Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2636. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, stran 7336.

Na podlagi 17.a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09 in 36/10) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije na 87. redni seji dne 16. 6. 2010 pod točko 24 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
Ustanovitev agencije in ustanovitelj
1. člen
(1) S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija.
(3) Pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
Status
2. člen
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09 in 36/10; v nadaljnjem besedilu: ZVCP-1), Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A; v nadaljnjem besedilu: ZJA) in s tem sklepom.
(2) Agencija nastopa v okviru svoje dejavnosti v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter s tretjimi osebami samostojno sklepa pravne posle.
(3) Agencija se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Ime in žig
3. člen
(1) Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.
(2) Skrajšano ime agencije je: AVP.
(3) Angleški prevod imena agencije je: Slovenian Traffic Safety Agency, skrajšano ime je: STSA.
(4) Agencija ima žig okrogle oblike s premerom štiri centimetre z naslednjim besedilom, ki sledi v koncentričnih krogih: Republika Slovenija, Javna agencija za varnost prometa. V sredini je državni grb. Žig agencije je enobarven. Agencija lahko uporablja pomanjšan žig s premerom dva centimetra z enako vsebino.
(5) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja znak oziroma logotip. Vsebino, obliko in velikost znaka oziroma logotipa agencija določi s posebnim splošnim aktom.
Sedež
4. člen
(1) Sedež agencije je v Ljubljani.
(2) Za spremembo sedeža je potrebno soglasje ustanovitelja.
(3) Posamezne naloge agencije se izvajajo na drugih lokacijah, kadar to določa ZVCP-1 oziroma predpisi, izdani na njegovi podlagi, lahko pa tudi, če to omogoča narava dela.
II. NAMEN, NALOGE IN DEJAVNOSTI AGENCIJE
Namen agencije
5. člen
Agencija je ustanovljena za izvajanje regulatornih, razvojnih, strokovnih in drugih nalog s področja voznikov in vozil, analitsko-raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo cestnega prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja v cestnem prometu, neodvisnega preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom ter strokovnih nalog za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa.
Naloge agencije
6. člen
(1) Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu naslednje naloge:
1. Naloge, ki jih izvaja agencija na podlagi javnega pooblastila:
– izdaja odločb, izbira in pooblaščanje organizacij za opravljanje nalog s področja voznikov in vozil ter strokovni nadzor nad njihovim delom,
– vodenje in upravljanje zbirk podatkov in evidenc homologiranih vozil, evidenc izdanih potrdil o skladnosti, zbirk podatkov in evidenc izdanih dovoljenj s področja dodatnega usposabljanja voznika začetnika, register avtošol, evidence o opravljenih preizkusih usposobljenosti članov izpitnih komisij, evidenco o opravljenih izpitih in preizkusih usposobljenosti za kontrolorje in vodje tehničnih pregledov, preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, vzgojnih in preventivnih akcij, priznanj in nagrad,
– naloge s področja ugotavljanja skladnosti vozil.
2. Strokovne naloge agencije:
– izvajanje izobraževalnih programov s področja voznikov in vozil,
– načrtovanje, vodenje in usklajevanje strokovnih nalog s področja varnosti cestnega prometa, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, ter izvedbenih načrtov, ki zahtevajo sodelovanje državnih organov, lokalnih skupnosti, drugih organizacij, civilne družbe in strokovnjakov za varnost cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: strokovnjaki),
– razvijanje in pospeševanje prometne vzgoje, izdajanje in priprava prometno vzgojnih publikacij in drugega gradiva (letaki, plakati, brošure, filmi, spletno gradivo ipd.), razvijanje in izvajanje preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa,
– strokovna pomoč in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.
3. Analitsko-raziskovalne naloge agencije:
– priprava analiz in poročil, ocenjevanje stanja varnosti cestnega prometa in sodelovanje pri oblikovanju politike na tem področju,
– proučevanje, načrtovanje, analiziranje in predlaganje strokovnih podlag za izdelavo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter drugih strateških dokumentov in predpisov s tega področja,
– organiziranje in opravljanje analitskega in raziskovalnega dela ter izdajanje strokovnih mnenj in ekspertiz o varnosti cestnega prometa, pa tudi spodbujanje raziskovalnega dela na tem področju pri drugih izvajalcih.
4. Druge naloge agencije:
– načrtovanje, organizacija in izvajanje neodvisnega raziskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom,
– preverjanje varnosti cestne infrastrukture v vseh fazah načrtovanja in obratovanja le-te, ki temelji na presoji idejne zasnove in projektne dokumentacije ter pregledu obstoječe cestne infrastrukture,
– organiziranje usposabljanja izvajalcev programov usposabljanja, določenih z ZVCP-1, zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov ter razvijanje in izvajanje različnih oblik dodatnega usposabljanja udeležencev v cestnem prometu,
– organiziranje in razvijanje mednarodnega sodelovanja na področjih voznikov in vozil, preventivnega, vzgojnega in raziskovalnega dela ter na drugih področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa,
– sodelovanje z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji, državnimi organi, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih skupnostih ter s posameznimi znanstvenimi delavci in strokovnjaki, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa,
– sodelovanje z nevladnimi in drugimi organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa, ter sofinanciranje njihovega delovanja,
– podeljevanje priznanj in nagrad na področju preventive, vzgoje in varnosti cestnega prometa,
– druge naloge v skladu z ZVCP-1 in drugimi zakoni.
(2) Agencija opravlja tudi svetovalne, analitične, raziskovalne, izobraževalne in druge strokovne naloge s področja varnosti cestnega prometa kot svojo tržno dejavnost. Za te storitve uporabnikom zaračunava plačilo po tarifi.
(3) Agencija ima pravico, da za opravljanje svojega dela iz zbirk podatkov, katerih upravljavci so državni organi, brezplačno pridobiva osebne in druge podatke o imetnikih vozniških dovoljenj, kandidatih za voznike motornih vozil, vozilih, prekrških in kaznivih dejanjih voznikov, storjenih v cestnem prometu, ter o izrečenih kaznih in ukrepih, neosebne podatke pa tudi iz drugih zbirk podatkov.
(4) Agencija je pri izvajanju nalog samostojna.
Mednarodno sodelovanje
7. člen
(1) Agencija sodeluje v bilateralnih odnosih in mednarodnih organizacijah s področja voznikov, vozil, preventivnega in vzgojnega dela, raziskovalnega dela in na drugih področjih, pomembnih za varnost v cestnem prometu.
(2) O sodelovanju v mednarodnih odnosih mora direktor agencije obveščati svet agencije in ministrstvo, pristojno za promet.
Vodenje evidenc
8. člen
Agencija vodi in upravlja:
– evidence izdanih dovoljenj za izvajanje programa varne vožnje pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika,
– evidence izdanih dovoljenj za izvajanje programa v skupinskih delavnicah o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika iz 144. člena ZVCP-1,
– register avtošol iz 158. člena ZVCP-1,
– evidence o opravljenih preizkusih o usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu iz 173. člena ZVCP-1,
– evidence o opravljenih izpitih za vodjo tehničnih pregledov in za kontrolorja in preizkusih usposobljenosti za delavce, ki opravljajo postopke registracije motornih in priklopnih vozil iz 208. člena ZVCP-1,
– evidence o vzgojnih in preventivnih akcijah,
– evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah in
– druge evidence, za katere je z ZVCP-1 določeno, da jih vodi javna agencija.
Javno pooblastilo
9. člen
Agencija ima pri izvajanju nalog iz prvega odstavka 6. člena in 8. člena tega sklepa javna pooblastila, kot jih določa ZVCP-1.
Klasifikacija dejavnosti
10. člen
(1) Dejavnosti agencije, ki jih opravlja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
+------------+-------------------------------------------------+
|46.19    |nespecializirano posredništvo pri prodaji    |
|      |raznovrstnih izdelkov              |
+------------+-------------------------------------------------+
|47.91    |trgovina na drobno po pošti ali po internetu   |
+------------+-------------------------------------------------+
|58.1    |izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo |
+------------+-------------------------------------------------+
|59.1    |filmska in video dejavnost            |
+------------+-------------------------------------------------+
|59.2    |snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in     |
|      |muzikalij                    |
+------------+-------------------------------------------------+
|63.11    |obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  |
+------------+-------------------------------------------------+
|72.1    |raziskovalna in razvojna dejavnost na področju  |
|      |naravoslovja in tehnologije           |
+------------+-------------------------------------------------+
|72.2    |raziskovalna in razvojna dejavnost na področju  |
|      |družboslovja in humanistike           |
+------------+-------------------------------------------------+
|73.20    |raziskovanje trga in javnega mnenja       |
+------------+-------------------------------------------------+
|85.5    |drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in     |
|      |usposabljanje                  |
+------------+-------------------------------------------------+
(2) Agencija lahko brez vpisa v sodni register opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je običajno, da se opravljajo skupaj z dejavnostjo, vpisano v sodni register, v manjšem obsegu ali občasno ali, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporablja za opravljanje vpisane dejavnosti.
III. ORGANI AGENCIJE
Organi
11. člen
Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor.
Sestava sveta
12. člen
(1) Svet ima predsednico oziroma predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in deset članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: članov).
(2) Šest članov sveta imenuje ustanovitelj neposredno, pet članov pa na podlagi javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe.
Imenovanje in razrešitev članov in predsednika sveta
13. člen
(1) Člane sveta imenuje vlada za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(2) Člane, ki predstavljajo ustanovitelja, imenuje vlada na podlagi predlogov ministra, pristojnega za promet.
(3) Druge člane, ki predstavljajo uporabnike, imenuje vlada na podlagi predhodnega javnega poziva.
(4) Za člana sveta je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi prve stopnje,
– je strokovnjak z javnim ugledom in izkušnjami s področja dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Člani sveta ne morejo biti osebe, ki so zaposlene v tej agenciji, funkcionarji v izvršilni veji oblasti in osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje agencija.
(5) Predsednika sveta izvoli svet izmed članov. V odsotnosti funkcijo predsednika opravlja drug član sveta, ki ga določi predsednik.
(6) Član sveta je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno prošnjo ali v primeru, če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje, določenih v ZJA in tem sklepu.
Pristojnosti sveta
14. člen
(1) Svet:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
– sprejema splošne akte agencije in s soglasjem vlade morebitno tarifo,
– sprejema program dela in finančni načrt, letno in druga poročila agencije,
– na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja agencije,
– daje soglasje k imenovanju namestnika direktorja,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o spremembi poslovnega naslova agencije,
– imenuje komisijo za podelitev priznanj agencije,
– imenuje pooblaščenega revizorja, ki pregleda letno poročilo,
– imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavanje in proučevanje posameznih vprašanj iz pristojnosti sveta agencije,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem sklepom.
(2) Svet oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregledujejo poslovne knjige in poslovno dokumentacijo agencije.
(3) Svet lahko zahteva od direktorja predložitev poročila o posameznih dejanjih oziroma dejavnostih in drugih zadevah iz njegove pristojnosti.
Način dela in odločanja sveta
15. člen
(1) Svet odloča in dela na sejah. Svet je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov sveta.
(2) Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
(3) Svet zaseda po potrebi, vendar najmanj enkrat vsako polletje. Seje sklicuje in vodi predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa član sveta, ki ga je pooblastil predsednik. Seja sveta se skliče tudi na zahtevo ministra, pristojnega za promet, ali direktorja agencije.
(4) Seje sveta so lahko tudi korespondenčne. Če noben član sveta ne nasprotuje, je sprejemanje sklepov sveta dopustno tudi preko telefona ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev. Na prvi naslednji seji sveta se mora tako glasovanje pismeno potrditi s sprejemom zapisnika o korespondenčni seji.
(5) Na seje sveta so poleg članov vabljeni direktor ali namestnik direktorja agencije, predstavniki ministrstev, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihovega področja dela, predstavniki delovnih teles, lahko pa tudi posamezni strokovnjaki in predstavniki strokovnih institucij ter drugi vabljeni. Vabljeni na seje sveta imajo pravico razpravljati in zastavljati vprašanja, na katera je direktor agencije dolžan dati odgovor. Vabljeni nimajo pravice glasovanja.
(6) Vabilu za sejo sveta je treba priložiti predlog dnevnega reda. Vabilo z gradivom za sejo je treba poslati članom vsaj pet dni pred sejo, razen v primeru korespondenčnih sej.
(7) O seji sveta se vodi zapisnik.
(8) Za svoje delo svet sprejme poslovnik, s katerim natančneje določi postopke za svoje delo, roke za sklice svojih sej in druge za delo sveta potrebne postopkovne določbe.
Stalna in občasna telesa sveta
16. člen
Za izvajanje svojih nalog svet ustanovi stalna in občasna posvetovalna telesa. Delovanje stalnih in občasnih teles sveta se podrobneje uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije
17. člen
(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije je stalno posvetovalno telo sveta, ki ima 15 članov. Sestavljajo ga predstavniki svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu lokalnih skupnosti ter predstavniki strokovne javnosti in civilne družbe. Člane posvetovalnega delovnega telesa imenuje svet, na podlagi javnega poziva.
(2) Mandat članov je pet let.
(3) Člani na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.
(4) Posvetovalno telo daje pobude in predloge za načrtovanje programa dela agencije in finančnega načrta na področju preventive in vzgoje.
Imenovanje in razrešitev direktorja
18. člen
(1) Direktorja se imenuje na podlagi javnega natečaja, v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi z ZJA, ZVCP-1, zakonom, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev, in tem sklepom. Javni natečaj izvede natečajna komisija, ki jo imenuje svet.
(2) Direktorja imenuje vlada na predlog sveta za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, ki jih je pridobila z delom na delovnih mestih, za katere je zahtevana najmanj izobrazba, določena v prejšnji alinei, od tega najmanj sedem let vodstvenih izkušenj,
– višje znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
(4) Prijavi za imenovanje je treba priložiti program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
(5) Direktorja predčasno razreši vlada s sklepom na lastno pobudo ali na predlog sveta v primerih in po postopku, ki ga določa ZJA.
Pristojnosti direktorja
19. člen
(1) Direktor zastopa in predstavlja agencijo.
(2) Direktor:
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– predlaga program dela ter finančni načrt agencije ter letno poročilo,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet, in druge strokovne podlage za njegovo delo,
– izvaja program dela in poslovno politiko agencije,
– podpisuje dokumente in pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakoni in tem sklepom,
– predlaga sklic seje sveta,
– pripravlja poročila o delu in poslovanju agencije ter poroča svetu o poslovanju agencije,
– s soglasjem sveta imenuje in razrešuje namestnika direktorja,
– opravlja naloge, ki jih ZJU določa za predstojnika in kot takšen odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja zaposlenih v agenciji,
– opravlja druge naloge na podlagi ZVCP-1, ZJA, tega sklepa in drugih predpisov ter sklepov in usmeritev sveta.
(3) Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s predsednikom sveta, cilji in pričakovani rezultati dela direktorja pa se določijo v pogodbi, ki jo direktor sklene z vlado.
(4) Direktor agencije je za svoje delo odgovoren vladi in ministru, pristojnemu za promet.
(5) Pri svojem delu je direktor dolžan varovati poslovne skrivnosti.
Namestnik direktorja
20. člen
(1) Direktor agencije ima namestnika, ki v okviru pooblastil, ki jih določi direktor, pomaga pri vodenju agencije in nadomešča direktorja v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
(2) Namestnika direktorja imenuje direktor na podlagi soglasja sveta.
(3) Za namestnika direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 18. člena tega sklepa.
Vršilec dolžnosti direktorja
21. člen
Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog sveta imenuje vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja, vendar najdalj za dobo šest mesecev.
IV. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DRUGIH SUBJEKTOV
Pristojnosti ustanovitelja
22. člen
Vlada v imenu ustanovitelja:
– določa splošne pogoje delovanja agencije,
– imenuje in razrešuje člane sveta,
– na predlog sveta imenuje in razrešuje direktorja agencije in vršilca dolžnosti direktorja,
– daje soglasje k programu dela in finančnem načrtu ter k letnemu poročilu in drugim poročilom agencije,
– daje soglasje k izdaji ali spremembi tarife, če agencija sprejme tarifo skladno z ZJA,
– daje soglasje k odločitvi o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki in pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki in
– odloča o prenehanju in statusnih spremembah agencije.
Poročanje in javnost dela
23. člen
(1) Agencija mora vladi na zahtevo predložiti poročilo o posameznih dejavnostih in drugih zadevah, povezanih s poslovanjem agencije.
(2) Delo agencije je javno. Za javnost dela je odgovoren direktor.
(3) Agencija je dolžna na svoji spletni strani javno objaviti letno poročilo o delu in o stanju na področju varnosti cestnega prometa. Agencija je dolžna na svoji spletni strani redno objavljati tudi analize, poročila in ocene stanja varnosti cestnega prometa, ki jih izdela, razen če so izdelana za posameznega naročnika.
Sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih skupnostih in drugimi organizacijami
24. člen
(1) Agencija pri izvajanju nalog sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih skupnostih. Za njihovo delo zagotavlja gradiva in strokovno pomoč.
(2) Agencija sodeluje z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji, državnimi organi, društvi ter s posameznimi znanstvenimi delavci in strokovnjaki, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost prometa.
V. AKTI AGENCIJE
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
25. člen
(1) Za ureditev notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest agencije sprejme svet Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
(2) Naloge agencije se opravljajo v okviru naslednjih področij: varnost prometa, preventiva in vzgoja v prometu, vozniki ter varnost vozil. Spremljajoča dela se lahko opravljajo v skupnih službah.
(3) Delo agencije se lahko izvaja tudi v regionalnih izpostavah agencije po Republiki Sloveniji, v skladu z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V primeru potrebe lahko agencija s soglasjem sveta odpre tudi druge regionalne pisarne.
Posamični akti agencije
26. člen
(1) S posamičnim aktom direktor agencije odloča v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, odloča o pravicah in obveznostih ter odgovornosti zaposlenih in o drugih vprašanjih vodenja agencije.
(2) Posamične akte, s katerimi se odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti agencije, izdaja direktor oziroma od njega pooblaščena oseba.
VI. PROGRAM DELA IN FINANCIRANJE AGENCIJE
Program dela in finančni načrt
27. člen
(1) Svet odloča o programu dela, finančnemu načrtu in obsegu sredstev za delo s soglasjem ustanovitelja.
(2) V letnem programu dela agencije se določijo dolgoročni strateški in letni cilji in naloge, ki jih bo agencija zasledovala in opravljala v skladu z ZVCP-1 in nacionalnim programom varnosti cestnega prometa.
(3) V programu dela se določijo tudi načini doseganja ciljev in roki za izvajanje nalog ter kazalniki uspešnosti in učinkovitosti izvedbe nalog oziroma doseganja ciljev učinkovite porabe javnih sredstev.
(4) Agencija pripravi program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto do 31. oktobra tekočega leta in ga predloži vladi v soglasje. Če vlada do 15. decembra ne da soglasja, se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za preteklo leto.
(5) Če pridobljena finančna sredstva ne dosegajo višine sredstev, planiranih v finančnem načrtu, in je s tem ogroženo izvajanje dejavnosti agencije, svet o tem obvesti vlado, pri čemer predlaga tudi ukrepe za pridobitev finančnih sredstev.
Financiranje
28. člen
(1) Agencija se financira iz državnega proračuna in drugih prihodkov.
(2) Sredstva iz državnega proračuna se zagotavljajo na podlagi pogodbe, sklenjene z ministrstvom, pristojnim za promet, na način in pod pogoji, ki so določeni z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, na temelju nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, letnih programov in finančnega načrta.
(3) Drugi prihodki so:
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev, ki jih opravlja agencija,
– donacije in sponzorska sredstva ter
– druga sredstva.
(4) Agencija lahko na podlagi tarife zaračuna svoje storitve, ki jih opravlja za posameznike in pravne osebe, oziroma zaračunava upravne takse.
(5) Lastne vire agencije predstavljajo sredstva, ki jih v okviru svojega delovanja pri izvajanju nalog, določenih v tem sklepu, pridobi agencija, razen upravnih taks, ki so prihodek proračuna.
(6) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v tem sklepu, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
(7) Presežek prihodkov nad odhodki agencija lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji ali ga vplača v državni proračun.
(8) Prihodke iz proračuna in odhodke iz sredstev proračuna se evidentira ločeno od drugih prihodkov in odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki sredstev iz proračuna agencija vplača v proračun.
(9) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet, na predlog direktorja, v soglasju z vlado.
Prostori in sredstva
29. člen
(1) Prostore in sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek delovanja agencije, zagotovi ustanovitelj.
(2) Sredstva za nakup nepremičnin, potrebnih za delo agencije, lahko agencija zagotovi, razen iz virov iz 28. člena tega sklepa, tudi iz presežkov prihodkov iz preteklih poslovnih let, najemanjem dolgoročnih posojil in leasingom.
(3) Nepremičnine, potrebne za delo agencije, se lahko zagotovijo tudi z najemom ustreznih prostorov.
Odgovornost agencije in ustanovitelja za obveznosti agencije
30. člen
(1) Agencija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Agencija se sme zadolžiti samo, če je to določeno v finančnem načrtu in če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance.
(3) Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje njenih nalog.
Vodenje poslovnih knjig
31. člen
(1) Agencija vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z določili zakona, ki ureja računovodstvo, zakona, ki ureja javne finance, in predpisi, izdanimi na njuni podlagi.
(2) Agencija mora zagotavljati ločeno evidenco prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja dejavnosti v javnem interesu od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja storitev na trgu.
(3) Letno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni revizor. Revizorjevo poročilo priloži agencija k letnemu poročilu.
VII. ZAPOSLENI V AGENCIJI
Zaposleni v agenciji
32. člen
(1) Javni uslužbenec sklene delovno razmerje s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
(2) Plače in drugi prejemki zaposlenih v agenciji se določajo v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
(3) Za javne uslužbence agencije v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja veljajo določila zakona, ki ureja javne agencije, zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev, zakona, ki ureja delovna razmerja, in kolektivne pogodbe za javni sektor.
VIII. NADZOR
Nadzor nad rabo sredstev
33. člen
(1) Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo sredstev opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Nadzor nad finančnim poslovanjem agencije vrši v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, ministrstvo, pristojno za finance.
Nadzor nad delom in poslovanjem
34. člen
(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za promet.
(2) Nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, določb o imenovanju direktorja, poslovnem času in uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.
(3) Agencija je dolžna zagotoviti oziroma posredovati vse podatke, potrebne za izvajanje nadzora.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Zagotovitev pogojev za začetek dela in poslovanja agencije
35. člen
(1) Vlada zagotovi agenciji materialne in finančne pogoje za začetek dela in poslovanja.
(2) Prostori in oprema ostanejo v lasti ustanovitelja in se prenesejo v uporabo in upravljanje agencije.
(3) Prenos prostorov in opreme se izvede na podlagi programa, ki ga pripravi Ministrstvo za promet in ga predlaga v sprejem vladi.
(4) Za financiranje dejavnosti oziroma nalog agencije v prehodnem obdobju sklene Ministrstvo za promet z agencijo pogodbo, s katero se agenciji zagotovijo proračunska sredstva za začetek dela in poslovanja.
Prerazporeditev delavcev
36. člen
(1) Javni uslužbenci, ki so opravljali naloge, prenesene v pristojnost agencije, na Ministrstvu za promet, Ministrstvu za notranje zadeve, Direkciji Republike Slovenije za ceste in upravnih enotah, v rokih, določenih v 55. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 36/10), preidejo na delo v agencijo, pri čemer jim delovno razmerje v navedenih organih preneha, z agencijo pa sklenejo novo pogodbo o zaposlitvi.
(2) Javni uslužbenci iz prvega odstavka tega člena sklenejo pogodbo o zaposlitvi z agencijo za delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije, pri čemer se jim zagotovijo najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred premestitvijo.
(3) Število delavcev in višina sredstev za plače in druge osebne prejemke ter materialne stroške teh delavcev sta sestavni del programa iz tretjega odstavka 35. člena tega sklepa.
Prenos evidenc
37. člen
Evidence, določene v 55. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 36/10), ki se prenašajo na agencijo, prevzame agencija na podlagi primopredajnih zapisnikov, ki jih podpišeta ministrica za notranje zadeve in direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja agencije.
Dokumentacija, tehnična in materialna sredstva
38. člen
Dokumentacijo, tehnična in materialna sredstva, ki se nanašajo na dejavnost agencije, prevzame agencija na podlagi primopredajnih zapisnikov, ki jih za posamezno področje podpišejo minister za promet, ministrica za notranje zadeve, direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste, načelniki upravnih enot in direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja agencije.
Vpis v sodni register
39. člen
Vlada mora podati predlog za vpis agencije v sodni register najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega sklepa.
Roki za imenovanje in konstituiranje sveta agencije
40. člen
(1) Člani sveta morajo biti imenovani v roku dveh mesecev od uveljavitve tega sklepa.
(2) Ministrstvo, pristojno za promet, v roku 15 dni od uveljavitve tega sklepa objavi javni poziv za zbiranje predlogov za imenovanje članov sveta kot predstavnikov uporabnikov.
(3) Člani sveta pričnejo opravljati svojo funkcijo s konstituiranjem sveta. Svet se konstituira potem, ko je imenovana večina vseh članov sveta in na svoji prvi seji izvoli predsednika sveta.
(4) Prvo sejo sveta skliče minister, pristojen za promet, v roku 15 dni od imenovanja večine vseh članov sveta.
(5) Svet mora sprejeti sklep o objavi javnega natečaja za izbiro direktorja najkasneje en mesec po konstituiranju. Objava javnega natečaja mora biti izvedena najkasneje v roku 15 dni od sprejema sklepa o objavi. Za izvedbo sklepa o objavi poskrbi predsednik sveta.
Vršilec dolžnosti direktorja
41. člen
(1) Do imenovanja direktorja agencije imenuje vlada, na predlog ministra, pristojnega za promet, in ministra, pristojnega za notranje zadeve, vršilca dolžnosti direktorja.
(2) Naloge vršilca dolžnosti direktorja:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa agencijo,
– v štirih mesecih od imenovanja mora, na podlagi sklepov in usmeritev, ki jih sprejme minister, pristojen za promet, pripraviti program dela in finančni načrt agencije za tekoče leto.
Rok za sprejem akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in objavo poziva za konstituiranje posvetovalnega telesa
42. člen
Svet mora sprejeti akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku enega meseca od konstituiranja in v enakem roku objaviti javni poziv za imenovanje članov posvetovalnega telesa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije.
Začetek delovanja agencije
43. člen
Agencija prične delovati 1. septembra 2010.
Uveljavitev sklepa
44. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-2/2010
Ljubljana, dne 16. junija 2010
EVA 2010-2411-0057
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti