Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5658. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2011, stran 16650.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Sevnica dne 29. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sevnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------
    A. BILANCA PRIHODKOV IN
     ODHODKOV        (v evrih)
-------------------------------------------
 Skupina/podskupine kontov     Proračun
                  januar–
                   marec
                    2011
-------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)      3.285.438
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.160.679
 70  DAVČNI PRIHODKI      2.937.224
    700 Davki na dohodek in
    dobiček          2.822.224
    703 Davki na premoženje      0
    704 Domači davki na blago
    in storitve         115.000
    706 Drugi davki          0
 71  NEDAVČNI PRIHODKI      223.455
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja    203.455
    711 Takse in pristojbine      0
    712 Denarne kazni         0
    713 Prihodki od prodaje
    blaga in storitev         0
    714 Drugi nedavčni prihodki  20.000
 72  KAPITALSKI PRIHODKI        0
    720 Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev         0
    721 Prihodki od prodaje
    zalog               0
    722 Prihodki od prodaje
    zemljišč in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev        0
 73  PREJETE DONACIJE          0
    730 Prejete donacije iz
    domačih virov           0
    731 Prejete donacije iz
    tujine               0
 74  TRANSFERNI PRIHODKI     124.759
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih
    institucij          124.759
    741 Prejeta sredstva iz
    državnega proračuna iz
    sredstev proračuna Evropske
    unije               0
 II.  SKUPAJ ODHODKI       3.079.497
    (40+41+42+43)
 40  TEKOČI ODHODKI       1.111.281
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim          160.162
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost      28.202
    402 Izdatki za blago in
    storitve           602.544
    403 Plačila domačih obresti  40.373
    409 Rezerve         280.000
 41  TEKOČI TRANSFERI      1.294.616
    410 Subvencije           0
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom      833.757
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam  31.443
    413 Drugi tekoči domači
    transferi          429.416
    414 Tekoči transferi v
    tujino               0
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI    400.264
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev      400.264
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   273.336
    430 Investicijski transferi
    proračunskim upor.         0
    431 Investicijski transferi
    pravnim in fizičnim osebam,
    ki niso proračunski
    uporabniki          215.711
    432 Investicijski transferi
    proračunskim upor.      57.625
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
    OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-
    II.)             205.941
-------------------------------------------
    B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
-------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL TER VRAČILA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)           0
 75  PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL              0
    750 Prejeta vračila danih
    posojil              0
    751 Prodaja kapitalskih
    deležev              0
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije           0
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)           0
 44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV        0
    440 Dana posojila         0
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev in naložb         0
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije      0
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-V.)          0
-------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500)        0
 50  ZADOLŽEVANJE            0
    500 Domače zadolževanje      0
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)    205.941
 55  ODPLAČILA DOLGA       205.941
    550 Odplačila domačega
    dolga            205.941
 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-
    V.-VIII.)             0
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
    VIII.)           –205.941
 XI.  NETO FINANCIRANJE
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)     205.941
-------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del sklepa o začasnem financiranju)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. Finančne načrte krajevnih skupnosti pripravijo le-te same na podlagi kvot, ki so navedene v tabeli posebnega dela tega sklepa.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-0034/2010
Sevnica, dne 17. decembra 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost