Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2640. Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, stran 7351.

Na podlagi osmega odstavka 144. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, v soglasju z Banko Slovenije izdaja
A K T
o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet akta)
S tem aktom se določa podrobnejša pravila o:
– vzpostavitvi registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
– vsebini registra transakcijskih računov,
– povezovanju RTR s Poslovnim registrom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), centralnim registrom prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) in davčnim registrom zaradi prevzemanja ažurnih podatkov o imetnikih transakcijskih računov,
– izpolnjevanju pogojev za izmenjavo podatkov s ponudniki plačilnih storitev,
– posredovanju podatkov bank in Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) o imetnikih transakcijskih računov, in o transakcijskih računih oziroma podračunih, ki jih vodijo, AJPES-u, za vodenje RTR,
– vrstah računov v RTR in njihovih oznakah,
– zagotavljanju podatkov o imetnikih transakcijskih računih in o transakcijskih računih iz RTR ponudnikom plačilnih storitev,
– dostopu do podatkov iz RTR.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
1. »ponudniki plačilnih storitev« so subjekti, pristojni za opravljanje plačilnih storitev v Slovenije, opredeljeni v 17. členu Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09 in 34/10; v nadaljnjem besedilu: ZPlaSS),
2. »banka« je subjekt, ki ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev skladno z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09; v nadaljnjem besedilu: ZBan-1),
3. »poslovni subjekt« je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in zasebnik, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost.
II. VZPOSTAVITEV REGISTRA
3. člen
(vzpostavitev RTR)
(1) RTR se pri AJPES vzpostavi 1. 7. 2010 s podatki o transakcijskih računih in o imetnikih računov, ki se na dan 30. 6. 2010 vodijo v RTR pri Banki Slovenije.
(2) Za vzpostavitev in vodenje RTR prevzame AJPES od Banke Slovenije tudi podatke o zaprtih računih, če je od dneva zaprtja teh računov minilo manj kot pet let.
(3) Podatke za vodenje RTR zagotavljajo AJPES od 1. 7. 2010 dalje banke in UJP.
III. VODENJE REGISTRA
4. člen
(vsebina RTR)
(1) V RTR se obdelujejo:
– podatki o imetniku transakcijskega računa
– podatki o transakcijskem računu in
– podatki o banki oziroma UJP.
(2) RTR se glede podatkov o imetnikih transakcijskih računov in glede načina dostopa do podatkov deli na:
1. poslovne subjekte (oznaka P) in
2. fizične osebe (oznaka F).
(3) V poslovnem delu RTR se vodijo podatki o transakcijskih računih, katerih imetnik je poslovni subjekt. V delu RTR za fizične osebe pa se vodijo podatki o transakcijskih računih, katerih imetniki so fizične osebe.
5. člen
(povezovanje podatkov iz RTR z drugimi registri)
(1) AJPES zagotavlja točnost in ažurnost podatkov v RTR s povezovanjem z drugimi registri in sicer:
– s PRS,
– s CRP,
– z davčnim registrom.
(2) Za povezovanje z registri iz prejšnjega odstavka se uporablja davčna številka kot enolična identifikacijska oznaka.
(3) Kadar davčna številka kot enolična identifikacijska oznaka ni na voljo, AJPES podatke o imetniku računa, ki se vodijo v RTR, pridobi od banke, ki transakcijski račun vodi oziroma UJP. Za pravilnost podatkov v RTR je v tem primeru odgovorna banka oziroma UJP.
(4) AJPES ob vsaki spremembi podatka o imetniku transakcijskega računa v registrih iz prvega odstavka tega člena prevzame spremenjene podatke v RTR.
IV. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA IZMENJAVO PODATKOV
6. člen
(registracija ponudnika plačilnih storitev)
Ponudniki plačilnih storitev se morajo za izmenjavo podatkov, ki se vodijo v RTR, pri AJPES registrirati z vlogo, ki vsebuje:
1. osnovne podatke (matična številka, naziv, naslov),
2. digitalno potrdilo, ki se bo uporabljalo za posredovanje podatkov (lahko jih je več),
3. podpis zakonitega zastopnika ponudnika plačilnih storitev.
V. POSREDOVANJE PODATKOV
7. člen
(posredovanje podatkov v RTR)
(1) Banke oziroma UJP posredujejo AJPES podatke o računih, ki jih vodijo, prek spletnih servisov AJPES na način in v obliki, ki sta določena v tehničnem protokolu. Banka oziroma UJP posredujeta AJPES podatke na dan odprtja ali zaprtja računa, ali na dan veljavnosti spremembe v podatkih imetnika računa oziroma računa.
(2) Kadar banka oziroma UJP omogoči imetniku računa odpiranje in zapiranje računa ali izvedbo sprememb z datumom vnaprej, to spremembo pri sebi evidentira, AJPES-u pa podatke lahko posreduje največ petnajst dni pred veljavnostjo spremembe. AJPES zagotavlja objavo podatkov v RTR od dneva veljavnosti računa oziroma od dneva veljavnosti spremembe dalje.
(3) V primeru odpovedi sistemov ali komunikacijskih povezav banke oziroma UJP posredujejo AJPES podatke prek XML datotek, ki bodo prenesene po alternativnih povezavah ali na fizičnih medijih.
(4) AJPES objavi tehnični protokol za izmenjavo podatkov na svoji spletni strani.
8. člen
(kontrola podatkov)
(1) Podatke AJPES ob prevzemu preveri skladno z določili tehničnega protokola za izmenjavo podatkov.
(2) Če so ob prevzemanju podatkov ugotovljene napake, AJPES podatke lahko z obrazložitvijo zavrne ali pošiljatelja opozori na neskladje podatkov. Banka oziroma UJP potrebne spremembe podatkov posreduje takoj, ko je to mogoče.
VI. KRITERIJI IN OZNAKE VRST RAČUNOV
9. člen
(kriteriji za določitev oznak vrst računov)
(1) Računi so v RTR opredeljeni z enomestno črkovno oznako vrste računa, ki je za posamezne vrste računov določena v prilogi tega akta. Oznaka vrste računa se določi glede na status imetnika računa ali glede na lastnosti sredstev na računu.
(2) Oznako vrste računa določi banka oziroma UJP glede na okoliščine, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o vodenju računa, pomembne za določitev oznake vrste računa.
VII. OZNAKA O POMANJKANJU SREDSTEV NA RAČUNIH
10. člen
(kriterij za dodelitev oznake)
(1) Kadar sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju imetnika računa, banka oziroma UJP takemu računu dodeli posebno oznako R.
(2) Banka oziroma UJP oznako R posreduje AJPES kot spremembo na transakcijskem računu.
VIII. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV PONUDNIKOM PLAČILNIH STORITEV
11. člen
(zagotavljanje podatkov o imetnikih transakcijskih računov in o transakcijskih računih)
(1) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev podatke o spremembah v RTR za poslovne subjekte.
(2) AJPES sproti in dnevno brezplačno zagotavlja bankam podatke o spremembah v RTR imetnikov računov fizičnih oseb le za račune, ki jih vodijo.
(3) V podatke o spremembah v RTR so vključene tako spremembe, ki so posledica povezovanja AJPES z registri iz 5. člena tega akta, kot tudi spremembe, ki jih AJPES posredujejo banke oziroma UJP.
(4) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev podatke o številkah transakcijskih računov fizičnih oseb, ki se obdelujejo v registru transakcijskih računov.
(5) AJPES omogoči ponudnikom plačilnih storitev za uporabnika preverjanje istovetnosti podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, če so poleg številke transakcijskega računa o imetniku računa zagotovljeni tudi naslednji podatki:
– davčna številka ter ime in priimek ali
– ime in priimek ter naslov prebivališča fizične osebe.
Če sta v registru dve ali več oseb z enakim imenom, priimkom in naslovom prebivališča, mora ponudnik poizvedbo dopolniti z davčno številko fizične osebe.
IX. DOSTOP DO PODATKOV
12. člen
(javni dostop do podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov)
AJPES zagotavlja brezplačni vpogled v podatke o posameznem poslovnem subjektu v RTR na svoji spletni strani.
13. člen
(dostop do osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb)
(1) Če AJPES ugodi zahtevi za pridobitev osebnih podatkov iz RTR, s katero prosilec izkaže pravni interes za pridobitev osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, AJPES izda potrdilo o osebnih podatkih o transakcijskem računu fizičnih oseb. Prosilec lahko zahtevo vloži v pisni ali elektronski obliki.
(2) Pogoji in način vložitve zahteve v elektronski obliki so določeni v Navodilu za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz RTR v elektronski obliki, ki ga izda AJPES.
(3) Prosilec posreduje pisno zahtevo za pridobitev osebnih podatkov iz RTR na obrazcih, objavljenih na spletni strani AJPES.
(4) Neposredni elektronski dostop do osebnih podatkov iz RTR zagotovi AJPES sodiščem, davčnemu organu, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in drugim osebam, ki so na podlagi zakona upravičene pridobiti osebne podatke iz RTR.
X. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(veljavnost)
Ta akt začne veljati 1. julija 2010.
Št. 007-18/2010
Ljubljana, dne 10. junija 2010
EVA 2010-1611-0098
Roža Žust l.r.
Namestnica
predsednice Sveta AJPES
K temu Aktu je dala soglasje Banka Slovenije dne 8. 6. 2010.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti