Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2506. Odlok o javnem podjetju Infrastruktura Bled, d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega organa, stran 7190.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) ter 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) sta Občinski svet Občine Bled na 24. redni seji dne 8. 6. 2010 in Občinski svet Občine Gorje na 26. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejela
O D L O K
o javnem podjetju Infrastruktura Bled, d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega organa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se Infrastruktura Bled d.o.o., preoblikuje v skupno javno podjetje, uskladi se njegova dejavnost, organiziranje in upravljanje ter se ustanovi skupni organ družbe: Svet ustanoviteljev.
(2) Ta odlok predstavlja akt o organizacijskih in upravljavskih spremembah gospodarske družbe in je osnova za izvedbo družbene pogodbe in vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, saj Občina Gorje vstopa kot nov družbenik in ustanoviteljica javnega podjetja.
2. člen
(1) Ustanoviteljici in družbenika javnega podjetja (v nadaljevanju: ustanoviteljici) sta:
1. Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled;
2. Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, Zgornje Gorje.
(2) Ustanoviteljske pravice izvršujeta ustanoviteljici na občinskih svetih in preko Sveta ustanoviteljic.
II. FIRMA, SEDEŽ, PEČAT IN DEJAVNOST PODJETJA
3. člen
(1) Firma podjetja je: Infrastruktura Bled d.o.o.
(2) Sedež podjetja je: Rečiška cesta 2, Bled.
(3) Podjetje ima pečat z naslednjo vsebino: Infrastruktura Bled d.o.o.
4. člen
(1) Podjetje opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb, in sicer:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne in padavinske vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje in varstvo lokalnih in drugih javnih cest,
8. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost,
9. upravljanje z javnimi objekti ter javnimi površinami.
(2) Podjetje opravlja tudi naslednje dejavnosti komunalnega značaja:
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij, vodohranov),
– gradnja drugih objektov nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
– vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
– prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
– prodaja: smetnjakov – posod za komunalne odpadke; vodovodnega materiala,
– vodenje in izdelava katastra najetih komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine,
– izvajanje investitorskih poslov.
5. člen
(1) Javno podjetje je registrirano za opravljanje naslednjih dejavnosti:
33.120      Popravila strojev in naprav
36.000      Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
38.110      Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120      Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210      Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220      Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.3       Pridobivanje sekundarnih surovin
38.310      Demontaža odpadnih naprav
38.320      Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
         in odpadkov
39.000      Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
42.110      Gradnja cest
42.2       Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
42.9       Gradnja drugih inženirskih objektov
42.910      Gradnja vodnih objektov
42.990      Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.220      Inštaliranje vodovodnih, plinskih in
         ogrevalnih napeljav in naprav
43.3       Zaključna gradbena dela
63.110      Obdelava podatkov in s tem povezane
         dejavnosti
64.910      Dejavnost finančnega zakupa
68.200      Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
         nepremičnin
68.320      Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
         pogodbi
69.200      Računovodske, knjigovodske in revizijske
         dejavnosti; davčno svetovanje
71.200      Tehnično preizkušanje in analiziranje
77.320      Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
         in zakup
81.290      Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300      Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
         okolice
93.110      Obratovanje športnih objektov
96.0       Druge storitvene dejavnosti
96.030      Pogrebna dejavnost.
(2) Izmed navedenih dejavnosti javno podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljic opredeljene kot obvezne gospodarske javne službe v okviru delovanja javnega podjetja. Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, skladno s pooblastili ustanoviteljic.
6. člen
Javno podjetje opravlja za ustanoviteljici v skladu z 12. členom Zakona o gospodarskih javnih službah kot javna pooblastila tudi naslednje naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih na podlagi področnega odloka opravlja za posamezno občino:
– strokovno-tehnične, organizacijske naloge v zvezi z infrastrukturni objekti in napravami, katere ima v najemu,
– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje ter na druge komunalne infrastrukturne objekte in naprave, katere ima v najemu,
– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, katero ima v najemu,
– po pooblastilu ustanoviteljic izvajanje in vodenje rekonstrukcijskih in investicijskih del objektov občinskih gospodarskih javnih služb.
III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
7. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša nominalno 137.051,16 EUR in je že zagotovljen v denarju. Osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede na število prebivalcev in izraženi v odstotkih ter znašajo:
+------------------+---------------------+---------------------+
|         | Poslovni delež v % | Osnovni vložek v € |
+------------------+---------------------+---------------------+
|Občina Bled    |    74,07    |   101.513,79   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|Občina Gorje   |    25,93    |   35.537,37   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|Skupaj      |     100     |   137.051,16   |
+------------------+---------------------+---------------------+
8. člen
(1) Ustanoviteljske pravice, ki jih izvršujeta občinska sveta obeh občin, so naslednje:
1. določitev posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
2. sprejem letnega poročila in zaključnega poročila (računa);
3. odločitev o cenah oziroma tarifah za storitve gospodarskih javnih služb;
4. sprejem odloka o ustanovitvi javnega podjetja, spremembe in dopolnitve odloka;
5. odločanje o statusnih spremembah podjetja;
6. odločanje o vstopu novih družbenikov;
7. razpolaganje s kapitalskim deležem občine v javnem podjetju;
8. odločitev o prenehanju javnega podjetja;
9. daje soglasje k zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja;
10. odločitve v zvezi s tekočim ustanoviteljskim in kapitalskim upravljanjem.
(2) Ustanoviteljske pravice iz tretje in sedme točke prejšnjega odstavka tega člena uresničuje vsaka posamezna občina samostojno, sicer pa se ustanoviteljske pravice izvršujejo v soglasju oziroma na način, kot je določen s tem odlokom.
IV. ORGANI JAVNEGA PODJETJA IN SVET USTANOVITELJEV
9. člen
(1) Organi javnega podjetja so:
– skupščina,
– nadzorni svet,
– direktor.
(2) Svet ustanoviteljev izvaja naloge skupščine podjetja. Svet ustanoviteljev sestavljata vsakokratna župana občin Bled in Gorje, ki jima mandat v svetu ustanoviteljev preneha z iztekom funkcije župana.
Svet ustanoviteljev – skupščina
10. člen
(1) Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– sprejme družbeno pogodbo in njene spremembe,
– daje soglasje k odločitvam organov podjetja o programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja ter ostalim cenam, ki ne pomenijo storitve gospodarskih javnih služb,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljev javnega podjetja,
– odloča o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– odloča o pokrivanju izgube, o uporabi bilančnega dobička, kolikor je to zahtevano z zakonom,
– sprejema splošne akte javnega podjetja, ki jih predlaga direktor,
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz družbene pogodbe.
(2) Svet ustanoviteljev sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Če ni z zakonom ali z družbeno pogodbo določeno drugače, odloča Svet ustanoviteljev soglasno. Če soglasje ni doseženo, o zadevi odločata občinska sveta obeh občin ustanoviteljic na skupni seji.
11. člen
(1) Sedež Sveta ustanoviteljev je na občini, kjer je sedež javnega podjetja.
(2) Župana izmed sebe določita predsedujočega Svetu ustanoviteljev, ki pa se menja vsako drugo leto. Predsednik sklicuje in vodi seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njegovega izvajanja. Sejo je dolžan predsednik sklicati tudi na pobudo člana Sveta ustanoviteljev ali direktorja podjetja.
(3) Vsak član Sveta ustanoviteljev lahko zahteva, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na dnevni red že sklicane seje.
(4) Svet ustanoviteljev lahko veljavno odloča le, če sta na seji prisotna oba člana Sveta ustanoviteljev oziroma njuna pooblaščenca. Sklepčnost za veljavnost odločanja ni potrebna v primeru naknadnega zasedanja Sveta ustanoviteljev, kar natančneje določa družbena pogodba.
(5) Administrativno-tehnične in strokovne naloge za svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava občine, čigar župan je predsedujoči.
Nadzorni svet
12. člen
(1) Za nadzor nad vodenjem poslov v javnem podjetju se ustanovi nadzorni svet, ki ga sestavljajo štirje člani. Dva člana nadzornega sveta sta imenovana s strani Občine Bled, eden s strani Občine Gorje, en član je predstavnik delavcev. Slednjega člana voli svet delavcev.
(2) Za člana nadzornega sveta ne more biti imenovan direktor podjetja ali druga oseba pod neposredno kontrolo nadzornega sveta.
13. člen
(1) Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Člani nadzornega sveta izvolijo predsednika izmed sebe in njegovega namestnika. Glas predsednika ima v primeru izenačenega glasovanja, odločujoči vpliv.
(2) Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do direktorja družbe in organov družbe, kolikor ni za posamezen primer določeno drugače.
14. člen
(1) Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– pregleduje letno poročilo in predlog za uporabo letnega dobička ter o tem sestavi poročilo za svet ustanoviteljev,
– pregleduje knjige, dokumentacijo, blagajno ter druge stvari družbe,
– lahko skliče skupščino-svet ustanoviteljev,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in družbena pogodba.
(2) V zvezi z delom nadzornega sveta se po potrebi sprejme poseben poslovnik.
Direktor
15. člen
(1) Poslovodni organ podjetja je direktor. Direktor organizira, vodi delo in poslovanje podjetja, predstavlja in zastopa podjetje ter je odgovoren za zakonitost dela.
(2) Direktor opravlja naslednje naloge:
– zastopa in predstavlja družbo brez omejitev,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja družbe,
– določa notranjo organizacijo podjetja,
– izvršuje sklepe ustanoviteljev, skupščine družbe in nadzornega sveta družbe,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in periodičnem obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe družbe in prenehanje družbe, spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij, disciplinski odgovornosti delavcev ter o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja,
– odgovarja za zakonitost dela družbe,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– skrbi za trženje storitev in določa cene tržnih storitev,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike družbe,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, družbeno pogodbo in drugimi akti družbe ter sklepi sveta ustanoviteljev in nadzornega sveta.
16. člen
(1) Direktorja imenuje svet ustanoviteljev na predlog tričlanske razpisne komisije. Dva člana razpisne komisije sta imenovana s strani župana Občine Bled, en član pa s strani župana Občine Gorje. Imenovanje se izvrši na podlagi javnega razpisa ter postopka izvedenega skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih, ki ga vodi razpisna komisija.
(2) Kandidat za direktorja mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev in pogojev določenih v Zakonu o gospodarskih družbah, še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj šest let delovnih izkušenj,
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
(3) Ob prijavi na razpis morajo kandidati predložiti načrt razvoja družbe.
(4) Direktor se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(5) Pogodbo o zaposlitvi z imenovanim direktorjem sklene predsednik nadzornega sveta s soglasjem županov občin ustanoviteljic. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.
(6) Direktor je lahko odpoklican pred iztekom mandata
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Svet ustanoviteljev mora pred sprejemom sklepa o odpoklicu seznaniti direktorja o razlogih za odpoklic in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.
V. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN SREDSTVA JAVNEGA PODJETJA
17. člen
Viri financiranja javnega podjetja so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe (proračun),
– donacije,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisi občin,
– prihodki od opravljanja drugih dejavnosti javnega podjetja.
VI. DOBIČEK IN IZGUBA
18. člen
(1) Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih dejavnosti, ločeno po posameznih dejavnostih in ločeno po občinah ustanoviteljicah.
(2) Bilančni dobiček se na podlagi sklepa sveta ustanoviteljev ločeno po dejavnostih po posamezni občini ustanoviteljici v skladu s prvim odstavkom tega člena, nameni:
– delno ali v celoti za oblikovanje zakonskih rezerv ali rezerv iz dobička,
– delno ali v celoti za izplačilo posamezni ustanoviteljici javnega podjetja, ali pa se bilančni dobiček delno ali v celoti ne razporedi.
(3) Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom. Morebitno izgubo javnega podjetja krijeta občini ustanoviteljici ločeno po dejavnostih, v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) V primeru, da posamezna ustanoviteljica ne oblikuje ceno gospodarskih javnih služb na ravni lastne cene storitve javne službe, bo ta ustanoviteljica pokrivala podjetju iz občinskega proračuna razliko (finančno nadomestilo) med sprejetimi cenami in lastno ceno storitve javne službe. Enako to velja v primeru, da posamezna ustanoviteljica določi posebne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe na tak način, da se povečajo stroški poslovanja podjetja.
(5) Izguba, ki se ne nanaša na dejavnost gospodarskih javnih služb se primarno krije iz sredstev rezerv javnega podjetja in šele nato iz proračuna občin ustanoviteljic.
(6) Način ugotavljanja in kritja izgube se po posameznih dejavnostih podrobneje določi v pogodbah o poslovnem najemu sredstev.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA
19. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav, ki so potrebne za izvajanja gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati ali kako drugače odtujiti.
Družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti javnega podjetja s svojim premoženjem.
20. člen
Vse ostale pravice in obveznosti javnega podjetja in družbenikov predvsem v zvezi s prenosom poslovnega deleža, izstopa iz družbe in izključitve iz družbe se v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah ter drugih zakonskih in podzakonskih predpisov uredijo v družbeni pogodbi.
21. člen
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas. Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
VIII. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA PODJETJA
22. člen
(1) Na podlagi tega odloka in skladno z Zakonom o gospodarskih družbah skleneta župana družbeno pogodbo.
(2) Druge splošne akte javnega podjetja sprejema na predlog direktorja svet ustanoviteljev, če ni s tem odlokom drugače določeno. Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(1) Ustanoviteljici sta dolžni svoje predpise v določbah, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja in izvajanje njegovih dejavnosti, uskladiti do najkasneje 31. 12. 2011.
(2) Obstoječe akte mora podjetje uskladiti s tem odlokom do najkasneje 31. 12. 2010. Do njihove uskladitve se uporabljajo določbe sedaj veljavnih aktov pod pogojem, da niso v nasprotju s tem odlokom.
24. člen
Podjetje vzpostavi ločene evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih dejavnosti, ločeno po posameznih dejavnostih in ločeno po občinah ustanoviteljicah do 31. 12. 2010.
25. člen
(1) Javno podjetje ima na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu športno turistične infrastrukture z dne 19. 1. 2010 v poslovnem najemu športno turistične infrastrukturne objekte locirane na območju Občine Bled.
(2) Zadeve vezane na športno turistične infrastrukturne objekte locirane na območju Občine Bled so v izključni pristojnosti odločanja Občine Bled. Podjetje pripravi ločeno letni plan za športno turistično infrastrukturo.
(3) Soglasje k cenam storitev vezanih na športno turistično infrastrukturo daje župan Občine Bled.
26. člen
(1) Družbena pogodba javnega podjetja, ki bo podlaga za spremembo v sodnem registru, mora biti sprejeta najkasneje v roku dveh mesecev po objavi tega odloka.
(2) Direktor javnega podjetja je dolžan v roku enega meseca po objavi odloka predlagati županom v obravnavo in sprejem družbeno pogodbo, usklajeno z zakonom o gospodarskih družbah in s tem odlokom.
27. člen
Za izvedbo vpisa sprememb in dopolnitev v sodni register je zadolžen direktor javnega podjetja.
28. člen
Imenovanje novih članov v nadzornem svetu s strani ustanoviteljic se izvede v skladu s tem odlokom in družbeno pogodbo po volitvah in konstituiranju novih občinskih svetov, po preteku mandata sedanjim članom predstavnikom ustanoviteljice.
29. člen
Sedanjemu direktorju velja mandat do njegovega poteka, novi direktor bo imenovan na podlagi tega odloka.
30. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se, ko ga sprejmeta občinska sveta občin Bled in Gorje. Z istim dnem preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Bled (Uradni list RS, št. 71/99, 89/99).
Št. 039-7/2010-1
Bled, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
Št. 039-5/2010-4
Gorje, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti