Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

Ob-4032/10 , Stran 1580
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore Skladno s 84. členom Uredbe PRP je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa: Predmet podpore 1: Nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina) 1. Obnova kulturne dediščine v primarnem okolju na podeželju vključuje obnovo spomenikov (nepremičnin, ki so razglašene za spomenik lokalnega ali državnega pomena), spomeniških območij (območje nepremične dediščine zavarovano kot spomenik), nepremične dediščine (nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine vpisani v register dediščine) in naselbinske dediščine (mestno, trško, vaško jedro, njegov del ali drugo območje) na podeželju, ki pričajo o vsakdanjem življenju in delu prebivalcev na podeželju. Vključuje obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij kot so stavbe javnega pomena, hiše, lože, perišča, hlevi, svinjaki, kokošnjaki, čebelnjaki, drvarnice, kašče, kozolci, skednji, seniki, svisli, hrami oziroma zidanice, kleti in repnice, sušilnice za kmetijske pridelke, mlini in žage, kovačije, vodnjaki, pastirske koče in staje, napajalna korita, oglarske in drvarske koče, rokodelske delavnice, dvorci in graščine povezani s kmetijsko dejavnostjo, vključno s pripadajočo okolico, podeželskimi vrtovi in parki, drevoredi ter kulturno krajino. Predmet podpore je: 1. Obnova objekta, ki je nepremični spomenik (lokalnega ali državnega pomena) ali nepremična dediščina. 2. Obnova spomeniškega območja, naselbinske dediščine ali posameznega objekta, ki se nahaja znotraj varovanega območja. V primeru, da se v objektu izvaja nemuzejska dejavnost, je predmet podpore zunanjost objekta oziroma sanacija temeljev, strešne konstrukcije in kritine, dimnikov, stopnišč in balkonov, zunanjih ometov (fasade) in stavbnega pohištva (okna, vrata). V sklopu objekta je predmet podpore tudi objektu pripadajoča okolica. Predmet podpore je samo neposredna okolica, če se ta ureja v skladu s strokovnimi smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 3. Obnova spomenikov oblikovane narave (vrtnoarhitekturne dediščine) in kulturne krajine (nepremična dediščina, ki je odprt prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost). Predmet podpore je: ureditev poti, ograj, klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves, ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, robnikov, zasaditev okrasnih rastlin in dreves, obnova arhitekturnih elementov vrta, vrtna plastika, stopnice, ograje in portali (lesene, kovinske, kamnite, zidane, njihove kombinacije), vodni motivi, vrtni paviljoni, pergole. Predmet podpore 2: Muzeji na prostem Muzeji na prostem prikazujejo kulturo in način življenja zlasti kmečkega in obrtniškega prebivalstva na podeželju v širšem primarnem okolju (in situ) in so odprti za javnost. Vključujejo lahko premično (predmeti) in nepremično (stavbe) dediščino, dediščino oblikovane narave (vrtnoarhitekturno dediščino) in kulturne krajine. Predmet podpore je obnova objektov in območij kulturne dediščine ter prenos objektov, ki so ali s projektom postanejo del muzeja na prostem, nakup opreme za predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table). Predmet podpore 3: Ekomuzeji Ekomuzeji so muzeji, ki so skupno delo lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva od ideje do izvedbe in upravljanja. Temeljijo na aktivnem vključevanju lokalnega prebivalstva s poudarkom na vzgojnem pomenu dediščine, trajnostnem razvoju lokalnega območja ter varovanju dediščine v svojem izvirnem okolju. Predmet podpore je obnova objektov in območij za delovanje ekomuzejev, nakup opreme za predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table). Predmet podpore 4: Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine Predmet podpore je obnova in oprema prostorov stalnih zbirk etnološke dediščine, ki pričajo o vsakdanjem življenju podeželskega prebivalstva, nakup potrebne opreme za postavitev zbirke (vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) in postavitev označevalnih tabel. Predmet podpore 5: Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno dediščino določenega območja Predmet podpore je ureditev lokacije naravne vrednote ali kulturne dediščine in njene okolice ob poti; ureditev javnih poti (poti za pešce, kolesarje, jezdece ipd.), ki niso namenjene vozilom na motorni pogon, mulatier, obnova oblikovane narave ali kulturne krajine, ki je javno dostopna (vrtovi, parki, drevoredi, kali), ograj in klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves, ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, robnikov, zasaditev rastlin in dreves, obnova arhitekturnih elementov vrta, vrtne plastike, stopnic in portalov (lesenih, kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih kombinacij), vodnih motivov, vrtnih paviljonov, pergol in postavitev označevalnih tabel. Tematska pot mora vključevati vsaj eno točkovno lokacijo naravne ali kulturne dediščine lokalnega okolja, ki je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Lokacije morajo biti s potjo povezane v vsebinsko celoto. V primeru že obstoječih poti morajo nove lokacije poti vsebovati vsaj eno novo točkovno lokacijo naravne ali kulturne dediščine lokalnega okolja vpisano v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo ter prispevati novo dodano vrednost obstoječi poti. III. VLAGATELJI Skladno s 86. členom Uredbe PRP so vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še vsaj 5 let po izplačilu sredstev. Vlagatelji za predmet podpore 5. iz II. poglavja tega javnega razpisa so lahko tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore. Ustanove, ki opravljajo javno službo varstva kulturne dediščine ali ohranjanja narave ter izdajajo strokovna soglasja oziroma mnenja v postopkih, ne morejo biti vlagatelji. IV. Pogoji in obveznosti IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis Vlagatelj: (1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. (2) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države. (4) Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev. (5) Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant ter vsa dovoljenja za naložbo. (6) Vlagatelj mora za naložbo predložiti: – če gre za poseg v nepremični spomenik, spomeniško območje, nepremično dediščino, kulturno krajino, naselbinsko dediščino, kulturnovarstveno soglasje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08); – če gre za predstavitev zbirke, potrjen obrazec za predstavljanje in varovanje muzejske zbirke, ki ga izda pristojni državni muzej oziroma pooblaščeni muzej (Razvid muzejev dostopen na spletni strani:http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/dediscina/Razvid_muzejev_24.12.08.pdf; – če se poseg izvaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, naravovarstveno soglasje Agencije Republike Slovenije za okolje v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04); – soglasje Zavoda RS za gozdove, če se poseg izvaja na območju gozda. (7) Vlagatelj mora predložiti načrt upravljanja naložbe za naslednjih pet let v skladu z izhodišči, ki so objavljena na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. (8) Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora imeti stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. Vlagatelj, ki je pravna oseba, mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. (9) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. Naložba: (1) Naložba mora biti zaključena celota. V primeru gradbenih in obrtniških del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno dokumentacijo (z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi projektant ter vsa dovoljenja za naložbo). Za notranjo opremo je potrebno predložiti popis opreme, razporeditev opreme v prostoru in predračune. (2) Gradbena in obrtniška dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, graditev objektov, varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. (3) Če je naložba del večjega projekta, mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za celoten projekt. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe (dokazilo je obrazec Finančna konstrukcija naložbe). (4) Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije računov in dokazila se morajo glasiti na upravičenca. (5) Vlagatelji, ki so fizične in pravne osebe in ki niso uporabniki proračuna, morajo za stroške vseh storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh dobaviteljev. V primeru, da ni mogoče pridobiti treh ponudb, je potrebno priložiti ustrezno izjavo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. (6) Vlagatelj se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. (7) Če vlagatelj ni lastnik oziroma ni edini lastnik, mora predložiti soglasje lastnika ali solastnika naložbe. V primeru najema predmeta podpore mora vlagatelj predložiti na upravni enoti ali pri notarju overjeno najemno pogodbo in soglasje lastnika. Pogodba mora bit sklenjena vsaj za 10 let in mora veljati še vsaj 5 let po izplačilu sredstev po tem javnem razpisu. (8) Naložba se mora izvesti na območju Republike Slovenije. (9) Vloga mora biti popolna in pri ocenjevanju doseči 30 odstotkov točk ali več pri ocenjevanju. (10) Konservatorsko-restavratorski posegi morajo biti usklajeni s Katalogom konservatorsko restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je pripravil Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine v septembru 2003 in dopolnil v juniju 2007 (katalog je dostopen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si). (11) Objekti ali območja, ki so predmet podpore 1, morajo biti ob oddaji vloge vpisani v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo (imeti morajo EŠD–evidenčno številko dediščine). (12) Objekti ki so stanovanjske enote (stalne ali začasne) in so predmet podpore 1, morajo biti razglašene za spomenik lokalnega ali državnega pomena. (13) Naložba ne sme biti v postopku denacionalizacije. (14) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti iz priložene dokumentacije razvidno: (a) popis del in stroškov, ki se nanašajo na celotno naložbo, (b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem razpisu, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik ter zavod, ki izvaja javno službo v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine in zakonom o ohranjanju narave. (15) Če vlagatelj kandidira za naložbo, ki se (bo) nahaja(la) v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.), kot upravičen strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo (Tabela seznam prostorov po etažah). Iz priložene dokumentacije mora biti razviden: (a) popis del in predvidenih stroškov, ki se nanaša na celoten objekt, (b) popis del in predvidenih stroškov za upravičen del naložbe, (c) popis del in predvidenih stroškov za neupravičen del naložbe (aktivnosti/dela, ki niso predmet podpore po tem javnem razpisu). (16) Naložba se mora uporabljati izključno za dejavnost ali namen, ki je predmet podpore. (17) Projekt se mora izvesti izven naselij s statusom mesta: naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri. 2. Specifični pogoji Določila, ki veljajo za naložbe občin (1) Kadar je vlagatelj občina, mora biti investicijska dokumentacija pripravljena skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list, št. 60/06). (2) Naložba s katero občina kandidira mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta, kar vlagatelj dokazuje s sklepom o potrditvi DIIP-a/investicijskega programa. (3) Ob oddaji vloge se morata investicijska dokumentacija in veljavni načrt razvojnih programov finančno ujemati (priloga razpisne dokumentacije). (4) Izvajalci operativnih del in dobavitelji morajo biti izbrani v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. (5) izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe (1) Vsa gradbena in obrtniška dela na objektih in območjih, ki so spomeniki, registrirana dediščina ali naravne vrednote, morajo biti obvezno izvajana pod nadzorom Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine ali Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. (2) Upravičenec mora o nameravanem začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno službo, ki izvaja varstvo kulturne dediščine ali ohranjanje narave (pristojno območno enoto Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, pristojni državni muzej oziroma pooblaščeni muzej ali pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave). (3) Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka (1) Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo. Vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. (2) Kot dokazilo za zaključek naložbe se šteje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (3) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Zahtevek(e) za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku, ki je določen z odločbo o pravici do sredstev. Šteje se, da je odločba izdana tisti dan, ki je naveden na odločbi o pravici do sredstev. (5) Sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtevka. (6) Označevanje naložbe: prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si. IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev Upravičenec mora skladno s 101. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti: (1) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. (2) Naložbena dejavnost, za katero prejemnik sredstev prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi. (3) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do 31. 3. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Kolikor prejemnik sredstev do 31. 3., vsako zaporedno koledarsko leto, pet let od zadnjega prejema sredstev, na ARSKTRP ne posreduje letnega poročila, plača globo v višini 200 eurov. Kolikor v roku 30 dni od vročitve odločbe o plačilu globe ne posreduje letnega poročila, je dolžan vrniti deset odstotkov prejetih sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP. (4) Prejemniki sredstev, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani MKGP. (5) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu sredstev: (1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za naložba, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. (2) Ohranjanje naložbe: Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi. (3) V obdobju petih let po zaključki naložbe mora prejemnik sredstev letno na Agencijo posredovati Poročilo o spremljanju učinkov investicije, skladno s 16. členom z Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) (velja za uporabnike proračuna). V. Omejitev sredstev: Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: (1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP. (2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po Uredbi PRP že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. (3) Če je upravičenec po tej uredbi občina, se lastna sredstva sofinanciranja ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. (4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. VI. Upravičeni stroški Skladno s 85. členom Uredbe PRP so upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (1) Prispevek v naravi: Skladno s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES se med upravičene izdatke lahko štejejo tudi prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi (nudenje blaga ali storitev, za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti), če so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) prispevki vključujejo zagotavljanje zemljišč ali nepremičnin, opreme ali surovin, raziskovalne ali strokovne dejavnosti ali neplačanega prostovoljnega dela, (b) vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti. Javni izdatki, ki jih sofinancira EKSRP in ki prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, ob zaključku aktivnosti ne smejo preseči skupnih upravičenih izdatkov (brez prispevkov v naravi). Vrednost prispevka v naravi (material, delo vlagateljev) potrdi Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. (2) Do podpore pa niso upravičeni stroški iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES in 4. točke 85. člena Uredbe PRP: (a) vavčersko svetovanje; (b) nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja; (c) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; (d) prevozna sredstva; (e) stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema itd.); (f) bančne stroške in stroške garancij; (g) nakup rabljene opreme; (h) stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora); (h) izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov; (i) stavbe ali območja, ki so v postopku denacionalizacije; (j) premično in živo dediščino; (k) razstavne eksponate oziroma zbirke; (l) sakralne in grajske objekte ter njim pripadajoče parke, drevorede in vrtove; (m) nakup sadilnega materiala enoletnic; (n) nepremičnine, ki so predmet izvršbe na nepremičnino. (3) Skladno s 85. členom Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015. (4) Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, kot so priprava vloge, stroški, pridobitve gradbene dokumentacije, priprava zahtevkov za izplačilo, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. (5) Kot začetek naložbe se skladno s 85. členom Uredbe PRP šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitno dodeljenih sredstev (sklenitev pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Vlagatelj občina pa lahko začne s postopkom izbire izvajalca skladno z ZJN-2, vendar pogodbe z izbranim izvajalcem ne sme skleniti pred izdajo odločbe o pravici do sredstev. (6) Naložba mora biti končana pred oddajo zahtevka za izplačilo. Kot dokončanje naložbe skladno s 87. členom Uredbe PRP štejejo: (a) uporabno dovoljenje za naložbe, ki se izvajajo na podlagi gradbenega dovoljenja; (b) pri nakupu opreme, vključitev opreme v opravljanje dejavnosti. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) Skladno z 88. členom Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo predpisane pogoje. (2) Skladno z 99. členom Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, še dodatnih deset odstotnih točk. (3) Podrobnejša merila so naslednja: Ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi naslednjih meril: Za predmete podpore 1., 2., 3. in 4. so merila: – razvojna ogroženost se oceni do 20 odstotkov; Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06); – lokacija naložbe se oceni do 10 odstotkov; naložba je na območju s posebnim varstvenim režimom (državni, regijski ali krajinski parki ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave); – predmet podpore/sklop dediščine se oceni do 10 odstotkov; – status dediščine se oceni do 10 odstotkov; – delujoča LAS po programu LEADER se oceni do 10 odstotkov, odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je na območju ustanovljena delujoča lokalna akcijska skupina; – pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe se ocenijo do 40 odstotkov. Za predmet podpore 5. so merila: – razvojna ogroženost se oceni do 20 odstotkov; Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06); – lokacija naložbe se oceni do 30 odstotkov; naložba je na območju s posebnim varstvenim režimom (narodni, regijski ali krajinski parki ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave) ter povezovanje lokacij; – delujoča LAS po programu LEADER se oceni do 10 odstotkov, odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je na območju ustanovljena delujoča lokalna akcijska skupina; – pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe se ocenijo do 40 odstotkov. VIII. Finančne določbe Splošni finančni pogoji v skladu z 89. členom Uredbe PRP (1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno z 89. členom Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša do vključno 85% celotnih upravičenih stroškov naložbe. (3) Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.000 EUR. (4) Najvišja vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV). (5) Po pravilu de minimis lahko prejemnik sredstev pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, največ 100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. (6) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do 5. 10. in od 6. 11. do 31.12. Zahtevki, ki bodo vloženi med 6. 10. in 5. 11., bodo zavrženi. Obravnava zamude zaradi objektivnih razlogov je določena v poglavju XI. (7) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (8) Podatki o prejemniku sredstev EKSRP (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, poštna številka, občina in celotni znesek odobrenih javnih sredstev) bodo, skladno z Uredbo Komisije (ES), št. 259/2008, z dne 18. marca 2008, o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES), št. 1290/2005, glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), navedeni na seznamu prejemnikov sredstev EKSRP, ki se nahaja na spletni strani ARSKTRP in MKGP. (9) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti original izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa ter dokazila o plačilih oziroma gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec, z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Zahtevku mora upravičenec priložiti tudi ustrezna dokazila o dokončanju naložbe, ki so natančneje opredeljena v javnem razpisu. (10) Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) prijavni obrazec s prilogami ter načrtom upravljanja; (b) merila za ocenjevanje vlog. (2) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na informacijskih točkah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. X. Rok in način prijave (1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja« (3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in se s sklepom zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem naložbe XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v XXIII. poglavju Uredbe PRP. (2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način iz prvega odstavka 95. člena Uredbe PRP, kot je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES. (4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 102. členom Uredbe PRP. Skladno s 54. členom Zakona o kmetijstvu stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov iz odločbe o pravici do sredstev zaprosi za spremembo obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo predhodno pridobiti soglasje s strani ARSKTRP. Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu te uredbe, so naslednja: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP so naslednja: Ključna opozorila iz 102. člena Uredbe PRP (1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter v primeru določil iz drugega, četrtega in petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti. (2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja v primerih: – če stranka zaradi višje sile ali izrednih okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju podeželja zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. (4) Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati, so: (a) nepredvidena dela; (b) težave z izvedbo del; (c) drugi utemeljeni razlogi. (5) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (6) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (7) Ne glede na določbe prvega, drugega, petega in šestega odstavka teh ključnih opozoril prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES. (8) Po določilih 47. člena Uredbe 1974/2006/ES se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin: – dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe); – razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti; – huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva; – uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče; – kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del; – smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe). (9) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti