Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5677. Odlok o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka za gradnjo nestanovanjskih objektov, stran 16670.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) ter v skladu z 21. in 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Šentjur na 2. redni seji 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka za gradnjo nestanovanjskih objektov
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, upravičenci, višina subvencije in postopek za uveljavljanje subvencije.
2. člen
Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – investitorjem nestanovanjskih objektov ali prizidka k nestanovanjskemu objektu na območju Občine Šentjur, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo skupno površino zemljišč v uporabi v višini minimalno 3 ha.
3. člen
Za dodelitev subvencije lahko zaprosi zemljiškoknjižni lastnik oziroma investitor gradnje, ki ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižne vpisane stavbne pravice in izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega odloka ter namerava graditi nestanovanjski objekt ali prizidati nestanovanjski objekt, in sicer:
+-----------+----------------------------+
|Oznaka   |Vrsta objekta        |
|*CC-SI   |              |
+-----------+----------------------------+
|12712   |Stavbe za rejo živali    |
+-----------+----------------------------+
|12713   |Stavbe za spravilo pridelka |
|      |– razen kleti, vinske kleti |
|      |in zidanice         |
+-----------+----------------------------+
|12714   |Druge nestanovanjske    |
|      |kmetijske stavbe      |
+-----------+----------------------------+
* Oznake CC-SI so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr., 25/10).
Za namen ugotovitve upravičencev, glede na navedene dejavnosti nameravane gradnje, se upošteva klasifikacija iz preloženega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
4. člen
Višina subvencije za posameznega upravičenca se določi tako, da se od izračunanega polnega zneska odmerjenega komunalnega prispevka, odobri subvencija v višini 10% komunalnega prispevka, vendar ne več kot 2.000,00 EUR.
5. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
Vloga se šteje za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen
V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo presojo zahtevanih pogojev po tem odloku.
7. člen
Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči organ občinske uprave, pristojen za odmero komunalnega prispevka, z upravno odločbo.
8. člen
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna višino sofinanciranja sredstev nadomestiti iz namenskih sredstev občinskega proračuna.
9. člen
Kolikor vlagatelj, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo nestanovanjskega objekta ali prizidka k nestanovanjskemu objektu, odtuji zemljiško parcelo, na katero je bil komunalni prispevek vezan, ali objekt za katerega je bila subvencija odobrena, vse v obdobju treh let od uveljavitve subvencije, mora prejeto subvencijo, skupaj z zamudnimi obrestmi, vrniti.
10. člen
Če upravičenec zahteva povračilo plačanega komunalnega prispevka in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne dejansko vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0131/2010(2526)
Šentjur, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost