Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5640. Sklep o ustanovitvi projektno-investicijskega odbora, stran 16635.

Na podlagi 29. in 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/08 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US), 19. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07), 59. in 65. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Naklo na 2. redni seji dne 14. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi projektno-investicijskega odbora
1.
Občinski svet s tem sklepom ustanavlja delovno telo občinskega sveta z nazivom Projektno-investicijski odbor (v nadaljevanju: odbor).
2.
Naloge odbora so sledeče:
– obravnava predlogov aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju razvoja in investicij občine;
– predlaganje odlokov in aktov iz svojega področja dela v sprejem občinskemu svetu.
3.
Odbor ima 6 članov.
Člane imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Vsaka politična stranka, ki je zastopana v občinskem svetu, komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga po enega občinskega svetnika.
Predsednika odbora imenuje občinski svet.
4.
Predsednik odbora predstavlja odbor, organizira in vodi delo odbora, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.
Seje odbora se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta, na zahtevo predsednika odbora ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo odbora mora biti poslano članom odbora najmanj 3 dni pred sejo odbora, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Odbor dela na sejah. Odbor lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Odbor sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča, predloge z večino navzočih članov.
Glasovanje v odboru je javno.
Za delo odbora se smiselno uporabljajo določila poslovnika občinskega sveta, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
5.
Na sejo odbora so praviloma vabljeni javni uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0037/2010
Naklo, dne 14. decembra 2010
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost