Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5597. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Benedikt za leto 2010, stran 16580.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPFPO) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu III proračuna Občine Benedikt za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 112/09) in Odloku o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2010 (Uradni list RS, št. 40/10, 80/10) se spremeni 1. člen, tako da se glasi:
   »V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski
klasifikaciji do ravni kontov.
  Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih
zneskih:
 
-------------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------
    Skupina / podskupina kontov  Znesek v EUR
-------------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)       3.190.142,00
 70  DAVČNI PRIHODKI        1.534.094,00
    700 DAVKI NA DOHODEK IN
    DOBIČEK            1.405.439,00
    703 DAVKI NA PREMOŽENJE     58.905,00
    704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
    IN STORITVE           69.750,00
 71  NEDAVČNI PRIHODKI        205.039,00
    710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
    DOHODKI OD PREMOŽENJA      38.040,00
    711 TAKSE IN PRISTOJBINE     2.050,00
    712 DENARNE KAZNI         1.870,00
    713 PRIHODKI OD PRODAJE
    BLAGA IN STORITEV        120.540,00
    714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   42.539,00
 72  KAPITALSKI PRIHODKI       435.103,00
    720 PRIHODKI OD PRODAJE
    OSNOVNIH SREDSTEV        75.000,00
    722 PRIHODKI OD PRODAJE
    ZEMLJIŠČ            360.103,00
 74  TRANSFERNI PRIHODKI      1.015.906,00
    740 PREJETA SREDSTVA IZ
    DRŽAVNEGA PRORAČUNA       270.482,00
    741 PREJETA SREDSTVA IZ
    DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
    SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA
    STRUKTURNO POLITIKO       745.424,00
 II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43)         3.106.983,00
 40  TEKOČI ODHODKI         994.605,00
    400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
    ZAPOSLENIM           148.683,00
    401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
    ZA SOC. VARNOST         22.971,00
    402 IZDATKI ZA BLAGO IN
    STORITVE            710.001,00
    403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   86.750,00
    409 SREDSTVA IZLOČENA V
    REZERVE             26.200,00
 41  TEKOČI TRANSFERJI        744.059,00
    410 SUBVENCIJE            0,00
    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
    IN GOSPODINJSTVOM        431.240,00
    412 TRANSFERI NEPROF.
    ORGANIZ. IN USTANOVAM      117.242,00
    413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
    TRANSFERI            195.577,00
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI     1.348.324,00
    420 NAKUP IN GRADNJA
    OSNOVNIH SREDSTEV       1.348.324,00
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI     19.995,00
    430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
    431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
    PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
    KI NISO PRORAČUNSKI
    UPORABNIKI            9.500,00
    432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
    JAVNIM PODJETJEM IN
    DRUŽBAM, KI SO V LASTI
    DRŽAVE              10.495,00
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    83.159,00
-------------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
-------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽ. (75)        0,00
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN
    750 PREJETA POSOJILA DANIH
    POSOJIL
    751 PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    752 KUPNINE IZ NASLOVA
    PRIVATIZACIJE
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITAL. DELEŽ. (44)         0,00
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH
    440 DANA POSOJILA
    441 POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽ. IN FINAN. NALOŽB
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-V.)           0,00
-------------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (50)       1.000.000,00
 50  ZADOLŽEVANJE         1.000.000,00
    500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE    1.000.000,00
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)     1.081.500,00
 55  ODPLAČILA DOLGA        1.081.500,00
    550 ODPLAČILA DOMAČEGA
    DOLGA             1.081.500,00
 IX.  SPREMEMBA STANJA SRED. NA
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)              1.659,00
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -81.500,00
 XI.  NETO FINANCIRANJE
    (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)   –83.159,00
-------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA    10.828,91
-------------------------------------------------
                        «
2. člen
Ostali členi ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-007/2009-73
Benedikt, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost