Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5650. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2011, stran 16644.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 100. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 3. redni seji dne 15. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR- ih
----------------------------------------------
 Skupina Podskupina          Proračun
                     2011
----------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)       9.293.800
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)    8.729.187
 70  DAVČNI PRIHODKI        7.629.123
    700 Davki na dohodek in
    dobiček            6.326.389
    703 Davki na premoženje     865.750
    704 Domači davki na blago
    in storitve           436.984
 71  NEDAVČNI PRIHODKI       1.100.064
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki
    od premoženja          959.760
    711 Takse in pristojbine     3.504
    Denarne kazni           6.300
    714 Drugi nedavčni prihodki   130.500
 72  KAPITALSKI PRIHODKI       100.000
    720 Prihodki od prodaje
    Osnovnih sredstev           0
    722 Prih. od prodaje
    Zemljišč in nemat. premoženja  100.000
 73  PREJETE DONACIJE         3.400
    730 Prejete donacije iz
    domačih virov           3.400
 74  TRANSFERNI PRIHODKI       461.213
    740 Transferni prihodki iz
    drugih
    javnofinančnih institucij    429.106
    741 Prejeta sredstva iz
    proračuna EU
    za strukturno politiko      32.107
 II.  SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)  9.138.316
 40  TEKOČI ODHODKI        2.049.519
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim           592.223
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost       89.540
    402 Izdatki za blago in
    storitve           1.217.841
    403 Plačila domačih obresti   23.619
    409 Rezerve           126.296
 41  TEKOČI TRANSFERI       4.040.805
    410 Subvencije         141.800
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom       2.516.082
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam   255.405
    413 Drugi tekoči domači
    transferi           1.127.518
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI     2.738.119
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev       2.738.119
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI     309.873
    431 Investicijski transferi
    pravnim in fizičnim osebam,
    ki niso proračunski
    uporabniki           288.573
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom     21.300
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   155.484
----------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih
    deležev
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije
 VI.  PREJETE MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV. – V.)
----------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
 50  ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
 VIII. ODPLAČILA DOLGA
 55  ODPLAČILA DOLGA         155.484
    550 Odplačila domačega
    dolga              155.484
 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-
    V.-VIII.)
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
----------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
– odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
– prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo,
– prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročenih z neurji.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
5. člen
(izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Rogaška Slatina. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, za krajevne skupnosti pa predsedniki krajevnih skupnosti.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
7. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.
8. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugim aktom izpolnjeni pogoji za uporabo sredstev.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni proračunski uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu ali situaciji določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, kot je določen s tem odlokom.
9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2011 45% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% oziroma max. v vrednosti 100.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
(proračunska rezerva)
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2011 oblikujejo v višini 106.296 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostni višini. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v višini do 10.000 EUR za posamezni odhodek odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu.
13. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
14. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati Pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
15. člen
Krajevne skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina smejo brez predhodnega soglasja župana sklepati pravne posle do višine 10.000 EUR.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31. 12. 2010, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2011.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
17. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 5.000 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
(obseg zadolževanja občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine, da odplačilo obresti in glavnice novo najetega posojila ne bo presegalo 480.352,37 EUR.
19. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogaška Slatina v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini predložiti finančne načrte za leto 2011 ne glede na to, ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna in zaključne račune v skladu z zakonodajo.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-009/2010
Rogaška Slatina, dne 15. decembra 2010
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost