah v letu 2010.
23. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0026/2010
Murska Sobota, dne 3. junija 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti