Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2505. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled, stran 7189.

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08, 76/08 in 79/09), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 42/09 in 109/09) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB) je Občinski svet Občine Bled na 24. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so opredeljene kot občinske gospodarske javne službe v Občini Bled (v nadaljevanju: javna služba), vrsto in oblike njihovega izvajanja, strokovnotehnične in razvojne naloge, financiranje ter varstvo uporabnikov javnih dobrin na območju Občine Bled (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot so proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
(1) Javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne javne službe so določene z zakonom, izbirne pa so predpisane s tem odlokom.
4. člen
Obvezne občinske gospodarske javne službe na območju občine so naslednje:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. na drugih področjih, če tako določa zakon.
5. člen
Izbirne občinske gospodarske javne službe na območju občine so naslednje:
1. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
2. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
3. na drugih področjih, če tako določa zakon ali odlok občine.
6. člen
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom občine, dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
7. člen
Občina lahko v skladu s statutom ustanovi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami.
III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
8. člen
Občina zagotavlja posamezne javne službe v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij in v drugih oblikah javno-zasebnega partnerstva.
9. člen
(1) Občina v javnem podjetju zagotavlja naslednje posamezne javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. zbiranje komunalnih odpadkov,
3. prevoz komunalnih odpadkov,
4. urejanje in čiščenje javnih površin,
5. vzdrževanje občinskih javnih cest,
6. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.
(2) Občina v drugih oblikah (z dajanjem koncesij in v drugih oblikah javno-zasebnega partnerstva) zagotavlja naslednje posamezne javne službe:
1. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
2. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
4. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
10. člen
Občina skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah, z enim ali več aktom o načinu in pogojih izvajanja javne službe, koncesijskim aktom ali drugim predpisom, uredi način izvajanja posamezne ali več javnih služb iz 4. in 5. člena tega odloka, in sicer zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v javnem podjetju, na podlagi koncesije in v drugih oblikah javno-zasebnega partnerstva),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje občinske gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom občine,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj lokalnih gospodarskih javnih služb.
11. člen
Ne glede na določitev oblik iz 9. člena tega odloka, v katerih se zagotavlja posamezna gospodarska javna služba, se, če je to utemeljeno z javnim interesom, z aktom oziroma predpisom iz 10. člena tega odloka o načinu izvajanja posamezne ali več javnih služb lahko določi, da se javna služba izvaja v eni od drugih oblik, ki jih dopušča zakon.
12. člen
Javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z aktom oziroma predpisom iz 10. člena tega odloka o načinu izvajanja posamezne ali več javnih služb ni določeno drugače.
13. člen
(1) Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov.
(2) Kadar standardi in normativi za izvajanje javnih služb niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z aktom oziroma predpisom iz 10. člena tega odloka.
IV. STROKOVNOTEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v 12. členu Zakonu o gospodarskih javnih službah, opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave.
(2) Za izvajanje posameznih strokovnotehničnih in razvojnih nalog se lahko z aktom oziroma predpisom iz 10. člena tega odloka, pooblasti izvajalca javne službe.
V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
15. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
a) s ceno storitev ali proizvoda,
b) iz proračunskih sredstev in
c) iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali občinskim odlokom.
16. člen
(1) Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
(2) Iz proračunskih sredstev se financirajo javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški.
(3) Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
(4) Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela izvajalec javne službe, ki ga mora s potrebno dokumentacijo predložiti v sprejem pristojnemu organu občine.
(5) Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.
(6) Cene se lahko subvencionirajo iz proračunskih sredstev, v skladu z zakonom ali drugim predpisom.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
17. člen
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Bled ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
(2) Svet iz prejšnjega odstavka daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb občinskemu svetu, ki ga je dolžan o svojih stališčih, predlogih in predlaganih ukrepih obveščati.
18. člen
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin se določi z aktom o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj administrativno strokovna opravila.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih služb v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98).
21. člen
(1) Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo akti oziroma predpisi iz 10. člena tega odloka, ki podrobneje urejajo način izvajanja posamezne ali več javnih služb, in sicer v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do uveljavitve odlokov iz prejšnjega odstavka tega člena odloka, veljajo sprejeti odloki.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-6/2010-1
Bled, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti