Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Št. 46/2010 Ob-4007/10 , Stran 1608
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 2.1. poslovni prostor št. A2, ulični, na Koroški cesti 53, v izmeri 26,05 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 29. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/2, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna vrednost: 26.775,00 €. 2.2. poslovni prostor št. A3, ulični, v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri 41,50 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 30. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/3, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna vrednost: 28.220,00 €. 2.3. poslovni prostor št. E1, ulični, v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 84,88 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 129. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/31, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna vrednost: 57.715,00 €. 2.4. poslovni prostor št. E3, ulični, v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri 47,65 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 131. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/33, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna vrednost: 32.385,00 €. 2.5. stanovanje št. 1, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 37,50 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 710. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/427, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010. Izklicna vrednost: 44.625,00 €. 2.6. stanovanje št. 2, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 37,50 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 711. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/428, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010. Izklicna vrednost: 44.625,00 €. 2.7. stanovanje št. 3, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 37,50 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 712. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/429, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010. Izklicna vrednost: 44.625,00 €. 2.8. stanovanje št. 5, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 39,90 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 714. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/431, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010. Izklicna vrednost: 47.515,00 €. 2.9. stanovanje št. 6, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 39,90 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 715. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/432, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010. Izklicna vrednost: 47.515,00 €. 2.10. stanovanje št. 7, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 39,20 m2, številka stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 716. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/433, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010. Izklicna vrednost: 46.665,00 €. 2.11. garažno mesto št. K3-GM 90, v III. kletni etaži, na Koroški cesti 53–57, v izmeri 13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 546. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/356, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom. Izklicna vrednost: 5.865,00 €. 2.12. garažno mesto št. K3-GM 93, v III. kletni etaži, na Koroški cesti 53–57, v izmeri 13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 549. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/359, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom. Izklicna vrednost: 5.865,00 €. 2.13. garažno mesto št. K3-GM 94, v III. kletni etaži, na Koroški cesti 53–57, v izmeri 12,50 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 550. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/360, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom. Izklicna vrednost: 5.865,00 €. 2.14. garažno mesto št. K3-GM 97, v III. kletni etaži, na Koroški cesti 53–57, v izmeri 12,50 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 553. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/363, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom. Izklicna vrednost: 5.865,00 €. 2.15. stavba z dvoriščem na Dupleški cesti 61, in sicer: stavba (stavbišče, v izmeri 52,00 m2), številka stavbe 503, dvorišče, v izmeri 110,00 m2, oboje parcelna števila 555, št. ZK vložka 723, k.o. Brezje. Stavba je zasedena z najemnikom. Izklicna vrednost: 12.410,00 €. 2.16. Poslovne prostore oziroma del stavbe z dvoriščem, na Lackovi 216, solastniški delež KS Pekre do 45/400 in solastniški delež KS Limbuš do 55/400, kar v naravi predstavlja 3 pisarne, v izmerah: 24,78 m2, 17,47 m2 in 31,27 m2, v objektu na parc. št. 396.S, št. ZK vložka 963, v k.o. Limbuš, ID stavbe 364. V navedenem objektu je pet solastnikov, KS Pekre, KS Limbuš in Mestna občina Maribor s posebnim vhodom ter Telekom Slovenije d.d. in Pošta Slovenije d.o.o., ki imata ločene vhode in prostore s predkupno pravico pri prodaji. Za poslovne prostore oziroma del stavbe, s katerim upravljajo navedene krajevne skupnosti in Mestna občina Maribor, so hodniki in sanitarije v souporabi. Poslovni prostori so zasedeni z najemniki. Izklicna vrednost: 36.983,50 €. III. Znesek višanja: znesek višanja za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 13. 7. 2010, ob 11. uri. VII. Višina varščine Dražitelji morajo do vključno 9. 7. 2010 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: – za nepremičnine pod zap. št. od 2.1. do vključno 2.14. na transakcijski račun Mestne četrti Koroška vrata Maribor – št.: 01270-6450823734-UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«; – za nepremičnino pod zap. št. 2.15. na transakcijski račun Mestne četrti Pobrežje – št.: 1270-6450823055-UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«; – za delež nepremičnine v lasti Krajevne skupnosti Pekre in Krajevne skupnosti Limbuš pod zap. št. 2.16. na transakcijski račun Mestne občine Maribor, 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«. Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. – Pri nepremičninah pod zap. št. 2.15. in 2.16. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v prostorih in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika. – Pri nepremičninah – stanovanjih pod zaporednimi št. 2.5. do 2.10 je v izklicni ceni zajeta tudi cena opreme, ki se nahaja v stanovanjih. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe. – Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti