Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2613. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan, stran 7291.

Na podlagi 36. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 in 79/09) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Toplovod posega na območje državnega prostorskega načrta, ki je definiran v Uredbi o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99 z dne 6. 8. 1999).
(4) Na podlagi 36. člena ZPNačrt je občina na naslov Vlade RS podala pobudo št. 3505-0003/2010-2(182) dne 18. 2. 2010 o nameravanem načrtovanju prostorske ureditve iz svoje pristojnosti na območju državnega prostorskega načrta. K načrtovani prostorski ureditvi je soglasje podala DARS, Družba za avtoceste RS. Občina za načrtovane ureditve sprejme OPPN.
(5) Po sprejemu OPPN za toplovod Vlada RS s sklepom ugotovi ali državni prostorski načrt v določenem delu preneha veljati.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V območju farme Jezera pri Rakičanu je načrtovana gradnja bioplinarne, kjer bo iz surovin, ki nastajajo na farmi proizvedena električna in toplotna energija. Proizvedena elektrika bo vključena v distribucijski sistem, proizvedena toplota pa se bo uporabila za daljinsko ogrevanje v bolnišnici Rakičan, ki je od farme oddaljena približno 2500 m. Zato je v ta namen načrtovana tudi izgradnja toplovoda vzporedno z obstoječimi cestami. Dolžina celotnega načrtovanega toplovoda je približno 2500 m.
Toplovod delno posega v območje državnega prostorskega načrta za avtocesto, ki jo bo križal v obstoječem prepustu v profilu avtoceste 431 in potekal do ceste, ki poteka skozi zaselek Jezera. Zaradi navedenega je potrebno izdelati nov prostorski akt.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Trasa toplovoda poteka od načrtovane bioplinarne na parceli 1875 preko parcel 1874/3, 1874/4, 1874/6, (delno lahko posega tudi na parcele 1873/14, 1869/1, 1868/1, 1868/11 ter 1868/12) v nadaljevanju vzporedno s potjo s parcelo št. 2216 ob avtocesti z odmikom 7 m od meje državnega prostorskega načrta za avtocesto do obstoječega prepusta pod avtocesto (parcela št. 2217). Za umestitev toplovodne cevi v obstoječi prepust si bo investitor pridobil posebno dovoljenje ob predložitvi izračuna prepustnosti. Po križanju avtoceste (parcela št. 2212) in parcele št. 2233 na severni strani avtoceste bo toplovod spremljal lokalno cesto skozi zaselek Jezera s parcelno št. 1872/6, jo prečkal in prešel na parcelo št. 2214. Vse parcele so v katastrski občini Rakičan.
(2) V nadaljevanju bo toplovod potekal na zahodni strani lokalne ceste do železniške proge, ki jo bo križal s podvrtanjem ter naprej po lokalni cesti do kompleksa Bolnišnice v Rakičanu. Ta del trase ni predmet podrobnega prostorskega načrta. Predlagana je začasna raba navedenih parcel za gradnjo toplovoda in služnost za vzdrževanje. Zemljišča po izvedeni gradnji ostanejo v sedanji rabi.
(3) Delno so posegi lahko tudi locirani v območju, ki se prostorsko ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03).
4. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet izdelave OPPN je izdelati nova urbanistično-arhitektonska ter tehnična določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev toplovoda.
(2) Načrtovalec OPPN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, pet izvodov akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za predvideno ureditev niso izdelane strokovne podlage, tudi variantne rešitve niso predvidene, saj gre za vzdolžni infrastrukturni objekt, pri katerem je pomembno, da je speljan po najkrajši trasi od izvora do porabnika.
6. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji postopki:
– občina je podala pobudo na Vlado RS št. 3505-0003/2010-2(182) dne 18. 2. 2010
– pridobitev soglasja Vlade RS v roku 60 dni
– Vlada RS lahko predpiše občini predhodne pogoje za načrtovanje
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta v roku 15 dni
– pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic
(in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
– Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev vsaj 30 dni in javna obravnava
– stališča do podanih pripomb
– I. obravnava na seji Mestnega sveta
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni
– Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
– II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta
– objava odloka v Uradnem list RS
– Vlada RS lahko izda sklep o prenehanju posameznih določil iz uredbe o DPN.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni (za pridobitev mnenja o posegu v DPN);
– DARS, Družba za avtoceste RS;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železnice;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
– Elektro Maribor, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, za področje energetike;
– TELEKOM d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Murska Sobota, za področje telekomunikacij.
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje; v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Mestni plinovodi, distribucija plina, d.o.o.,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje, d.o.o.,
– Komunala, Javno podjetje, d.o.o.,
– Mestna občina Murska Sobota,
– Mobitel, telekomunikacijske storitve d.d.
– TELEMACH d.d. Širokopasovne komunikacije,
– T-2, d.o.o.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(5) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:
– predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
– zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
– izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
– sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(6) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(7) Nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 58. členom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek tega prostorskega akta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(8) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo nosilci urejanja prostora v skladu s 16. členom sprememb in dopolnitev ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva podati svoje mnenje. V primeru, da jih ne predložijo, občina lahko nadaljuje s pripravo tega prostorskega akta.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za toplovod pri farmi Jezera zagotovi naročnik GH-HOLDING d.d., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenie in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0003/2010-7(182)
Murska Sobota, dne 11. junija 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti