Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5581. Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ)
5582. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-F)
5583. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-P)
5584. Zakon o dopolnitvi Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-B)
5585. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-G)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5586. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
5694. Uredba o spremembi Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih

MINISTRSTVA

5587. Pravilnik o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih
5588. Pravilnik o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev
5695. Pravilnik o plačilnih navodilih, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki

USTAVNO SODIŠČE

5589. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku
5590. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani
5591. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Kopru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5592. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
5593. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
5594. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
5595. Poročilo o gibanju plač za oktober 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5596. Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2011 dalje

OBČINE

Benedikt

5597. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Benedikt za leto 2010

Bistrica ob Sotli

5598. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011

Cankova

5599. Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova
5600. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Cankova
5601. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
5602. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Cankova
5603. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2011

Dolenjske Toplice

5604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
5605. Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa javnega dobra
5606. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2011
5607. Sklep o spremembah Sklepa o cenah komunalnih storitev na območju Občine Dolenjske Toplice

Gorje

5608. Dopolnitev Statuta Občine Gorje
5609. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2011
5610. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2011

Gornji Petrovci

5611. Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Občine Gornji Petrovci
5612. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2011

Grad

5613. Sklep o začasnem financiranju Občine Grad v obdobju januar–marec 2011

Ig

5614. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Jesenice

5615. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2011
5616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice

Kostanjevica na Krki

5617. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010
5618. Odlok o spremembi območja naselij Globočice, Orehovec in Dolšce

Laško

5619. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2011
5620. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško

Log-Dragomer

5621. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2011
5622. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2011
5623. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
5624. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2011
5625. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2011

Loški Potok

5626. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2010–II
5627. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2011
5628. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2011

Mokronog-Trebelno

5629. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2011
5630. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

5631. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2011
5632. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Moravske Toplice

Mozirje

5633. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2010
5634. Sklep o začasnem financiranju Občine Mozirje v obdobju januar–marec 2011

Naklo

5635. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
5636. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«
5637. Sklep o začasnem financiranju Občine Naklo v obdobju januar–marec 2011
5638. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča
5639. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Naklo
5640. Sklep o ustanovitvi projektno-investicijskega odbora

Oplotnica

5641. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2011

Poljčane

5642. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2011
5643. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5644. Sklep o ugotovitvi javne koristi
5645. Sklep o ugotovitvi javne koristi

Radeče

5646. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

Razkrižje

5647. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2011

Rečica ob Savinji

5648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2010
5649. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2011

Rogaška Slatina

5650. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2011
5651. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011

Rogatec

5652. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2011
5653. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2011
5654. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2011

Semič

5655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Semič

Sevnica

5656. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
5657. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
5658. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2011
5659. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2011
5660. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2011

Slovenj Gradec

5661. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v odbodbju januar–marec 2011

Slovenske Konjice

5662. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2011
5663. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5664. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Sodražica

5665. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010
5666. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2011

Sveta Ana

5667. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Ana
5668. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2011
5669. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2012
5670. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5671. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
5672. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana

Šalovci

5673. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2011
5674. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2011
5675. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011

Šentjur

5676. Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Šentjur
5677. Odlok o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka za gradnjo nestanovanjskih objektov
5678. Odlok o obročnem plačilu komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v določen namen
5679. Odlok o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka mladim družinam

Šentrupert

5680. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2011

Velika Polana

5681. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
5682. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2011
5683. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zamljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2011
5684. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
5685. Sklep o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Velika Polana

Vrhnika

5686. Sklep o začasnem financiranju Občine Vrhnika v obdobju januar–marec 2011
5687. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika za leto 2011

Žirovnica

5688. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011
5689. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
5690. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
5691. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2011
5692. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letih 2011 in 2012
5693. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti